Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

K o m i s i a   p r e   f i n a n c i e   a   p o d n i k a n i e

pri Mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 21.07.2015,

t. j. v utorok o 15,00 hod. vo veľkej zasadačke na II. poschodí MsÚ (č. dv. 50).

 

Program zasadnutia :

  1. Otvorenie.
  2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015.
  3. Návrh Dodatku č. 9 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s. r. o. (Zimný štadión).
  4. Rôzne.
  5. Záver.

 

V Piešťanoch dňa 16.07.2015

 

                                                                                              Ing. Zita Bruncková

                                                                                              predsedníčka komisie