Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo

 

Pozývame Vás na 5. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční v termíne dňa 06.06.2016 o 16:00 hod. na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, v kanc. č. dv. 41, s nasledovným programom:

 

Názov                                                                                        Spracovateľ

 

1.Návrh na nájom nebytových priestorov o výmere 84,23 m2 nachádzajúcich sa v Dome služieb na ulici A. Hlinku č. 41 v Piešťanoch  pre Materské centrum Úsmev,

                                                                                                JUDr. Erika Studená

2. Návrh Dodatku č.10 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (Zimný štadión),

                                                                                                JUDr. Lívia Damboráková  

3. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č. 1479/7, lokalita ul. Nám. SNP, Piešťany,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

4. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú,a.s. , lokalita Pod Párovcami,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

5. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany-Amfiteáter, lokalita Mestský park,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

6. Návrh na nájom pozemku pre Dušana Švancaru, lokalita zavretý kút, Piešťany,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

7. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Pavlínu Jamborovú, lokalita Skalná, Piešťany,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

8. Obchodná verejná súťaž v lokalite Vodárenská – návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

9. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. a pre MUDr. Martina Mrázika a pre Petru Mrázikovú,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

10. Vyhodnotenie rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – záverečný účet

                                                                                               Ing. Stanislav Mikuš

11. Rôzne

   

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                                      Ing. Tomáš Hudcovič                tajomníčka                                                                                       predseda