Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež MsZ Mesta Piešťany,
ktoré sa uskutoční
dňa 30.03. 2015 o 15.30 h
na MsÚ, I. poschodie – v malej zasadačke č.37

PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky2015-2025 - Mgr. Jarmila Vilčeková, referát stratégie MsÚ.
3. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskejpôsobnosti Mesta Piešťany - PhDr. Jolana Podobová, referát školstva.
4. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v oblasti školstva a vzdelávania.
5. Rôzne.
6. Uznesenie a záver.

Ing. Iveta Babičová v.r.
predsedníčka KŠŠaM