Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2018

Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2018

 

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 schváleným uznesením MsZ mesta Piešťany č. 217/2017 a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 schváleným uznesením MsZ mesta Piešťany č. 117/2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 15/2018

 

Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom mesta v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Piešťany, p. o.

 

Povinná osoba:                       Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p. o. zastúpená

riaditeľkou Mgr. Martou Jurčovou

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                   Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          rok 2017                                          

Termín kontroly:                      09. 07. 2018 – 16. 08. 2018

Cieľ a predmet kontroly: 

kontrola hospodárnosti, efektívnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom mesta

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

 

V zmysle § 21, ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 24. 08. 2018 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom mesta v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Piešťany, p. o. (ďalej aj „MsKS“) bola zahájená zaslaním oznámenia o začatí kontroly a vyžiadaní dokumentácie ku kontrole dňa 02. 07. 2018. Kontrola bola vykonaná preverením predložených dokladov za kontrolované obdobie roka 2017.

 

 1. Výkon kontroly

2.1. Interné smernice

Ku kontrole boli vyžiadané interné smernice platné v MsKS v kontrolovanom období roka 2017. Kontrolou predložených interných noriem boli zistené nasledovné skutočnosti:

 • k verejnému obstarávaniu bola predložená Smernica o verejnom obstarávaní v Mestskom kultúrnom stredisku Piešťany pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, s účinnosťou od 01. 10. 2013, Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávania obstarávateľa Mestské kultúrne stredisko pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, s účinnosťou od     01. 10. 2013, vrátane Dodatku č. 1 k internej smernici, s účinnosťou od 01. 01. 2014. Tieto smernice boli spracované na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol od 03. 12. 2015 (niektoré ustanovenia účinné od 01. 01. 2016, resp. od 18. 04. 2016) nahradený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného vyplýva, že v kontrolovanom období roka 2017 povinná osoba nemala aktualizovanú internú smernicu o verejnom obstarávaní.
 • Pracovný poriadok zamestnancov MsKS Piešťany, s platnosťou od 01. 01. 2009, vrátane rozvrhu pracovného času zmluvných zamestnancov MsKS v prevádzke KSC Fontána (dodatok pracovného poriadku), platný od 01. 04. 2012, vrátane pracovnej doby zamestnancov galerijného oddelenia bez dátumu – rozvrh pracovného času v pracovnom poriadku nekorešponduje so skutočnosťou;
 • Interná smernica pre vedenie účtovníctva od 01. 01. 2008 – niektoré časti smernice sú riešené v iných interných predpisoch organizácie, smernica ako celok je platná a nie je aktualizovaná;
 • Smernica o osobitných výdavkoch, s platnosťou od 01. 01. 2014, novelizovaná bola s platnosťou od 01. 07. 2018 – smernica v bode 1, ods. c) za osobitné výdavky považuje zmluvné poistenie majetku v správe organizácie, konkrétne poistenie majetku vo Výstavnej sieni v starej lekárni, v Galérii Fontána, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla. Na základe korešpondencie určenej riaditeľom organizácií mesta zaslanou elektronickou poštou vedúcou sekretariátu primátora mesta dňa 12. 08. 2016, boli všetci vedúci pracovníci mestských organizácií požiadaní cit. „o vykonanie všetkých potrebných právnych úkonov smerujúcich k ukončeniu jednotlivých poistných zmlúv, predmetom ktorých je poistenie Vašej organizácie (majetkové, poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie a pod.) a to z dôvodu prípravy verejného obstarávania, predmetom ktorého bude obstaranie poistného krytia pre každú z organizácií spadajúcich do pôsobnosti mesta Piešťany“. V zmysle uvedenej požiadavky primátora mesta (podpísanej v zastúpení prvým zástupcom primátora mesta) je potrebné smernicu o osobitných výdavkoch upraviť a predmetný bod 1, písm. c) smernice vypustiť.
 • Smernica č. 3/2018 o stanovení denného limitu pokladničnej hotovosti, s účinnosťou od 01. 04. 2018 – vo výstavnej sieni je stanovená stála záloha vo výške 200,- €, ďalej v prípade, ak tržba dosiahne 1.000,- €, predavačka tržbu odvedie na účet. Uvedené znenie smernice nie je v súlade s bodom 8 Internej smernice Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany o komisionálnom predaji vo výstavnej sieni v Starej lekárni, podľa ktorého pokladničný limit je stanovený na 600,- €.

Povinná osoba nemala aktualizované niektoré interné smernice, v niektorých prípadoch príslušné ustanovenia jednotlivých smerníc vzájomne kolidovali.

Navrhované odporúčanie:

Aktualizovanie interných smerníc organizácie, odstránenie konfliktov medzi príslušnými ustanoveniami jednotlivých interných smerníc. Vyradenie neplatných interných smerníc.

 

 1. Poistenie majetku

MsKS malo poistenie majetku riešené poistnou zmluvou č. 3187000216, uzatvorenou dňa       20. 10. 2010 so začiatkom poistenia od 26. 10. 2010. Predmetom poistenia bolo o. i. poistenie umeleckých a historických predmetov určených na komisionálny predaj v Starej lekárni – výstavnej sieni na poistnú sumu 100.000,- €. Na základe korešpondencie určenej riaditeľom organizácií mesta zaslanou elektronickou poštou vedúcou sekretariátu primátora mesta dňa    12. 08. 2016, boli všetci vedúci pracovníci mestských organizácií požiadaní cit. „o vykonanie všetkých potrebných právnych úkonov smerujúcich k ukončeniu jednotlivých poistných zmlúv, predmetom ktorých je poistenie Vašej organizácie (majetkové, poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie a pod.) a to z dôvodu prípravy verejného obstarávania, predmetom ktorého bude obstaranie poistného krytia pre každú z organizácií spadajúcich do pôsobnosti mesta Piešťany“. V zmysle uvedenej požiadavky primátora mesta (podpísanej v zastúpení prvým zástupcom primátora mesta) riaditeľka MsKS listom zo dňa    07. 09. 2016 adresovala príslušnej poisťovni výpoveď poistnej zmluvy č. 3187000216. Poisťovňa výpoveď poistnej zmluvy akceptovala a predmetná poistná zmluva zanikla dňa      26. 10. 2017.

Mesto Piešťany má poistenie majetku riešené poistnou zmluvou č. 9127002171 o poistení majetku a zodpovednosti za škodu (interné číslo zmluvy 4401607), uzatvorenou dňa 22. 12. 2016 so začiatkom poistenia od 01. 01. 2017. Hlavný kontrolór sa dňa 25. 07. 2018 obrátil na oddelenie IT a majetku mesta s požiadavkou o vysvetlenie, ktorá časť poistnej zmluvy uzatvorenej mestom poisťuje umelecké diela určené na komisionálny predaj v Starej lekárni – výstavnej sieni, proti akým rizikám a na akú poistnú sumu. Následne dňa 30. 07. 2018 sa hlavný kontrolór na oddelenie IT a majetku mesta obrátil s požiadavkou zdôvodnenia, prečo predmetné umelecké diela nie sú poistené. 

Kontrolou bolo zistené, že umelecké diela určené na komisionálny predaj v Starej lekárni – výstavnej sieni v období od 26. 10. 2017 poistené neboli. Z vyjadrení zodpovedných zamestnancov MsÚ vyplynulo, že cit. „je na zvážení, či je naozaj nutné z pohľadu Mesta Piešťany uzatvárať poistnú zmluvu na predmety, ktoré sú cudzie“. Zodpovední zamestnanci MsÚ boli upozornení, že umelecké diela v Starej lekárni – výstavnej sieni sú predávané na základe uzatvorených komisionárskych zmlúv medzi MsKS ako komisionárom a autormi ako komitentmi. Tieto zmluvy sú uzatvárané v zmysle § 577 a nasl. a § 262, ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a MsKS ako komisionár sa zaväzuje po dobu trvania jednotlivých zmlúv chrániť umelecké diela pred stratou, poškodením, krádežou alebo zničením, s výnimkou vyššej moci.

Dňa 08. 08. 2018 bol hlavnému kontrolórovi poskytnutý Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 9127002171 o poistení majetku a zodpovednosti za škodu, uzatvorený dňa 09. 07. 2018 za poisťovňu, bez uvedenia dátumu uzatvorenia za Mesto Piešťany. V zmysle predloženého dodatku bol doplnený predmet poistenia  o „cudzie umelecké diela“ s poistnou sumou vo výške 100.000,- €.

