Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež, ktoré sa uskutoční

dňa 05. 09. 2016 o 15.30 h

na MsÚ, II. poschodie – veľká zasadačka č.50.

 

 

PROGRAM:

 

1.  Otvorenie.

 

2.     Delegovanie zástupcu mesta Piešťany do rady školy pri ZŠ M.R.Štefánika, Vajanského 35, Piešťany    v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

– PhDr. Jolana Podobová, referent OSaŠS.


3.     Návrh možností na vyriešenie duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam parc. č.343/1 a 344/1 a          časti stavby postavenej na parc. č.343/1 , k.ú. Piešťany, lokalita Valova ul.

- JUDr. Lívia Damboráková, referent  oddelenia právnych  a klientskych  služieb.


4.     Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a Petru Mrázikovú,         lokalita Holubyho, Piešťany  

- Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a MS MsÚ Piešťany.

 

5.     Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2016

- Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb.

 

6.    Rôzne.

 

7.     Uznesenie a záver.

 

                                                                                            Ing. Iveta Babičová v.r.

                                                                                             predsedníčka KŠaM