Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

K o m i s i a   p r e   f i n a n c i e   a   p o d n i k a n i e

pri Mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2015,

t. j. v pondelok o 15,00 hod. v zasadačke na I. poschodí MsÚ (č. dv. 37).

 

Program zasadnutia :

 

 1. Otvorenie.
 2. Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 - 2025.
 3. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou, lokalita Vodárenská.   Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti, lokalita Vodárenská.

 

 1.  Návrh na určenie prebytočnosti majetku CVČ Ahoj Piešťany.  Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Teplická ulica, Piešťany, pre Jána Zenkaya a manž. Jarmilu Zenkayovú.

 

 1. Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova, Piešťany, pre Pravoslávnu cirkevnú obec Piešťany.
 2. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Západoslovenskú distribučnú a. s., lokalita Nábr. I. Krasku.
 3. Návrh Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 4640705 pre Mgr. Zuzanu Višňovskú.
 4. Návrh Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve 4521205 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Mestským kolkárskym klubom.
 5. Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá Vrbina a Heinola – informácia.
 6. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – Základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.
 7. Situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové.
 8. Rôzne.
 9. Záver.

 

V Piešťanoch dňa 21.10.2015

                                                                                              Ing. Zita Bruncková

                                                                                              predsedníčka komisie