Umelecké diela určené na komisionálny predaj v Starej lekárni – výstavnej sieni neboli v období od 26. 10. 2018 do uzatvorenia Dodatku č. 1 k poistnej zmluve č. 9127002171 kryté poistením. Ku dňu ukončenia kontroly predmetné umelecké diela sú opätovne poistené.

 

 1. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Pri kontrole hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými prostriedkami a majetkom mesta v MsKS bolo preverené dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“).

Zverejňovanie zmlúv je definované v § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, spôsob zverejňovania objednávok a faktúr stanovuje § 5b uvedeného zákona.  Povinná osoba zmluvy, objednávky a faktúry v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje na svojom webovom sídle. Kontrolou zverejňovania neboli zistené žiadne závažné nedostatky; zmluvy, objednávky a faktúry povinná osoba zverejňovala v kontrolovanom období zákonom stanoveným spôsobom.

 

 1. Kontrola vykonávania finančnej kontroly

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Finančná kontrola sa vykonáva ako:

 • základná finančná kontrola,
 • administratívna finančná kontrola,
 • finančná kontrola na mieste (na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom).

Finančná kontrola je vykonávaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a audite“), ku ktorému vydalo Ministerstvo financií SR metodický pokyn.

Ku kontrole bola na vyžiadanie predložená smernica na výkon finančnej kontroly v kontrolovanom roku 2017. Povinná osoba predložila smernicu č. 01/2016 o finančnej kontrole a vnútornom audite, s účinnosťou od 01. 01. 2016. 

Kontrolou internej smernice č. 01/2016 o finančnej kontrole a vnútornom audite, s účinnosťou od 01. 01. 2016, bolo zistené, že:

 • smernica sa odvoláva na nesprávny názov zákona (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; smernica uvádza názov zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, z toho je odvodený aj nepresný názov samotnej smernice),
 • článok 2, bod 2.1 až 2.7 predloženej smernice je citovaný zo zrušeného zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p., nie je aktualizovaný v zmysle nového zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
 • článok 4 pojednáva o vykonávaní základnej finančnej kontroly, v článku sú zakomponované ustanovenia týkajúce sa predbežnej finančnej kontroly,
 • smernica neobsahuje ustanovenie o zrušení predchádzajúcej smernice.

Na základe uvedených kontrolných zistení povinná osoba vypracovala Smernicu č. 01/2018 o finančnej kontrole a audite Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany, s účinnosťou od 01. 05. 2018. Vypracovaním tejto internej smernice v zmysle platného zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli odstránené nedostatky týkajúce sa Smernice č. 01/2016 o finančnej kontrole a vnútornom audite, s účinnosťou od 01. 01. 2016, platnej v kontrolovanom období roku 2017.

Kontrolou vykonávania základnej finančnej kontroly boli zistené nasledovné nedostatky:

 1. základná finančná kontrola na objednávkach, faktúrach a pokladničných dokladoch v kontrolovanom období roku 2017 nebola vykonávaná v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, t. j. osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu neuvádzali na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Pri vykonávaní základnej finančnej kontroly bol na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou uvedený iba súlad so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite.
 2. pri vykonaní základnej finančnej kontroly na objednávkach nebol v 94-och prípadoch uvedený dátum vykonania základnej finančnej kontroly. Išlo o tieto prípady, napr.:
 • objednávka č. 11/1700006 zo dňa 09. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700011 zo dňa 17. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700010 zo dňa 16. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700020 zo dňa 15. 02. 2017,
 • objednávka č. 11/1700016 zo dňa 07. 02. 2017,
 • objednávka č. 11/1700009 zo dňa 16. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700017 zo dňa 07. 02. 2017,
 • objednávka č. 11/1700018 zo dňa 13. 02. 2017,
 • objednávka č. 11/1700037 zo dňa 22. 03. 2017 a pod.
 1. pri vykonaní základnej finančnej kontroly na objednávkach nebol v 35-ich prípadoch uvedený podpis zodpovedného, príp. vedúceho zamestnanca, ktorí základnú finančnú kontrolu vykonali. Išlo o tieto prípady, napr.:
 • objednávka č. 11/1700023 zo dňa 10. 03. 2017,
 • objednávka č. 11/1700045 zo dňa 10. 04. 2017,
 • objednávka č. 11/1700047 zo dňa 13. 04. 2017,
 • objednávka č. 11/1700053 zo dňa 04. 05. 2017,
 • objednávka č. 11/1700033 zo dňa 20. 03. 2017,
 • objednávka č. 11/1700062 zo dňa 19. 05. 2017,
 • objednávka č. 11/1700061 zo dňa 19. 05. 2017,
 • objednávka č. 11/1700075 zo dňa 21. 06. 2017,
 • objednávka č. 11/1700077 zo dňa 26. 06. 2017 a pod.
 1. pri vykonaní základnej finančnej kontroly na objednávkach priložených pri odoslaných faktúrach nebolo v 18-ich prípadoch uvedené, či finančná operácia alebo jej časť je v súlade so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite. Išlo o tieto prípady, napr.:
 • faktúra č. 1319700016 zo dňa 07. 02. 2017,
 • faktúra č. 1318700017 zo dňa 07. 02. 2017,
 • faktúra č. 1318700020 zo dňa 16. 02. 2017,
 • faktúra č. 1313700025 zo dňa 28. 02. 2017,
 • faktúra č. 1319700029 zo dňa 13. 03. 2017,
 • faktúra č. 1316700035 zo dňa 11. 04. 2017,
 • faktúra č. 1314700037 zo dňa 18. 04. 2017,
 • faktúra č. 1313700038 zo dňa 27. 04. 2017,
 • faktúra č. 1312700042 zo dňa 10. 05. 2017 a pod. 
 1. pri vykonaní základnej finančnej kontroly na faktúrach nebol v 14-ich prípadoch uvedený podpis zodpovedného, príp. vedúceho zamestnanca, ktorí základnú finančnú kontrolu vykonali. Išlo o tieto prípady, napr.:
 • faktúra č. 85/2017 zo dňa 16. 02. 2017,
 • faktúra č. 274/2017 zo dňa 15. 05. 2017,
 • faktúra č. 451/2017 zo dňa 06. 08. 2017,
 • faktúra č. 452/2017 zo dňa 05. 08. 2017,
 • faktúra č. 458/2017 zo dňa 03. 08. 2017,
 • faktúra č. 484/2017 zo dňa 17. 08. 2017,
 • faktúra č. 660/2017 zo dňa 25. 10. 2017, 
 • faktúra č. 1313700038 zo dňa 27. 04. 2017
 • faktúra č. 1316700051 zo dňa 25. 05. 2017 a pod.
 1. pri vykonaní základnej finančnej kontroly na faktúrach nebol uvedený dátum vykonania základnej finančnej kontroly. Išlo o tieto prípady, napr.:
 • faktúra č. 1313700038 zo dňa 27. 04. 2017,
 • faktúra č. 1316700051 zo dňa 25. 05. 2017,
 • faktúra č. 1314700053 zo dňa 31. 05. 2017,
 • faktúra č. 1310700057 zo dňa 19. 06. 2017,
 • faktúra č. 1319700061 zo dňa 27. 06. 2017.
 1. kontrolou predložených pokladničných dokladov bolo zistené, že v niektorých prípadoch na pokladničných dokladoch nebolo pri základnej finančnej kontrole uvedené, či finančná operácia alebo jej časť je v súlade so skutočnosťami podľa § 6, ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite a chýbali podpisy zamestnancov, ktorí základnú finančnú kontrolu vykonali. Išlo o tieto prípady, napr.:
 • výdavkový pokladničný doklad (ďalej aj „VPD“) č. 8/17 zo dňa 13. 01. 2017,
 • VPD č. 12/17 zo dňa 19. 01. 2017,
 • VPD č. 32/17 zo dňa 09. 02. 2017,
 • VPD č. 8/17 zo dňa 13. 01. 2017,
 • VPD č. 9/17 zo dňa 16. 01. 2017,
 • VPD č. 13/17 zo dňa 23. 01. 2017,
 • VPD č. 15/17 zo dňa 24. 01. 2017,
 • VPD č. 16/17 zo dňa 24. 01. 2017,
 • príjmový pokladničný doklad (ďalej aj „PPD“) č. 14/17 zo dňa 26. 01. 2017,
 • PPD č. 15/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 20/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 21/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 17/17 zo dňa 24. 01. 2017,
 • VPD č. 19/17 zo dňa 25. 01. 2017,
 • VPD č. 23/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 24/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • PPD č. 16/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 25/17 zo dňa 31. 01. 2017,
 • VPD č. 56/17 zo dňa 07. 03. 2017,
 • VPD č. 60/17 zo dňa 10. 03. 2017,
 • PPD č. 79/17 zo dňa 25. 05. 2017,
 • VPD č. 217/17 zo dňa 14. 09. 2017 (chýbajúca základná finančná kontrola na priloženej zmluve),
 • VPD č. 268/17 z 06.11.2017.
 1. kontrolou predložených zmlúv uzatvorených a platných v kontrolovanom období roku 2017 bolo zistené, že na niektorých zmluvách nie je vykonaná základná finančná kontrola alebo nie je vykonaná v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. Išlo o tieto prípady, napr.:
 • Kúpna zmluva č. 201734092 zo dňa 19. 07. 2017 s MAGNA ENERGIA, a. s.;
 • Kúpna zmluva č. 201740737 zo dňa 21. 08. 2017 s Energie 2, a. s.;
 • Zmluva č. MK -2938/2017/2.1. zo dňa 26. 05. 2017 s Ministerstvom kultúry SR;
 • Zmluva zo dňa 11. 04. 2017 s Mana, s. r. o.;
 • Komisionárska zmluva č. 154 zo dňa 16. 11. 2017;
 • Komisionárska zmluva č. 147 zo dňa 16. 08. 2017;
 • Komisionárska zmluva č. 146 zo dňa 11. 07. 2017;
 • Komisionárska zmluva č. 153 zo dňa 16. 02. 2017;
 • Rámcová zmluva zo dňa 27. 09. 2017 s WAI, s. r. o.;
 • Zmluva o nájme reklamnej plochy zo dňa 03. 03. 2016;
 • Zmluva o poskytovaní licencie zo dňa 19. 01. 2016;
 • Zmluva o výpožičke so Službami mesta Piešťany zo dňa 29. 11. 2016;
 • Rámcová zmluva s BONTONFILM, a. s. zo dňa 29. 02. 2016;
 • Rámcová zmluva s GARFIELD, s. r. o. zo dňa 03. 06. 2016;
 • Zasielateľská zmluva s Direct Parcel Distribuction SK, s. r. o. zo dňa 18. 02. 2016;
 • Zmluva o poskytnutí dotácie s Audiovizuálnym fondom zo dňa 01. 07. 2016;
 • Zmluva o vypožičiavaní filmových kópii pre verejné premietanie s Fórum Film Slovakia, s. r. o. zo dňa 16. 5. 2016;
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov s Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  o. z. zo dňa 29. 02. 2016;
 • Zmluva pri faktúre č. 21/2017 zo dňa 19. 01. 2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 157/2017 zo dňa 24. 03. 2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 475/2017 zo dňa 21. 08. 2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 476/2017 zo dňa 21. 08. 2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 539/2017 zo dňa 08. 09. 2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 320/2017 zo dňa 05. 06. 2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 336/2017 zo dňa 03. 06.2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 414/2017 zo dňa 17. 07. 2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 418/2017 zo dňa 20. 07. 2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 495/2017 zo dňa 28. 08. 2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 500/2017 zo dňa 31. 08. 2017;
 • Zmluva pri faktúre č. 755/2017 zo dňa 06. 12. 2017.

