Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

P O Z V Á N K A

na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 04.05.2015,

t. j. v pondelok o 15,00 hod. v zasadačke na I. poschodí MsÚ (č. dv. 37).

 

Program zasadnutia :

1. Otvorenie.

2. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií Prima banky Slovensko, a. s.

    Spracovateľ: MsÚ – JUDr. Lívia Damboráková, vedúca organizačno-právneho odboru

                                       Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru

3. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.

Spracovateľ: MsÚ – JUDr. Lívia Damboráková, vedúca organizačno-právneho odboru

                                Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru

4. Návrh na uzavretie Zmluvy o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku na vybudovanie cyklistického chodníka uzavretej medzi mestom Piešťany a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p.

Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny   

5. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Vrbovská cesta, Piešťany.

Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny

6. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Slávku Turanovú, lokalita Nám. J. Kráľa, Piešťany.

Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny

7. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Martina Minďara a Denisu Minďarovú, lokalita Nám. J. Kráľa, Piešťany.

Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny

8. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – aktualizácia ÚPN, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5

Spracovateľ: MsÚ – Ing. arch. Jana Vitková, vedúca referátu územnej správy

9. Rôzne.

  1. Záver.

 

V Piešťanoch dňa 29.04.2015

 

                                                                                              Ing. Zita Bruncková, v.r.

                                                                                              predsedníčka komisie