Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 08.06. 2016 (streda) o 15.30 h

vo veľkej zasadačke na II. poschoí MsÚ, číslo dverí 50

 

P r o g r a m: 

1.Otvorenie

2.Vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2015

3.Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2015

4.Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 - Záverečný účet

5.Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany - Amfiteáter, lokalita Mestský park

6.Rôzne (plnenie uznesení, podujatie 17. novembra) +

Návrh Dodatku č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (zimný štadión)

7.Uznesenia a záver

 

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie