Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo

 

Pozývame Vás na 6. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2015 o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na II. poschodí Mestského úradu Piešťany, č. dv. 50, s nasledovným programom:

 

Názov                                                     Spracovateľ

 

1. Návrh Zmien a doplnkov územného plánu  mesta Piešťany č. 10/2011 –  v  súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní, Priloha A, Príloha B, Príloha č. 1, Príloha č. 3, Urbanistický priestor, Širšie vzťahy, Kompozícia, Funkcia 10 000, Doprava 10000, Cyklisti, USES kataster, PPF, VPS, ZD - textová časť, Záväzná časť

                                                               Ing. arch. Jana Vitková

 

2. Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje,

                                                               p. Eva Bereczová

 

3. Návrh opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti,

                                                               JUDr. Lívia Damboráková                                                                                                                                                                            Ing. Peter Mihalik

 

4. Informácia o predaji akcií Prima banka Slovensko, a.s.,

                                                               JUDr. Lívia Damboráková

 

5. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MUDr. Ľuboša Nikolényho a MUDr. Alenu Stančokovú, lokalita Slnečná ulica,  

                                                              Mgr. Eva Kresánková

 

6. Návrh na nájom pozemku pre Ing. Máriu Charvátovú a Ing. Milana Charváta, lokalita Radlinského,

                                                               Mgr. Eva Kresánková

  

7. Návrh na nájom pozemku pre VOD-EKO, a.s. Trenčín, lokalita Bodona,

                                                               Mgr. Eva Kresánková                                                                                                                                   

8. Návrh na zámenu pozemkov medzi mestom Piešťany a Pozemstav, a.s.,

                                                               Mgr. Eva Kresánková    

                                                                                                      

9. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.,

                                                               Mgr. Eva Kresánková    

 

10. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností  lokalita Žilinská cesta,

                                                               Mgr. Eva Kresánková

                                                               

11. Návrh na prevod pozemku a majetku v lokalite ul. pplk. Ábela, vo vlastníctve Ing. Petra Tepalu a Ing. Dariny Tepalovej a HRT s.r.o.,            

                                                               JUDr. Mária Escherová

 

12. Návrh na určenie prebytočnosti majetku mesta v správe ZŠ F.E.Scherera, Piešťany,

                                                                JUDr. Mária Escherová

 

13. Návrh na nájom pozemku na dobu určitú pre Milana Vrábla st. a spol. v k.ú. Piešťany, v lokalite Vodárenská,

                                                               Mgr. Monika Mackovjaková

 

14. Návrh na usporiadanie užívania pozemku Mestom Piešťany, ktorý je vo vlastníctve Doprastav, a.s. v k.ú. Piešťany, v lokalite Vážska,

                                                               Mgr. Monika Mackovjaková

 

15. Zoznam lokalít s potrebou usporiadania majetkoprávnych vzťahov v súvislosti s budúcou plánovanou investičnou aktivitou Mesta Piešťany,       

                                                               Mgr. Monika Mackovjaková

 

16. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2761305 o uzavretí budúcej zmluvy za účelom riešenia prevádzky športovej haly budúcim nájomcom,

                                                               Mgr. Monika Mackovjaková

 

17. Návrh na usporiadanie užívania nájomného vzťahu s nájomcom Rodinný detský domov n.o. v k. ú. Kocurice,

                                                                    Mgr. Monika Mackovjaková

 

18. Návrh na usporiadanie užívania pozemkov v centre pre Mesto Piešťany mimosúdnou cestou,

                                                                     Mgr. Monika Mackovjaková

 

19. Rôzne

 

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                                   Mgr. Michal Hynek                tajomníčka                                                                                       predseda