Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo

 

Pozývame Vás na 7. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční v termíne dňa 05.09.2016 o 16:00 hod. na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, v kanc. č. dv. 41, s nasledovným programom:

 

 

Názov                                                                                        Spracovateľ

 

1. Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov,

                                                                                                Ing. Hana Dupkaničová   

                                                                                              

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany,

                                                                                                Ing. Hana Dupkaničová 

 

3. Návrh možností na vyriešenie duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam MŠ Valova, k.ú. Piešťany,

                                                                                                JUDr. Lívia Damboráková

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

4. Návrh na prevod vlastníctva majetku Mesta Piešťany k.ú. Kocurice (bývalý rodinný detský domov) obchodnou verejnou súťažou,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

   

5. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre AUPARK Piešťany, spol. s r.o.,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

6. Návrh na nájom časti pozemku pre Ing. Annu Grolmusovú, lokalita A.Hlinku, Piešťany,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

7. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre MS Finance 5, s.r.o., lokalita Skalná, Krajinská cesta Piešťany, a Návrh na prevod vlastníctva pozemkov kat.územie Piešťany obchodnou verejnou súťažou,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

8. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre SHELL Slovakia, s.r.o., lokalita Krajinská Piešťany,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

9. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Lodenica,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a Petru Mrázikovú, lokalita Holubyho Piešťany,

                                                                                                Mgr. Eva Kresánková

 

11. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2016,   

                                                                                                Ing. Stanislav Mikuš 

 

12. Rôzne

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                                   Ing. Tomáš Hudcovič                tajomníčka                                                                                       predseda