Kontrolou predložených účtovných dokladov v kontrolovanom období roku 2017 boli v niektorých prípadoch zistené formálne nedostatky. Išlo o tieto nedostatky:

 1. na vystavených objednávkach nebola v 38-ich prípadoch uvedená cena objednávaného tovaru alebo služieb. Išlo o tieto prípady, napr.:
 • objednávka č. 11/1700006 zo dňa 09. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700011 zo dňa 17. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700010 zo dňa 16. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700002 zo dňa 04. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700005 zo dňa 09. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700003 zo dňa 04. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700007 zo dňa 10. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700004 zo dňa 04. 01. 2017,
 • objednávka č. 11/1700020 zo dňa 15. 02. 2017 a pod.
 1. na niektorých pokladničných dokladoch chýbajú podpisy schvaľujúceho. Išlo o tieto prípady, napr.:
 • VPD č. 13/17 zo dňa 23. 01. 2017,
 • VPD č. 15/17 zo dňa 24. 01. 2017,
 • VPD č. 16/17 zo dňa 24. 01. 2017,
 • PPD č. 14/17 zo dňa 26. 01. 2017,
 • PPD č. 15/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 20/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 21/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 17/17 zo dňa 24. 01. 2017,
 • VPD č. 19/17 zo dňa 25. 01. 2017,
 • VPD č. 23/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 24/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • PPD č. 16/17 zo dňa 30. 01. 2017,
 • VPD č. 25/17 zo dňa 31. 01. 2017.

Povinná osoba v kontrolovanom období nevykonávala základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Na predložených dokladoch boli v niektorých prípadoch zistené formálne nedostatky.

Zistené nedostatky podrobne popísané pod písmenami a) až g) a v bode 1) boli ku dňu ukončenia kontroly odstránené – pri pokladničných dokladoch za obdobie 03. 04. 2017 –  31. 12. 2017 a pri ostatných dokladoch za obdobie od 01. 07. 2017 – 31. 12. 2017.

Navrhované odporúčanie:

Dôsledne dbať na vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle platného zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poučenie zamestnancov, aby dbali na formálne náležitosti a úplné vypĺňanie dokladov.

 

 1. Kontrola verejného obstarávania tovarov a služieb

K verejnému obstarávaniu realizovanému v MsKS bola predložená Smernica o verejnom obstarávaní v Mestskom kultúrnom stredisku Piešťany pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, s účinnosťou od 01. 10. 2013, Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávania obstarávateľa Mestské kultúrne stredisko pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, s účinnosťou od 01. 10. 2013, vrátane Dodatku č. 1 k internej smernici, s účinnosťou od 01. 01. 2014. Tieto smernice boli spracované na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol od 03. 12. 2015 (niektoré ustanovenia účinné od 01. 01. 2016, resp. od 18. 04. 2016) nahradený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného vyplýva, že v kontrolovanom období roka 2017 povinná osoba nemala aktualizovanú internú smernicu o verejnom obstarávaní.

Kontrolou predložených dokladov v kontrolovanom období roka 2017 nebolo zistené pri obstarávaní tovarov a služieb v MsKS porušenie príslušných ustanovení zákona č. 343/2015   Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinná osoba nemala v kontrolovanom období aktualizovanú internú smernicu o verejnom obstarávaní.

Navrhované odporúčanie:

Aktualizovanie internej smernice o verejnom obstarávaní.

 

 1. Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

Kontrolou bolo preverené dodržiavanie ustanovení zákona o majetku obcí a zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.

V kontrolovanom období roka 2017 pri vybraných finančných operáciách nebolo zistené u povinnej osoby porušenie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ani porušenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4, písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Piešťany, p. o.:

 • Aktualizovať interné smernice organizácie, odstránenie konfliktov medzi príslušnými ustanoveniami jednotlivých interných smerníc. Vyradiť neplatné interné smernice.
 • Dôsledne dbať na vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle platného zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poučiť zamestnancov, aby dbali na formálne náležitosti a úplné vypĺňanie dokladov.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p. o. o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 28. 09. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa  27. 08. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 18/2018

 

Kontrola pokladne a pokladničných dokladov a kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách pokladne a pokladničných dokladov v predchádzajúcom období

 

Povinná osoba:                        Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                      Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

                                                    Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:           január – marec 2018                                          

Termín kontroly:                      30. 07. 2018 – 22. 08. 2018

Cieľ a predmet kontroly:       

kontrola  dodržiavania  a  uplatňovania  všeobecne   záväzných právnych  predpisov a interných predpisov mesta pri nakladaní s pokladničnou hotovosťou,  kontrola pokladničných dokladov a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách pokladne a pokladničných dokladov v predchádzajúcom období                                                     

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 1/2017 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste, s účinnosťou od 21. 09. 2017
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016, vrátane Dodatku č. 1
 • interná norma č. 1/2017 „Interná smernica o cestovných náhradách“, s účinnosťou od 01. 02. 2017
 • interná norma č. 3/2017 „Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, s účinnosťou od 01. 07. 2017
 • interná norma pokyn primátora č. 2/2010, ktorým sa určuje postup vyúčtovania cestovných náhrad
 • interná norma „Pracovný poriadok zamestnancov mesta Piešťany“ č. 3/2012, s účinnosťou od 01. 08. 2012, vrátane Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 
 • interná norma „Organizačný poriadok Mestského úradu Piešťany“ č. 3/2016, s účinnosťou od 09. 11. 2016, vrátane dodatku č. 1, dodatku č. 2, príloh č. 1 a č. 2 a rozhodnutí zamestnávateľa o organizačných zmenách č. 4/2016, č. 5/2017 a č. 6/2017

V zmysle § 21, ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 10. 09. 2018 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin  ich vzniku sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Kontrola pokladne a pokladničných dokladov bola zahájená zaslaním oznámenia o začatí kontroly a vyžiadaní dokumentácie ku kontrole dňa 26. 07. 2018. Kontrola bola vykonaná preverením predložených dokladov za celé kontrolované obdobie mesiacov január – marec 2018.

Kontrolou bolo zisťované dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta pri pokladničných operáciách a nakladaní s pokladničnou hotovosťou a zároveň plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách pokladne a pokladničných dokladov v predchádzajúcom období.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených pokladničných dokladov za sledované obdobie mesiacov január – marec 2018 boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia:

 

Kontrolné zistenie č. 1:

Podľa § 2, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, finančnou kontrolou sa podľa tohto zákona rozumie súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

V podmienkach mesta Piešťany je vykonávanie základnej finančnej kontroly definované v internej norme č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, s účinnosťou od 15. 11. 2016, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od 01. 11. 2017  a pokyne primátora č. 1/2017, s účinnosťou od 21. 09. 2017. Na účtovných dokladoch a nadväzujúcich dokladoch operatívnej evidencie sa podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonáva základná finančná kontrola podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti primátorom mesta určeným vedúcim jednotlivých organizačných útvarov a vecne zodpovedným zamestnancom za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, pričom sa táto kontrola môže bez ohľadu na povahu finančnej operácie alebo jej časti kedykoľvek vykonať aj primátorom mesta a prednostom mestského úradu.

Kontrolou bolo zistené, že v niektorých prípadoch základnú finančnú kontrolu za vedúceho zamestnanca vykonal zamestnanec, ktorý nie je vedúcim zamestnancom a nemal písomné poverenie primátora mesta na výkon základnej finančnej kontroly za vedúceho zamestnanca. Uvedený postup nie je v súlade s čl. 2, ods. 5 pokynu primátora č. 1/2017, podľa ktorého základnú finančnú kontrolu za vedúceho zamestnanca vykoná vedúci zamestnanec (primátorom mesta určený na základe písomného poverenia primátora, t. j. prednosta alebo vedúci oddelenia alebo vedúca kancelárie primátora, alebo hlavný kontrolór alebo náčelník MsP alebo zástupca náčelníka MsP, príp. primátor); v prípade neprítomnosti príslušného vedúceho zamestnanca túto vykonáva prednosta alebo iný vedúci zamestnanec zastupujúci prednostu, príp. primátor; v prípade neprítomnosti náčelníka MsP túto vykonáva zástupca náčelníka, príp. primátor; v prípade potreby a bez ohľadu na charakter finančnej operácie alebo jej časti môže túto vykonať vždy prednosta a primátor, napr. počas čerpania letných dovoleniek. Uvedený nedostatok bol zistený v nasledujúcich prípadoch, napr.:

 • výdavkový pokladničný doklad (ďalej len „VPD“) č. 3/18 zo dňa 02. 01. 2018,
 • VPD č. 132/18 zo dňa 22. 02. 2018,
 • VPD č. 208/18 zo dňa 14. 03. 2018.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že základná finančná kontrola bola vykonávaná v niektorých prípadoch iba formálne. Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6, ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite na príslušných stupňoch riadenia, konkrétne podľa § 6, ods. 4, písm. f) súlad s internými predpismi. Vedúci zamestnanec  podpisom potvrdil vykonanie základnej finančnej kontroly na účtovnom doklade, príp. na doklade súvisiacom s účtovným dokladom, ale samotný účtovný, príp. súvisiaci účtovný doklad  je v rozpore s internými predpismi mesta. Uvedený nedostatok bol zistený v nasledujúcich prípadoch, napr.:

 1. vykonaná základná finančná kontrola s výrokom „je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať“ i napriek porušeniu internej smernice č. 1/2017 o cestovných náhradách“:
  • cestovný príkaz (ďalej aj „CP“) č. 29 zamestnanca s os. č. 40418,
  • CP č. 30 zamestnanca s os. č. 40418,
  • CP č. 31 zamestnanca s os. č. 40418,
  • CP č. 32 zamestnanca s os. č. 40418,
  • CP č. 33 zamestnanca s os. č. 40418,
  • CP č. 46 zamestnanca s os. č. 401013,
  • CP č. 68 zamestnanca s os. č. 401013,
  • CP č. 69 zamestnanca s os. č. 401023,
  • CP č. 70 zamestnanca s os. č. 401024,
  • CP č. 73 zamestnanca s os. č. 401024;
 2. vykonaná základná finančná kontrola s výrokom „je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať“ i napriek porušeniu internej smernice č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie:
  • VPD č. 120/18 zo dňa 20. 02. 2018,
  • VPD č. 155/18 zo dňa 27. 02. 2018,
  • VPD č. 228/18 zo dňa 20. 03. 2018,
  • VPD č. 269/18 zo dňa 29. 03. 2018.

Ďalšie nedostatky zistené pri vykonávaní základnej finančnej kontroly:

 • VPD č. 63/18 zo dňa 26. 01. 2018 – pri základnej finančnej kontrole nie je uvedené meno a priezvisko vedúceho zamestnanca, ktorý vykonal základnú finančnú kontrolu,
 • príjmový pokladničný doklad (ďalej aj „PPD“) č. 930/18 zo dňa 27. 02. 2018 – pri základnej finančnej kontrole nie je uvedený dátum vykonania uvedenej kontroly vedúcim zamestnancom,
 • PPD č. 931/18 zo dňa 27. 02. 2018 – pri základnej finančnej kontrole nie je uvedený dátum vykonania uvedenej kontroly vedúcim zamestnancom.

Povinná osoba nepostupovala pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a v súlade s internými normami. Zamestnanci MsÚ vykonávali základnú finančnú kontrolu iba formálne, i napriek porušeniu interných smerníc mesta vykonali základnú finančnú kontrolu s výrokom „je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať“.   

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s internou normou č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie a pokynom primátora č. 1/2017. Riešenie opakovaných porušení všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov tými istými zamestnancami.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Poskytovanie záloh v podmienkach mesta Piešťany bolo v kontrolovanom období upravené internou normou č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, s účinnosťou od 15. 11. 2016, vrátane dodatku č. 1, s účinnosťou od      01. 11. 2017. Kontrolou bolo zistené poskytnutie zálohy zamestnancom i napriek tomu, že ešte nemali vyúčtovanú predtým poskytnutú zálohu. Táto skutočnosť nie je v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) smernice č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „referent pokladne neposkytne zálohu, pokiaľ žiadateľ o poskytnutie zálohy ešte nevyúčtoval predtým poskytnutú zálohu“. V zmysle Dodatku č. 1 smernice bol povolený iba súbeh poskytnutých záloh na oddelení sociálnych a školských služieb, pri zálohách na zabezpečenie agendy vyplývajúcej z pracovných náplní referentov (osobitný príjemca, gratulácie jubilantom, činnosť denných centier, jednorazové akcie pre občanov). Ide o tento prípad:

 • VPD č. 119/18 zo dňa 20. 02. 2018 (poskytnutá záloha vo výške 16,99 € – náklady k vyjadreniu Slovak Telekom) a následne VPD č. 120/18 zo dňa 20. 02. 2018 (poskytnutá záloha vo výške 24,00 € – náklady k vyjadreniu Slovak Telekom).

Povinná osoba nepostupovala v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.2, písm. b) č. 4/2016 internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, zamestnancovi bola poskytnutá záloha i napriek tomu, že ešte nevyúčtoval predtým poskytnutú zálohu.

