Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 26.10. 2015 o 15.30 h

na MsÚ, II. poschodie – veľká zasadačka č.50.

 

PROGRAM:

1.  Otvorenie.

2.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Piešťany - PhDr. Jolana Podobová.

3.  Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025 – Mgr. Jarmila Vilčeková.

4.   A/ Návrh na určenie prebytočnosti majetku CVČ Ahoj Piešťany      

B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Teplická ulica, Piešťany pre Jána Zenkaya a manž.  Jarmilu Zenkayovú - Mgr. Eva Kresánková .  

5.   Rôzne.

6.   Uznesenie a záver.

 

                                                                                            Ing. Iveta Babičová v.r.

                                                                                             predsedníčka KŠŠaM