Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 08.06. 2015 o 15.30 h

na MsÚ, II. poschodie – veľká zasadačka č.50.

 

PROGRAM:

 

1. Otvorenie.

2. Návrh na zriadenia vecného bremena v prospech vlastníkov bytov, nebytových priestorov a pozemku polyfunkčného domu, lokalita Sládkovičova ulica – Mgr. Eva Kresánková, referát právny.

3. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta  Piešťany  10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní – Ing. arch. Jana Vitková, vedúca Referátu územnej správy.

4. Vybavenie exteriéru školského dvora na MŠ Staničná a elokovanej  triedy Zavretý kút – PaedDr. Jaroslava Tarabová, riaditeľka MŠ Staničná

5. Rôzne.

6. Uznesenie a záver.

 

 

                                                                                            Ing. Iveta Babičová v.r.

                                                                                             predsedníčka KŠŠaM