Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

P O Z V Á N K A

na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2016,

t. j. v utorok o 14,00 hod. v zasadačke na II. poschodí MsÚ.

 

Program zasadnutia :

1. Otvorenie.

2. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ulici A.Hlinku      v Piešťanoch pre materské centrum.

        Spracovateľ:  SMP-JUDr. Erika Studená, právnik organizácie

3. Nákup 2 ks nových kosačiek z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP.

        Spracovateľ:  SMP-JUDr. Erika Studená, právnik organizácie

4. Vyhodnotenie rozpočtu služieb mesta Piešťany za rok 2015.

        Spracovateľ: SMP-Ing.Michaela Svetlíková, ekonóm organizácie

5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany.

        Spracovateľ: Ing.Margita Galová , Eva Brugerová

6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2015.

        Spracovateľ: Mgr Marta Jurčová , Ing.Danica Ševčíková

7. Návrh dodatku č.10 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605,     uzatvorenej medzi mestomPiešťany a ŠHK 37 Piešťany,s.r.o.( Zimný štadión ).

        Spracovateľ: JUDr.Lívia Damboráková, oddelenie právnych a klientskych služieb         

8. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú,      a.s.,lokalita Pod Párovcami.        

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

9. A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú,      a.s., lokalita Holubyho,Piešťany.     

     B/ Návrh na zriadenie vecného bremena pre Ing.MUDr.Martina Mrázika a Petru Mrázikovú,      lokalita Holubyho, Piešťany.

         Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

10. Obchodná verejná súťaž v lokalite – Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

11. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č.1479/7,      lokalita ul.Nám. SNP, Piešťany.

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

12. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany – amfiteáter,      lokalita Mestský park.

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

13. Návrh na nájom pozemku pre Dušana Švancaru a manželku Jarmilu Švancarovú, lokalita Zavretý      kút, Piešťany.

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

14. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Pavlínu Jamborovú, lokalita Skalná, Piešťany.

        Spracovateľ: Mgr.Eva Kresánková, oddelenie IT a majetkových služieb

15. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – záverečný účet.

         Spracovateľ: Ing.Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

16. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2015

         Spracovateľ: Ing.Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

17. Záver

 

 

V Piešťanoch dňa 03.06.2016

 

                                                                                              Ing. Zita Bruncková, v.r.

                                                                                              predsedníčka komisie