Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2015,

t. j. v pondelok o 15,00 hod. v zasadačke na I. poschodí MsÚ (č. dv. 37).

 

Program zasadnutia :

 

 1. Otvorenie.
 2. Nákup 3 kusov parkovacích automatov z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o. Piešťany.
 3. Návrh Zmien a doplnkov územného plánu  mesta Piešťany č. 10/2011 –  v  súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní, Priloha APríloha BPríloha č. 1Príloha č. 3Urbanistický priestorŠiršie vzťahyKompozíciaFunkcia 10 000Doprava 10000CyklistiUSES katasterPPFVPSZD - textová časťZáväzná časť.
 4. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 – 2020 k 1.5.2015.
 5. Návrh na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2016 – 2020.
 6. Informácia o predaji akcií Prima banky Slovensko, a. s.
 7. Návrh na určenie prebytočnosti majetku Mesta Piešťany v správe ZŠ F. E. Scherera.
 8. Návrh na prevod pozemku a majetku v lokalite – obytná zóna, Piešťany – ul. pplk. Ábela, vo vlastníctve Ing. Petra Tepalu a Ing. Dariny Tepalovej a HRT, s. r. o.
 9. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MUDr. Ľuboša Nikolényho a MUDr. Alenu Stančokovú, lokalita Slnečná ulica.
 10. Návrh na nájom pozemku pre Ing. Máriu Charvátovú a Ing. Milana Charváta, lokalita Radlinského, Piešťany.
 11. Návrh na nájom pozemku pre VOD-EKO, a. s. Trenčín, lokalita Bodona.
 12. Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a. s.
 13. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s.
 14. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Žilinská cesta.
 15. Návrh na nájom pozemku na dobu určitú pre Milana Vrábla st. a spol. v k. ú. Piešťany v lokalite Vodárenská.
 16. Návrh na usporiadanie nájomného vzťahu s nájomcom Rodinný detský domov, n. o. v k. ú. Kocurice.
 17. Návrh na usporiadanie užívania pozemku Mestom Piešťany, ktorý je vo vlastníctve Doprastav, a. s. v lokalite Vážska.
 18. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2761305 o uzavretí budúcej zmluvy za účelom riešenia prevádzky športovej haly budúcim nájomcom.
 19. Zoznam lokalít s potrebou usporiadania majetkoprávnych vzťahov v súvislosti s budúcou plánovanou investičnou aktivitou mesta.
 20. Návrh na usporiadanie užívania pozemkov v centre pre Mesto Piešťany mimosúdnou cestou.
 21. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany.
 22. Rôzne.
 23. Záver.

 

V Piešťanoch dňa 02.09.2015

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Zita Bruncková

                                                                                              predsedníčka komisie