Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo

 

Pozývame Vás na 3. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční v termíne dňa 14.03.2016 o 16:00 hod. na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, v kanc. č. dv. 41 a k bodu 2. o 16:30 hod. na II. poschodí Mestského úradu Piešťany, v kanc. č. dv. 50 (veľká zasadačka) formou spoločného rokovania určených komisií, s pokračovaním  v kanc. č. dv. 41 s nasledovným programom:

 

Názov                                                                                        Spracovateľ

 

  1. Návrh  na nájom časti pozemku v lokalite OD KOCKA, v k.ú. Piešťany pre spoločnosť KH Motors, s.r.o.

                                                                                           JUDr. Erika Studená

           

  1. Návrh na prevod vlastníctva pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o. a na zriadenie vecných práv  

                                                                                           JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

                                                                                           JUDr. Lívia Damboráková

                                                                                           Mgr. Monika Mackovjaková

           

  1. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č. 1479/7, lokalita Nám. SNP, Piešťany

                                                                                           Mgr. Eva Kresánková

                                                                  

4. Návrh na nájom pozemku pre PaedDr. Ivetu Zelenayovú, lokalita Nábr. I. Krasku

                                                                                               Mgr. Eva Kresánková

 

5. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany a návrh na zriadenie vecného bremena pre Ing. Zlatu Pilátovú, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

 

6. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Slovnaft, a.s., lokalita ul. N. Teslu

                                                                                           Mgr. Eva Kresánková

 

7. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Bratislavská Piešťany

                                                                                          Mgr. Eva Kresánková

 

  1. Návrh na porovnanie cien komplexných pohrebných a cintorínskych Služieb mesta Piešťany s inými mestami

                                                                                          Ing. Peter Mihalik

 

  1. Voľba prísediacich pre Okresný súd Piešťany

                                                                                          JUDr. Lívia Damboráková

                                                                                          

10. Návrh Dodatku č.1 k Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

                                                                             JUDr. Lívia Damboráková

                                                                                          Mgr. Monika Mackovjaková

 

 

11.Rôzne

   

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                                  Ing. Tomáš Hudcovič                tajomníčka                                                                                       predseda