 

Navrhované odporúčanie:

Dôraznejšie zabezpečenie dodržiavania internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie pri poskytovaní záloh zamestnancom v podmienkach mesta Piešťany.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Preverovaním dokladov za kontrolované obdobie bolo zistené u jedného zamestnanca MsÚ opakované poskytovanie mimoriadnej zálohy zo mzdy mimo výplatný termín. Zálohy mimo výplatný termín boli poskytované opakovane, vo výške od 300,00 € do 500,00 €, konkrétne v mesiaci 02/2018 a mesiaci 03/2018 (v mesiaci 03/2018 bola mimoriadna záloha zo mzdy poskytnutá v rámci mesiaca 2-krát). U rovnakého zamestnanca v predchádzajúcom roku bola mimoriadna záloha zo mzdy poskytnutá deväť po sebe nasledujúcich mesiacov vo výške od 200,00 € do 700,00 €; v mesiaci 11/2017 bola mimoriadna záloha zo mzdy poskytnutá v rámci mesiaca 2-krát. Takýto postup je v rozpore s čl. 4, bod 5, ods. 5.3 internej normy č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „v ojedinelých prípadoch môže zamestnanec písomne požiadať o poskytnutie  mimoriadnej zálohy mimo výplatný termín“.

Z pohľadu kontroly dochádza k úverovaniu uvedeného zamestnanca, pričom ide o neúčelné a neefektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov.

 

Povinná osoba nepostupovala v súlade s čl. 4, bod 5 internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie pri poskytovaní záloh zo mzdy zamestnancom mimo výplatný termín.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie dodržiavania internej normy č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie pri poskytovaní záloh zo mzdy zamestnancom mimo výplatný termín. Riešenie opakovaných porušení všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov tými istými zamestnancami.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené účtovanie výdavkov na rozpočtovú položku 633016 – MsÚ reprefond – kancelária prednostu, pričom tieto výdavky mali byť zaúčtované na rozpočtovú položku 633006 – všeobecný materiál. Uvedený nedostatok bol zistený v nasledovných prípadoch, napr.:

 • pri VPD č. 81/18 zo dňa 30. 01. 2018 (položky tablety do umývačky riadu v sume 4,98 €, odvápňovač v sume 12,90 €  a filter do kávovaru v sume 11,99 €),
 • pri VPD č. 246/18 zo dňa 27. 03. 2018 (položka odvápňovač v sume 12,90 €).

Rovnako uvedené položky sú vyúčtované na nesprávnom tlačive „Vyúčtovanie výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Piešťany“, ktoré je prílohou Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely č. 7/2013. Uvedené výdavky nie sú výdavkami na reprezentačné a propagačné účely v zmysle uvedenej smernice a mali byť vyúčtované ako záloha.

Zodpovední pracovníci povinnej osoby chybne zaúčtovali položky z pokladničného dokladu na nesprávnu rozpočtovú položku v rozpore s rozpočtovou klasifikáciou.

 

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie správneho účtovania a dodržiavanie rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pokladničných dokladov, oprava účtovania nesprávne zaúčtovaných pokladničných dokladov. Riešenie opakovaných porušení všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov tými istými zamestnancami.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

Kontrolou pokladničných dokladov súvisiacich s cestovnými príkazmi bolo zistené, že zamestnanci MsÚ nepostupovali v kontrolovanom období v zmysle Internej smernice o cestovných náhradách č. 1/2017 (ďalej aj „smernica“), s účinnosťou od 01. 02. 2017 a pokynu primátora č. 2/2010, s účinnosťou od 01. 01. 2010, ktorým sa určuje postup vyúčtovania cestovných náhrad. Identifikované boli nasledovné nedostatky:

a) základnú finančnú kontrolu za zodpovedného zamestnanca nevykonal zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu, čo je porušením čl. 10, ods. 1 internej smernice o cestovných náhradách, podľa ktorého základnú finančnú kontrolu na príslušnom tlačive vykoná za zodpovedného zamestnanca zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu. Išlo o tieto prípady, napr.:

 • CP č. 28 zamestnanca s os. č. 65630, 
 • CP č. 57 zamestnanca s os. č. 65907;

b) CP boli vystavené v rozpore so smernicou č. 1/2017 Interná smernica o cestovných náhradách, konkrétne bol porušený čl. 6, ods. 1 smernice, podľa ktorého použitie iného cestného motorového vozidla ako cestného motorového vozidla zamestnávateľa na pracovné účely je možné len na základe písomnej dohody, so súhlasom primátora mesta a za predpokladu, že zamestnanec má uzatvorenú zmluvu o havarijnom poistení. Kópiu zmluvy spolu s kópiou technického preukazu musí zamestnanec, ktorý používa súkromné vozidlo na základe dohody, predložiť na oddelenie finančných služieb zodpovednému zamestnancovi. Zamestnanci použili súkromné vozidlá i napriek porušeniu internej smernice a bez súhlasu primátora mesta. Išlo o tieto prípady, napr.:

 • CP č. 29 zamestnanca s os. č. 40418,
 • CP č. 30 zamestnanca s os. č. 40418,
 • CP č. 31 zamestnanca s os. č. 40418,
 • CP č. 32 zamestnanca s os. č. 40418,
 • CP č. 33 zamestnanca s os. č. 40418,
 • CP č. 70 zamestnanca s os. č. 401024,
 • CP č. 73 zamestnanca s os. č. 401024;
 1. na CP nie je určený dopravný prostriedok, ktorým sa má pracovná cesta vykonať (porušenie čl. 3, ods. 7 smernice, podľa ktorého osoba oprávnená na povolenie pracovnej cesty zamestnancovi vyslanému na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu písomne určí podmienky pracovnej cesty; písm. c) spôsob dopravy).  Išlo o tieto prípady, napr.:
 • CP č. 29 zamestnanca s os. č. 40418,
 • CP č. 30 zamestnanca s os. č. 40418,
 • CP č. 31 zamestnanca s os. č. 40418,
 • CP č. 32 zamestnanca s os. č. 40418,
 • CP č. 33 zamestnanca s os. č. 40418,
 • CP č. 46 zamestnanca s os. č. 401013,
 • CP č. 68 zamestnanca s os. č. 401013,
 • CP č. 69 zamestnanca s os. č. 401023;
 1. pracovná cesta nebola vyúčtovaná do desiatich pracovných dní. Uvedený postup je v rozpore s č. 9, ods. 1 internej smernice č. 1/2017 o cestovných náhradách, v zmysle ktorého zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní po dni skončenia pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi  písomné doklady potrebné na vyúčtovanie  pracovnej cesty a tiež vrátiť nevyúčtovaný preddavok. CP č. 384 zamestnanca s os. č. 30418 (pracovná cesta skončila 12. 12. 2017) bol predložený na vyúčtovanie na oddelenie finančných služieb i napriek urgencii až 08. 01. 2018, t. j. 16-ty deň.

Kontrolou bolo ďalej pri cestovných príkazoch zistených viacero formálnych nedostatkov, pričom je potrebné skonštatovať, že cestovné príkazy nie sú vypĺňané v zmysle prílohy „cestovný príkaz“ internej smernice č. 1/2017 o cestovných náhradách, príp. prílohy č. 1 pokynu primátora č. 2/2010, ktorým sa určuje postup vyúčtovania cestovných náhrad. Nedostatky boli zistené v týchto prípadoch, napr.: 

 1. na CP nie je uvedené osobné číslo zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, príp. na CP je uvedené číslo iného zamestnanca ako toho, ktorý pracovnú cestu vykonal. Išlo o tieto prípady, napr.:
 • na CP č. 24 zamestnanca s os. č. 401013 je uvedené os. č. zamestnanca 401011,
 • na CP č. 46 zamestnanca s os. č. 401013 je uvedené os. č. zamestnanca 401011;
 1. na CP je ako účel pracovnej cesty uvedený účel „služobná cesta“. Išlo o napr.:
 • CP č. 389 zamestnanca s os. č. 10005,
 • CP č. 3 zamestnanca s os. č. 10005,
 • CP č. 13 zamestnanca s os. č. 10005,
 • CP č. 1(z) zamestnanca s os. č. 10005;
 1. na CP nie je vo viacerých prípadoch vypĺňaná kolónka „so spôsobom vykonania súhlasí“.

