Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka
 
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež, 
ktoré sa uskutoční dňa 18. 07. 2016 o 15.30 h
na MsÚ, I. poschodie – malá zasadačka č.37.
 
PROGRAM:
 
  1. Otvorenie.
  2. Informácia o stave ZŠ a MŠ, návrhy riešenia, rozpracovanosť - Ing. P. Mihalik, vedúci oddelenia IT majetkových a služieb.
  3. Návrh Dodatku č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (zimný štadión) - JUDr. Lívia Damboráková, referent oddelenia právnych a klientskych služieb.
  4. Zmluva o výpožičke - Prvý futbalový klub - JUDr. Lívia Damboráková, referent oddelenia právnych a klientskych služieb.
  5. Dodatok k Nájomnej zmluve uzavretej medzi Mestom Piešťany a spol. STASIN s.r.o. (žiadosť o súhlas s vybudovaním ihriska) - JUDr. Lívia Damboráková, referent oddelenia právnych a klientskych služieb.
  6. Návrh na zmenu programového rozpočtu MESTA PIEŠŤANY na rok 2016- Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb.
  7. Rôzne.
  8. Uznesenie a záver.
 
 
Ing. Iveta Babičová v.r.
predsedníčka KŠaM