Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2016,

t. j. v pondelok o 15,00 hod. v zasadačke na I. poschodí MsÚ (č. dv. 37).

 

Materiál zaradený v programe ako bod 9 bude prezentovaný na spoločnom zasadnutí komisií MsZ (komisia pre financie a podnikanie, komisia pre legislatívu a právo, komisia pre výstavbu a dopravu, komisia pre šport a rekreáciu) o 16,30 hod. vo veľkej zasadačke na 2. poschodí MsÚ. 

 

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie.
 2. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD KOCKA v k. ú. Piešťany pre spoločnosť KH Motors, s. r. o..

                                   Spracovateľ: SMP – JUDr. Erika Studená, právnik organizácie

 1. Vyradenie majetku v správe SMP, p. o. Piešťany.

                                   Spracovateľ: SMP – Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka SMP

                                                                        Ing. Michaela Svetlíková, ekonómka organizácie

 1. A/ Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany.

B/   Návrh na zriadenie vecného bremena pre Ing. Zlatu Pilátovú, lokalita Pod Párovcami, Piešťany.

                                     Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb   

 1. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Bratislavská, Piešťany.

                                      Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb   

 1. Návrh na zriadenie vecného bremena pre SLOVNAFT, a. s., lokalita ul. N. Teslu.

                                      Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb   

 1. Návrh na nájom pozemku pre PaedDr. Ivetu Zelenayovú, lokalita Nábr. I. Krasku.

                                      Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb   

 1. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č. 1479/7, lokalita ul. Nám. SNP, Piešťany.

                                      Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a majetkových služieb   

 1. Návrh na predaj pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s. r. o. a na zriadenie vecných práv.

                                      Spracovateľ: MsÚ – JUDr. Pavol Vermeš, PhD., vedúci oddelenia právnych a klient. služieb   

                                                                          JUDr. Lívia Damboráková, referent odd. právnych a klient. služieb

                                                                           Mgr. Monika Mackovjaková, referent odd. právnych a klient. služieb

10. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

                                       Spracovateľ: MsÚ – JUDr. Lívia Damboráková, referent odd. právnych a klient. služieb

                                                                      Mgr. Monika Mackovjaková, referent odd. právnych a klient. služieb           

11. Návrh na porovnanie cien komplexných pohrebných a cintorínskych služieb mesta Piešťany s inými mestami.

Spracovateľ: MsÚ – Ing. Peter Mihalik, vedúci oddelenia IT a majetkových služieb

                                Mgr. Michal Hynek, zástupca primátora Mesta Piešťany

 1. Rôzne.
 2. Záver.

 

V Piešťanoch dňa 09.03.2016

 

 

 

                                                                                              Ing. Zita Bruncková

                                                                                              predsedníčka komisie