Kontrola ďalej konštatuje, že smernica o cestovných náhradách rieši výkon základnej finančnej kontroly v prípade pracovných ciest uskutočňovaných zamestnancami Mesta Piešťany, ale nerieši výkon základnej finančnej kontroly v prípade pracovných ciest iných osôb, ako napríklad zástupca primátora, poslanci a pod. (za uvedené osoby základnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci sekretariátu primátora).

Zamestnanci povinnej osoby nedodržiavali ustanovenia internej smernice o cestovných náhradách pri vypĺňaní cestovných príkazov, pri uskutočňovaní pracovných ciest a pri vyúčtovaní pracovných ciest. Neúplná interná smernica č. 1/2017 o cestovných náhradách v prípade pracovných ciest iných osôb ako zamestnancov Mesta Piešťany.

Navrhované odporúčanie:

Dôraznejšie poučenie zamestnancov o dodržiavaní príslušných ustanovení internej smernice č. 1/2017 o cestovných náhradách a pokynu primátora č. 2/2010, ktorým sa určuje postup vyúčtovania cestovných náhrad. Doplnenie internej smernice č. 1/2017 o cestovných náhradách o ustanovenia týkajúce sa výkonu základnej finančnej kontroly v prípade pracovných ciest osôb, ktoré nie sú zamestnancami Mesta Piešťany. Riešenie opakovaných porušení všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov tými istými zamestnancami.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že v niektorých prípadoch odvod hotovosti z pokladne MsÚ na bankový účet realizoval zamestnanec, ktorý nemal uzatvorenú so zamestnávateľom platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti a táto nebola súčasťou jeho osobného spisu (stav ku dňu 21. 08. 2018). Uvedený zamestnanec nemá v aktuálnej pracovnej náplni uvedenú medzi pracovnými činnosťami prácu s hotovosťou. Išlo o tieto prípady:

 • VPD č. 36/18 zo dňa 17. 01. 2018 – odvod z pokladne na bankový účet v sume 2.000,- € realizoval zamestnanec s os. č. 401013,
 • VPD č. 114/18 zo dňa 14. 02. 2018 – odvod z pokladne na bankový účet v sume 4.000,- € realizoval zamestnanec s os. č. 401013,
 • VPD č. 211/18 zo dňa 14. 03. 2018 – odvod z pokladne na bankový účet v sume 10.000,- € realizoval zamestnanec s os. č. 401013,
 • VPD č. 240/18 zo dňa 23. 03. 2018 – odvod z pokladne na bankový účet v sume 8.950,- € realizoval zamestnanec s os. č. 401013.

V niektorých prípadoch odvod hotovosti z pokladne MsÚ na bankový účet realizoval zamestnanec bez platnej dohody o hmotnej zodpovednosti.

Navrhované odporúčanie:

Uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti so všetkými zamestnancami realizujúcimi odvody hotovosti na bankový účet.

Kontrolné zistenie č. 7:

V zmysle § 7, ods. 2, písm. h) internej normy Pracovný poriadok zamestnancov mesta Piešťany č. 3/2012, s účinnosťou od 01. 08. 2012, vrátane Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 je vedúci zamestnanec povinný určiť v čase svojej neprítomnosti zamestnanca, ktorý ho bude zastupovať, v zmysle platného organizačného poriadku. Podľa Tretej časti, § 8, bod 8, ods. 2 internej normy Organizačný poriadok Mestského úradu Piešťany č. 3/2016, s účinnosťou od 09. 11. 2016, vrátane dodatku č. 1, príloh č. 1 a č. 2 a rozhodnutí zamestnávateľa o organizačných zmenách č. 4/2016, č. 5/2017 a č. 6/2017 vedúci oddelení sú povinní písomne určiť na čas svojej neprítomnosti (viac ako 1 deň) svojho zástupcu a o uvedenej skutočnosti informujú priameho nadriadeného.

Ku kontrole boli vyžiadané poverenia na zastupovanie jednotlivých vedúcich zamestnancov. Kontrolou bolo zistené, že nebolo predložené, resp. nebolo vystavené poverenie na zastupovanie zamestnanca v nasledovnom prípade:

 • zamestnanec s os. č. 30417 dňa 02. – 05. 01. 2018.

Zodpovedný zamestnanec povinnej osoby nepostupoval v súlade s § 7, ods. 2, písm. h) internej normy Pracovný poriadok zamestnancov mesta Piešťany č. 3/2012 a v súlade s Treťou časťou, § 8, bod 8, ods. 2 internej normy Organizačný poriadok Mestského úradu Piešťany č. 3/2016, neurčil v čase svojej neprítomnosti zamestnanca, ktorý ho bude zastupovať. 

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany a Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany s dôrazom na povinnosť vedúceho zamestnanca určiť v čase svojej neprítomnosti zamestnanca, ktorý ho bude zastupovať. Evidovanie poverení vedúcich zamestnancov na zastupovanie u prednostu mestského úradu.

Kontrolou pokladne a pokladničných dokladov nebolo zistené porušenie ustanovení internej normy č. 3/2017 Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrolou nakladania s pokladničnou hotovosťou ku dňu 08. 08. 2018 o 728 hod. nebol zistený rozdiel medzi účtovným stavom vykázaným v pokladničnej knihe a skutočným fyzickým stavom v pokladni mesta.

 

 1. Kontrola splnených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri predošlej kontrole pokladne a pokladničných dokladov

Súčasťou kontroly pokladne a pokladničných dokladov bola kontrola splnených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri predošlej kontrole pokladne a pokladničných dokladov. Ku kontrole bola vyžiadaná dokumentácia preukazujúca splnenie prijatých opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení z  kontroly č. 18/2017.

Na základe správy o výsledku kontroly č. 18/2017 povinná osoba mala povinnosť písomne predložiť hlavnému kontrolórovi zoznam splnených opatrení do 20. 11. 2017. Hlavnému kontrolórovi bol interný list so zoznamom splnených opatrení doručený dňa 11. 12. 2017. 

 

Opatrenia prijaté mestským úradom v nasledovnom znení:

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení a poučení o povinnosti  zabezpečovať dodržiavanie internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie a pokynu primátora č. 1/2017.

Stav splnenia: Opatrenie bolo splnené.

Spôsob splnenia: Zaslanie upozornenia elektronicky všetkým zamestnancom MsÚ interným listom dňa 11. 12. 2017.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení a poučení o povinnosti dodržiavania internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie pri poskytovaní záloh zamestnancom v podmienkach mesta Piešťany.

Stav splnenia: Opatrenie sa plní.

Spôsob splnenia: Pri výkone kontroly v období nasledujúcom po kontrolovanom období bol zistený jeden prípad nedodržania internej smernice v súvislosti s poskytovaním záloh.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení a poučení o povinnosti  správne a úplne vypĺňať predpísané tlačivá cestovných príkazov v zmysle internej smernice o cestovných náhradách a dôslednejšie vykonávať kontrolu uvedených údajov.

Stav splnenia: Opatrenie sa plní čiastočne.

Spôsob splnenia: Pri výkone kontroly v období nasledujúcom po kontrolovanom období boli zistené opakujúce sa nedostatky vyskytujúce sa rovnako v predchádzajúcich kontrolných zisteniach  v súvislosti s cestovnými príkazmi.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné držiavanie internej normy č. 3/2017 Interná smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj pri nákupoch v hotovosti.

Stav splnenia: Opatrenie sa plní.

Spôsob splnenia: Pri výkone kontroly v období nasledujúcom po kontrolovanom období neboli zistené nedostatky vyskytujúce sa v predchádzajúcich kontrolných zisteniach  v súvislosti s nedodržiavaní Internej smernice č. 3/2017 upravujúcej postup verejného obstarávateľa Mesta Piešťany pri zadávaní zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení na povinnosť zabezpečiť dôsledné zabezpečenie správneho účtovania a dodržiavania rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pokladničných dokladov a opravy účtovania nesprávne zaúčtovaných pokladničných dokladov.

Stav splnenia: Opatrenie sa plní čiastočne.

Spôsob splnenia: Pri výkone kontroly v období nasledujúcom po kontrolovanom období boli zistené rovnaké nedostatky týkajúce sa nesprávneho účtovania a nedodržiavania rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pokladničných dokladov tými istými zamestnancami.

 1. Zamestnanci MsÚ boli interným listom prednostu MsÚ upozornení a poučení o povinnosti zabezpečenia dodržiavania internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie pri poskytovaní záloh zo mzdy zamestnancom mimo výplatný termín.

