Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo

 

Pozývame Vás na 8. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční v termíne dňa 30.11.2015 o 16:00 hod. na II. poschodí Mestského úradu Piešťany, v kanc. č. dv. 50 (veľká zasadačka), s nasledovným programom:

 

Názov                                                                                        Spracovateľ

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. .../2015, ktorým sa mení VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch,

                                                                                                PhDr. Ema Žáčková

                                                                                                Mgr. Monika Mackovjaková

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí,

                                                                                                Ing. Mária Zaťková

 

3. Návrh o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,                                                                                                                                                                       p. Ľubica Ondreičková,

                                                                                                    

4. Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre  Západoslovenskú distribučnú, a.s. , lokalita  CVČ AHOJ – Piešťany, Teplická,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

5. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Bodona, Piešťany,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

6. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

7. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu a Návrh na prevod vlastníctva pre Ing. Zlatu Pilátovú,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková                

 

8. Návrh na kúpu Športovej haly podľa Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 2761305,

                                                                                                Mgr. Monika Mackovjaková

9. Rôzne

   

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                            Ing. Tomáš Hudcovič          

tajomníčka                                                                                        predseda