Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 02.05.2016,

t. j. v pondelok o 15,00 hod. v zasadačke na II. poschodí MsÚ.

 

 Program zasadnutia :

1. Otvorenie.

2. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v K.Ú. Piešťany pre Marcelu Kochanovú.

       Spracovateľ:  SMP-JUDr. Erika Studená, právnik organizácie

3. Nákup 850 l cisternového prívesu na prepravu benzínu s výdajným zariadením.

        Spracovateľ:  SMP-JUDr. Erika Studená, právnik organizácie

4. Nákup nového osobného motorového vozidla kategórie M1 určeného na plnenie úloh organizácie.

        Spracovateľ:  SMP-JUDr. Erika Studená, právnik organizácie

5. Optimalizácia poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov.

        Spracovateľ: SMP-Ing.Michaela Svetlíková, ekonóm organizácie

6. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č.10/2011 - v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní.

        Spracovateľ: Ing.arch. Petra Konečná, oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

7. Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany – rok 2016.

        Spracovateľ: Beáta Palkechová, referent pre dopravu a technickú infraštruktúru         

8. Návrh na nájom pozemku pre spoločnosť Lekáreň pri Váhu Piešťany s.r.o.,lokalita E.Belluša        

      Piešťany. 

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

9. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, lokalita staré      Trhovisko - Nálepkova.

         Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

10. Návrh možností užívania pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o. za účelom      vybudovania a prevádzkovania stavby ,, Mestská plaváreň a wellness“.

          Spracovateľ: JUDr.Pavol Vermeš, PhD.,vedúci oddelenia právnych služieb a klient.služieb

                                JUDr.Lívia Damboráková, oddelenie právnych a klient.služieb

                                Mgr.Monika Mackovjaková, oddelenie právnych a klient.služieb

 11. Návrh štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016

        Spracovateľ: Ing.Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany

                 JUDr. Lívia Damboráková, oddelenie právnych a klient. služieb

12.  Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti aktivity špecifických podnikateľských a zamestnaneckých        aktivít.

         Spracovateľ: Ing.Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

                              Zuzana Tomešková, tajomník komisie, oddelenie finančných služieb

13. Rôzne

14. Záver

 

 

V Piešťanoch dňa 28.04.2016

 

 

 

                                                                                              Ing. Zita Bruncková

                                                                                              predsedníčka komisie