Stav splnenia: Opatrenie sa neplní.

Spôsob splnenia: Pri výkone kontroly v období nasledujúcom po kontrolovanom období boli zistené opakované nedostatky týkajúce sa poskytovania záloh zo mzdy zamestnancom mimo výplatný termín.

 1. Prednosta MsÚ uložil interným listom vedúcim zamestnancom MsÚ úlohu evidovať u jednotlivých zamestnancov kontrolné zistenia hlavného kontrolóra a pri ich opakovanom zaznamenaní uložil vedúcim zamestnancom MsÚ povinnosť vypracovať návrh na vyznačenie predmetnej skutočnosti do osobného spisu zamestnanca ako neplnenie si pracovných povinností.

Stav splnenia: Nedá sa overiť splnenie opatrenia.

Spôsob splnenia: Ku kontrole neboli predložené doklady preukazujúce plnenie uvedeného  opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách pokladne a pokladničných dokladov v predchádzajúcom období. Na základe informácií poskytnutých z oddelenia personálnych služieb nebolo do osobného spisu žiadneho zamestnanca v predchádzajúcom období vyznačené neplnenie si pracovných povinností.

Povinná osoba čiastočne plní opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách pokladne a pokladničných dokladov v predchádzajúcom období na základe odporúčaní vyplývajúcich z kontrol.

Navrhované odporúčanie:

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách pokladne a pokladničných dokladov v predchádzajúcom období na základe odporúčaní z kontrol.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4, písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Zabezpečiť vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s internou normou č. 4/2016 Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie a pokynom primátora č. 1/2017.
 • Dôraznejšie zabezpečiť dodržiavanie internej normy „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“ pri poskytovaní záloh zamestnancom a pri poskytovaní záloh zo mzdy zamestnancom mimo výplatný termín v podmienkach mesta Piešťany.
 • Zabezpečiť správne účtovanie a dodržiavanie rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pokladničných dokladov, opraviť účtovanie nesprávne zaúčtovaných pokladničných dokladov.
 • Dôraznejšie poučiť zamestnancov o dodržiavaní príslušných ustanovení internej smernice č. 1/2017 o cestovných náhradách a pokynu primátora č. 2/2010, ktorým sa určuje postup vyúčtovania cestovných náhrad.
 • Doplniť internú smernicu č. 1/2017 o cestovných náhradách o ustanovenia týkajúce sa výkonu základnej finančnej kontroly v prípade pracovných ciest osôb, ktoré nie sú zamestnancami Mesta Piešťany.
 • Uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti so všetkými zamestnancami realizujúcimi odvody hotovosti na bankový účet.
 • Dodržiavať Pracovný poriadok zamestnancov mesta Piešťany a Organizačný poriadok Mestského úradu Piešťany s dôrazom na povinnosť vedúceho zamestnanca určiť v čase svojej neprítomnosti zamestnanca, ktorý ho bude zastupovať.
 • Evidovať poverenia vedúcich zamestnancov na zastupovanie u prednostu mestského úradu.
 • Riešiť opakované porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov tými istými zamestnancami.
 • Plniť opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách pokladne a pokladničných dokladov v predchádzajúcom období na základe odporúčaní z kontrol.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 28. 09. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 11. 09. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 19/2018

 

Kontrola predaja parkovacích kariet v Službách mesta Piešťany, p. o.

 

Povinná osoba:                      Služby mesta Piešťany, p. o. zastúpené riaditeľkou Ing. Hanou Dupkaničovou

Kontrolný orgán:                    Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:         rok 2016 a 2017                                          

Termín kontroly:                    27. 08. 2018 – 12. 09. 2018

Predmet a cieľ kontroly:      

kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania pri predaji parkovacích kariet

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • VZN mesta Piešťany č. 8/2008 v znení VZN č. 6/2011 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany
 • interná smernica Registratúrny poriadok pre správu registratúry a registratúrny plán, s účinnosťou od 01. 01. 2007

V zmysle § 21, ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 19. 09. 2018 do 1200 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Dňa 18. 09. 2018 bol hlavnému kontrolórovi doručený elektronickou poštou email s predmetom „Námietky ku kontrole č. 19/2018“, v prílohe ktorého bol list vo veci: „Námietky k navrhnutým odporúčaniam hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku kontrole č. 19/2018“. V priloženom liste  sa uvádzalo nasledovné, cit.:

„V zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov podávame nasledovné písomné námietky k navrhnutým odporúčaniam hlavného kontrolóra:

 1.  

Bod 1. - Navrhované odporúčanie: Zabezpečiť súlad textu VZN č. 8/2008 v znení novely VZN č. 6/2011 a prílohy č. 2 uvedeného VZN

Zodpovední pracovníci Msú pripravujú nové VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania z dôvodu plánovaného zavedenia nového závorového parkovacieho systému na parkovisku na Nálepkovej ulici a rozšírenia zón plateného parkovania. Z uvedeného dôvodu je zbytočné upravovať súčasné VZN. Navrhované odporúčanie neakceptujeme.

 

2.

Bod 7. - Navrhované odporúčanie: Archivovať žiadosti o vydanie parkovacej karty min. 5 rokov.

Služby mesta Piešťany majú od 1.2.2018 schválený Štátnym archívom v Trnave nový Registratúrny poriadok pre správu registratúry a registratúry plán s lehotou uloženia týchto žiadostí 3 roky. Navrhované odporúčanie neakceptujeme.

 

3.

Bod 9. - Navrhované odporúčanie: Upraviť VZN a doplniť tlačivo žiadosti o vydanie parkovacích kariet o spôsob predkladania príloh žiadosti a o čestné prehlásenie.

Tlačivo - Žiadosť o vydanie parkovacej karty bola upravená tak, aby bola v súlade s VZN, taktiež budú v nej dopĺňané čísla vydaných parkovacích kariet a ich platnosť. Tlačivo je aj na webovej stránke SMP. Vami požadované "čestné prehlásenie" však do žiadosti o vydanie parkovacej karty nedoplníme, nakoľko VZN nespája s uvedením nesprávnych údajov na žiadosti o vydanie parkovacej karty žiadne právne následky (napr. odobratie parkovacej karty, pokuta). V uvedenom prípade by prichádzal do úvahy len prečin podvodu. Navrhované odporúčanie neakceptujeme.

 

4.

Bod 15. - Navrhované odporúčanie: Upraviť VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany o postup v prípade zmeny údajov týkajúcich sa žiadateľa o vydanie parkovacej karty – údajov, ktoré majú vplyv na druh a tým aj cenu parkovacej karty a údajov, ktoré nemajú vplyv na druh a tým aj cenu parkovacej karty.

Zodpovední pracovníci Msú pripravujú nové VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania z dôvodu plánovaného zavedenia nového závorového parkovacieho systému na parkovisku na Nálepkovej ulici a rozšírenia zón plateného parkovania. Z uvedeného dôvodu je zbytočné upravovať súčasné VZN. Navrhované odporúčanie neakceptujeme.“

Námietky SMP, p. o. boli predložené dňa 19. 09. 2018 v písomnej forme a potvrdené podpisom.

Hlavný kontrolór v zmysle § 20, ods. 4, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov preveril opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Vyjadrenie hlavného kontrolóra  k námietkam SMP, p. o. k Návrhu správy o výsledku kontroly č. 19/2018:

Námietka č. 1: V zmysle vyjadrenia zodpovedných zamestnancov MsÚ Piešťany cit. „Na náklade rokovaní so Službami mesta Piešťany pracovníci Mestského úradu  pripravia aktualizáciu VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania. V prípade nutnosti bude aktualizácia predmetného VZN predložená na rokovanie MsZ v tomto roku.“ je námietka považovaná za neopodstatnenú a obsah navrhnutého odporúčania sa nemení.

Námietka č. 2: Na základe predloženia aktuálneho Registratúrneho poriadku pre správu registratúry a registratúrneho plánu, s účinnosťou od 01. 02. 2018, podľa ktorého na stredisku parkoviská s trhoviská budú žiadosti o vydanie parkovacích kariet archivované 3 roky, hlavný kontrolór akceptuje námietku povinnej osoby a mení navrhované odporúčanie pri kontrolnom zistení č. 4 na „Archivovanie žiadostí o vydanie parkovacej karty min. 3 roky“. Uvedená skutočnosť bola zapracovaná do správy o výsledku kontroly č. 19/2018.

