Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo

 

Pozývame Vás na 6. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční v termíne dňa 18.07.2016 o 16:00 hod. na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, v kanc. č. dv. 41, s nasledovným programom:

 

Názov                                                                                        Spracovateľ

1.Nájom oplotenia stanovíšť zberných nádob komunálneho odpadu za účelom umiestnenia reklamy - informácia,

                                                                                                JUDr. Erika Studená

                                                                                         

2. Návrh Dodatku č.10 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (Zimný štadión),

                                                                                                JUDr. Lívia Damboráková  

 

3. Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke, medzi Mestom Piešťany ako požičiavateľom a Prvým futbalovým klubom Piešťany, o.z.,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

   

4. Návrh na uzavretie Dodatku č. 3  k Nájomnej zmluve č. 4670905 medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a spoločnosťou STASIN, s.r.o. ako nájomcom,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

5. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2016

                                                                                               Ing. Stanislav Mikuš

 

6. Rôzne

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                                      Ing. Tomáš Hudcovič     

           tajomníčka                                                                                         predseda