Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A
na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo
Pozývame Vás na 3. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa
uskutoční dňa 13.04.2015 o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na II. poschodí Mestského
úradu Piešťany, č. dv. 50, s nasledovným programom:

Názov                                                                                                                       Spracovateľ

1.Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025, Mgr. Jarmila Vilčeková

2. Návrh na prevod vlastníctva garáže bytového domu na Krajinskej ul. 2957/38 v Piešťanoch v podiele 1/4 v prospech Jaroslavy Slovákovej, JUDr. Iveta Duhárová

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov, PhDr. Ema Žáčková

4. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, PhDr. Jolana Podobová

5. Návrh Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti, JUDr. Lívia Damboráková 

6. Návrh na prevod vlastníctva pozemku a návrh na zriadenie vecného bremena pre WALLI, s.r.o., lokalita Vrbovská cesta, Mgr. Eva Kresánková

7. Návrh Dodatku č. 9 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany v znení jej dodatkov č. 1 – 8, Mgr. Monika Mackovjaková

8. Rôzne 

 

Spracovala: Mgr. Monika Mackovjaková                                                  Mgr. Michal Hynek, v.r.
tajomníčka                                                                                                              predseda