Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

P O Z V Á N K A

                             na 4. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa uskutoční dňa 04.05.2015 o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na II. poschodí Mestského úradu Piešťany, č. dv. 50, s nasledovným programom:

 

 

Názov                                                                                        Spracovateľ

 

1.Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 o vykonávaní deratizácie na území mesta Piešťany v znení novely č. 26/2008,

                                                                                                   Mgr. Miroslava Martinkovičová

2. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií Prima banky Slovensko, a.s.,

                                                                                                   JUDr. Lívia Damboráková

                                                                                                   Ing. Lucia Duračková    

3. Návrh na vklad majetku Mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.,  

                                                                                                   JUDr. Lívia Damboráková

                                                                                                   Ing. Lucia Duračková   

4. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Martina Minďara a Denisu Minďarovú, lokalita Nám. J. Kráľa, Piešťany,

                                                                                                   Mgr. Eva Kresánková

5. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Slávku Turanovú, lokalita Nám. J. Kráľa, Piešťany,                            

                                                                                                   Mgr. Eva Kresánková    

6. Návrh  na  uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Vrbovská cesta, Piešťany                                     

                                                                                                   Mgr. Eva Kresánková

7. Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku na vybudovanie cyklistického chodníka uzavretej medzi Mestom Piešťany a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.            

                                                                                                   Mgr. Eva Kresánková

8. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – aktualizácia ÚPN, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5

                                                                                                   Ing.arch. Jana Vitková

9. Rôzne

 

 

Spracovala:  Mgr. Monika Mackovjaková                                   Mgr. Michal Hynek               

tajomníčka                                                                                           predseda