Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A 

na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo

 

Pozývame Vás na 5. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční dňa 03.06.2015 o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na II. poschodí Mestského úradu Piešťany, č. dv. 50, s nasledovným programom:

 

Názov                                             Spracovateľ

 

1. Návrh na nájom pozemku v lokalite A. Hlinku k.ú. Piešťany pre spoločnosť ALEX m & m s.r.o.,

                                                         JUDr. Erika Studená

 

2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní,

                                                        Ing. arch. Jana Vitková

 

3. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií,

                                                       JUDr. Lívia Damboráková                                                                                                                     

                                                                                                   

4. Návrh Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti,                                                

                                                       JUDr. Lívia Damboráková  

 

5. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Zlatu Pilátovú a návrh na nájom pozemku pre Ing. Zlatu Pilátovú,

                                                       Mgr. Eva Kresánková                                                                                                                                   

6. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. lokalita Pod Párovcami,                            

                                                        Mgr. Eva Kresánková    

                                                                                                      

7. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech vlastníkov bytov, pozemku a nebytových priestorov polyfunkčného domu, lokalita Sládkovičova ul.,   

                                                         Mgr. Eva Kresánková    

 

8. Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Piešťany v lokalite Vážska ulica pre vlastníka parc.č. 8198, JUDr. Evu Flekovú,

                                                         JUDr. Mária Escherová

                                                               

9. Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Piešťany v lokalite Mojmírova ulica, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.,            

                                                          JUDr. Mária Escherová

 

10. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu – Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Vodárenská ulica pre Ľubicu Matúšovú a Darinu Fuzikovú,

                                            JUDr. Mária Escherová

 

11. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Milana Vrábla st. a spol. v k.ú. Piešťany, lokalita Vodárenská,

                                                         Mgr. Monika Mackovjaková

 

12. Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Piešťany, lokalita Nálepkova ulica, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.,

                                                         Mgr. Monika Mackovjaková

 

13. Návrh Dodatku č. 9 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany,        

                                                         Mgr. Monika Mackovjaková

 

14. Návrh na určenie prebytočnosti majetku mesta odňatého zo správy Základnej školy, Brezová 19, 921 01 Piešťany,

                                                         Mgr. Monika Mackovjaková

 

15. Rôzne

 

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková, tajomníčka                                      

Mgr. Michal Hynek, predseda