Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 25.01.2016,

t. j. v pondelok o 15,00 hod. v kancelárii prednostu MsÚ.

 

 

Program zasadnutia :

 

  1. Otvorenie.
  2. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Žilinská cesta.

Spracovateľ: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb MsÚ

  1. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti, lokalita Vodárenská.

Spracovateľ: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb MsÚ

  1. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Jozef Čirka - SOJČ, lokalita D. Tatarku – J. Záborského.

Spracovateľ:  Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb MsÚ

  1. Návrh na určenie ďalšieho spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, lokalita Sadová.

Spracovateľ:  Mgr. Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb MsÚ

  1. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany 10/2011 v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č. 182/C/2015.

Spracovateľ: Ing. arch. Petra Konečná, poverená ved. odd. stav. služieb a rozvoja mesta MsÚ 

  1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025

Spracovateľ a predkladateľ: Centire, s.r.o., Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

  1. Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

Spracovateľ a predkladateľ: Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb MsÚ

         Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

  1. Rôzne.
  2. Záver.

 

 

V Piešťanoch dňa 20.01.2016

 

 

                                                                                              Ing. Zita Bruncková

                                                                                              predsedníčka komisie