Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 18.07.2016,

t. j. v pondelok o 15,00 hod. v zasadačke na II. poschodí MsÚ.

 

 Program zasadnutia :

1. Otvorenie.

2. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016.

    Spracovateľ: Ing.Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

3. Nájom oplotenia stanovíšť zberných nádob komunálneho odpadu za účelom umiestnenia reklamy.

     Spracovateľ:  SMP-JUDr. Erika Studená, právnik organizácie

4. Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke medzi mestom Piešťany a Piešťanským futbalovým klubom Piešťany,  o.z.

    Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

5. Návrh na uzavretie dodatku č.3 k zmluve o nájme č.4670905 medzi mestom Piešťany ako prenajímateľom  a Stasin, s.r.o. ako nájomcom.

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

6. Návrh dodatku č.10 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov  č.3090605,uzatvorenej medzi mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. ( Zimný štadión ).

         Spracovateľ: JUDr.Lívia Damboráková, oddelenie právnych a klientskych služieb

7. Rôzne

8. Záver

 

V Piešťanoch dňa 14.07.2016

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Zita Bruncková

                                                                                              predsedníčka komisie