Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 30.08.2016,

t. j. v utorok o 15,00 hod. v malej zasadačke na I. poschodí MsÚ.

 

 Program zasadnutia :

 

1.  Otvorenie.

2.  Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov

       Spracovateľ: SMP-Ing.Hana Dupkaničová , riaditeľka organizácie

3.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok     pohrebísk v meste Piešťany

       Spracovateľ: SMP-Ing.Hana Dupkaničová , riaditeľka organizácie

4.  Návrh na upustenie od vymáhania poplatku z omeškania od Milana Antala a Hany Antalovej

       Spracovateľ: Spracovateľ:  JUDr. Iveta Duhárová, právnička BPP, s.r.o.

  1. .  Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany

       Spracovateľ: Ing.Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

                           Ing.Marta Koláriková, referent oddelenia finančných služieb

6.  Návrh možností na vyriešenie duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – MŠ Valova ul., Piešťany 

       Spracovateľ: JUDr.Lívia Damboráková, referent oddelenia právnych a klientskych služieb

                           Mgr.Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb

7. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a Petru  Mrázikovú, lokalita Holubyho, Piešťany 

       Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb

8.  Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre MS Finance 5, s.r.o., lokalita Skalná, Krajinská cesta,  Piešťany a návrh na prevod vlastníctva pozemkov obchodnou verejnou súťažou 

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb

9.  Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre  Západoslovenskú      distribučnú,a.s., lokalita Bratislavská Piešťany

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb

10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena AUPARK Piešťany

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb

11. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre SHELL Slovakia,    s.r.o., lokalita Krajinská Piešťany

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb

12. Návrh na nájom časti pozemku pre Ing. Annu Grolmusovú, lokalita A.Hlinku, Piešťany

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb

13. Návrh na prevod vlastníctva majetku mesta Piešťany k.ú. Kocurice (bývalý rodinný Detský domov Kocurice) obchodnou verejnou súťažou

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb

                             Ing. Peter Mihálik, vedúci odd.IT a majetkových služieb

                             PhDr.Ema Žáčková, vedúca odd.sociálnych a školských služieb

14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena Západoslovenskú distribučnú, a.s.,  lokalita Lodenica

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb

15. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2016

  Spracovateľ: Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

16. Rôzne

17. Záver

 

V Piešťanoch dňa 18.07.2016

 

                                                                                              Ing. Zita Bruncková

                                                                                              predsedníčka komisie