Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo

 

Pozývame Vás na 1. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční v termíne dňa 25.01.2016 o 16:00 hod. na II. poschodí Mestského úradu Piešťany, v kanc. č. dv. 50 (veľká zasadačka), s nasledovným programom:

 

 

Názov                                                                                        Spracovateľ

 

  1. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Žilinská cesta

        Mgr. Eva Kresánková

 

  1. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti, lokalita Vodárenská

        Mgr. Eva Kresánková

 

  1. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Jozef Čirka-SOJČ, lokalita D.Tatarku – J. Záborského

        Mgr. Eva Kresánková

           

  1. Návrh na určenie ďalšieho spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, lokalita Sadová

        Mgr. Eva Kresánková

                                                                 

   5.  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta  Piešťany 10/2011 v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č.182/C/2015

        Ing. arch. Petra Konečná             

 

  1. Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016

 

  1. Rôzne

   

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                                      Ing. Tomáš Hudcovič             

   tajomníčka                                                                                        predseda