Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

P O Z V Á N K A
na riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo
Pozývame Vás na 2. riadne zasadnutie Komisie pre legislatívu a právo, ktoré sa
uskutoční dňa 02.03.2015 o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na II. poschodí Mestského
úradu Piešťany, č. dv. 50, s nasledovným programom:

Názov                                                                                                     Spracovateľ

1. Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje - Eva Bereczová

2. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 - 2013  -  Mgr. Jarmila Vilčeková

3. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru prenajatého pre M. LINE s.r.o. - JUDr. Iveta Duhárová

4. Informácia o zmenšení veľkosti spoluvlastníckeho podielu Mesta Piešťany na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a k pozemku - JUDr. Iveta Duhárová

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom - Ing. Lucia Duračková, Ing. Marta Koláriková

6.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany - p. Beáta Palkechová Mgr. Tomáš Borovský

7.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o zmene názvu ulice v Piešťanoch JUDr. - Lívia Damboráková

8. Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. - JUDr. - Lívia Damboráková

9. Návrh na prevod nehnuteľnosti v lokalite Mojmírova ulica pre RAVAL TRADE, s.r.o.  - JUDr. Mária Escherová

10. Návrh na nájom pozemku v lokalite Nábrežie Ivana Krasku pre Aloisa Vlčáka - JUDr. Mária Escherová

11. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech SPP-distribúcia, a.s., v lokalite Studená ulica Mgr. - Eva Kresánková

12. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Martinu Gregoričkovú, lokalita Vodárenská, Piešťany - Mgr. Eva Kresánková

13. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Kvasnicovú – Odevy, kožušiny a doplnky s.r.o. - Mgr. Eva Kresánková

14. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve medzi mestom Piešťany a Cirkvou Adventistov siedmeho dňa, lokalita Zavretý kút - Mgr. Eva Kresánková

15. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Petra Antala a Silviu Antalovú, lokalita Ul. Sv. Štefana - Mgr. Eva Kresánková 

16. Návrh na ďalšie riešenie súdneho sporu mesto Piešťany a JUDr. Štefan Bartovic a spol. - Mgr. Eva Kresánková

17. Návrh ďalšieho riešenia súdneho sporu medzi mestom Piešťany a Ing. Otokarom Macháčkom,Ing. Dagmar Macháčkovou, Hammerl & Hammerl, s.r.o. - Mgr. Eva Kresánková

18. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Milana Vrábla st. a spol. v k.ú. Piešťany, lokalita Vodárenská - Mgr. Monika Mackovjaková

19. Rôzne 

Spracovala: Mgr. Monika Mackovjaková 

 

Mgr. Michal Hynek, v.r.
tajomníčka predseda