Námietka č. 3: Hlavný kontrolór odporučil doplnenie tlačiva žiadosti o vydanie parkovacích kariet o spôsob predkladania príloh žiadosti a o čestné prehlásenie spolu s úpravou príslušného VZN, kde budú odporúčané skutočnosti zapracované. Z uvedeného dôvodu námietka je považovaná za neopodstatnenú a obsah navrhnutého odporúčania sa nemení.

Námietka č. 4: V zmysle vyjadrenia zodpovedných zamestnancov MsÚ Piešťany cit. „Na náklade rokovaní so Službami mesta Piešťany pracovníci Mestského úradu  pripravia aktualizáciu VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania. V prípade nutnosti bude aktualizácia predmetného VZN predložená na rokovanie MsZ v tomto roku.“ je námietka považovaná za neopodstatnenú a obsah navrhnutého odporúčania sa nemení.

Hlavný kontrolór berie na vedomie vyjadrenie SMP, p. o., námietka č. 2 bola akceptovaná a zapracovaná do správy o výsledku kontroly č. 19/2018. Ostatné námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené a nemenia obsah kontrolných zistení, navrhnutých odporúčaní a lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v Návrhu správy o výsledku kontroly č. 19/2018.

 

 1. Úvod

Kontrola predaja parkovacích kariet v príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany (ďalej aj „SMP, p. o.“) bola zahájená zaslaním oznámenia o začatí kontroly a vyžiadaní dokumentácie ku kontrole dňa 23. 08. 2018 a jeho odovzdaním štatutárnemu orgánu organizácie v deň zahájenia kontroly, t. j. 27. 08. 2018.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania pri predaji parkovacích kariet a kontrolu procesu predaja parkovacích kariet.

 

2. Výkon kontroly

Podmienky státia (parkovania) motorových vozidiel s výnimkou motocyklov, motocyklov s prívesným jednostopovým vozíkom, mopedov a bicyklov s pomocným motorčekom na zriadených parkoviskách a parkovacích miestach v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania v meste Piešťany upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania č. 8/2008 (ďalej aj „VZN“). Toto VZN, s účinnosťou od 01. 01. 2009, bolo schválené uznesením MsZ č. 210/2008, následne uznesením MsZ č. 84/2011 bolo schválené VZN č. 6/2011, ktorým sa s účinnosťou od 03. 08. 2011 zmenilo a doplnilo pôvodné uznesenie č. 8/2008.

 

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolou jednotlivých ustanovení VZN mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania bolo zistené, že aktuálne platné znenie VZN v § 3, ods. 5 uvádza nasledovné, cit.: „Na vydanie neprenosnej parkovacej karty ročnej uvedenej v sadzobníku v bode 2 pod písm. d) majú nárok ostatní obyvatelia SR.“ Príloha č. 2 uvedeného VZN – Sadzobník úhrad za parkovanie vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania v bode 2 uvádza sadzby za parkovacie karty pod písm. a), b) a c), sadzba pod písm. d), na ktorú odkazuje text VZN, bola novelou VZN č. 6/2011 zrušená. Aktuálne platné znenie VZN v texte neuvádza, kto má nárok na parkovaciu kartu uvedenú v sadzobníku v bode 2, písm. c).

Nesúlad textu VZN č. 8/2008 v znení novely VZN č. 6/2011 a prílohy č. 2 uvedeného VZN – Sadzobníka úhrad za parkovanie vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie súladu textu VZN č. 8/2008 v znení novely VZN č. 6/2011 a prílohy č. 2 uvedeného VZN.  

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolou informácií na webovom sídle SMP, p. o. bolo zistené, že na adrese http://www.sluzbymesta.sk v ponuke http://www.sluzbymesta.sk/parkoviska-1 je uvedené chybné telefónne číslo na zodpovedných zamestnancov strediska SMP, p. o. „Parkoviská a trhoviská“ 033/77 291 88, pričom správne telefónne číslo má byť 033/79 141 26.

Ďalej bolo kontrolou zistené, že na webovom sídle nie je zverejnené pre záujemcov na stiahnutie tlačivo „žiadosť o vydanie parkovacej karty“.

Povinná osoba mala na webovom sídle zverejnené chybné údaje, na webovom sídle povinnej osoby nie je zverejnené tlačivo „žiadosť o vydanie parkovacej karty“.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie opravy chybných údajov a doplnenie chýbajúcich údajov a informácií na webovom sídle SMP, p. o.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Ku kontrole boli vyžiadané zostavy z počítačového softvéru, v ktorom sa spracúvajú, evidujú a vydávajú parkovacie karty. Predložené boli 4 zostavy. Ich kontrolou bolo zistené, že  evidencia vydaných parkovacích kariet je neúplná, nedostatky zistené v elektronickej evidencii sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke:

 

rok 2016

rok 2017

neprenosná parkovacia karta ročná

á 35,- €

neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa

á 25,- €

neprenosná parkovacia karta ročná

á 35,- €

neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa

á 25,- €

vydané parkovacie karty

 

715

848

842

1092

parkovacie karty podľa evidencie

 

746

981

861

1102

uvedené iba číslo karty a EČV vozidla

 

122

150

185

198

chýbajúce meno, priezvisko, príp. názov firmy

37

16

42

11

chýbajúca adresa, príp. sídlo firmy

 

8

11

30

12

uvedené iba číslo karty bez ďalších údajov

 

5

5

13

14

 

Z dôvodu neúplnej a nepresnej evidencie nebolo možné overiť správnosť a oprávnenosť vydávania parkovacích kariet väčšine jednotlivých držiteľov týchto kariet.   

Ďalej bolo kontrolou zistené, že hoci od 01. 01. 2009 je na Slovensku oficiálnou menou euro, v počítačovom softvéri, prostredníctvom ktorého SMP, p. o. vydávajú parkovacie karty, sú pri jednotlivých kartách uvádzané sumy v slovenských korunách (Sk) podľa sadzobníka úhrad za parkovanie vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, ktorý bol prílohou už zrušeného VZN č. 17/2007 zo dňa 14. 12. 2007, a to nasledovne:

 • neprenosná parkovacia karta ročná 700,- Sk,
 • neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa 400,- Sk,
 • neprenosná parkovacia karta týždenná 100,- Sk.

Povinná osoba neviedla presnú evidenciu vydaných parkovacích kariet, nebolo možné overiť správnosť a oprávnenosť vydávania parkovacích kariet väčšine jednotlivých držiteľov kariet. Počítačový softvér, prostredníctvom ktorého v SMP, p. o. spracúvajú, evidujú a vydávajú parkovacie karty, nie je upravený na oficiálnu menu euro a sadzby za jednotlivé parkovacie karty nie sú aktualizované v zmysle platného VZN.

Navrhované odporúčanie:

Vedenie evidencie vydaných parkovacích kariet spôsobom, aby bolo možné overiť správnosť a oprávnenosť vydávania parkovacích kariet. Úprava počítačového softvéru na spracúvanie, evidovanie a vydávanie parkovacích kariet na menu euro a aktualizovanie sadzieb za parkovacie karty v zmysle platného VZN.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Ku kontrole predaja parkovacích kariet v SMP, p. o. boli vyžiadané žiadosti o vydanie parkovacích kariet za rok 2016 a rok 2017. Prehľad počtu predložených žiadostí o vydanie parkovacej karty a vydaných parkovacích kariet za kontrolované obdobie roka 2016 a roka 2017 je uvedený v tabuľke.

 

Parkovacia karta

rok 2016

rok 2017

predložené žiadosti

vydané parkovacie karty

predložené žiadosti

vydané parkovacie karty

neprenosná parkovacia karta ročná

á 35,- €

0

715

260

842

neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa á 25,- €

0

848

238

1092

 

Kontrolou predložených žiadostí bolo zistené, že žiadosti o vydanie parkovacej karty nie sú zaevidované v registratúrnom denníku SMP, p. o. ako registratúrny záznam.

Ku kontrole bola vyžiadaná interná smernica Registratúrny poriadok pre správu registratúry a registratúrny plán, s účinnosťou od 01. 01. 2007, platný v SMP, p. o. v kontrolovanom období roka 2016 a roka 2017. Podľa bodu 4, ods. 4.2 uvedenej internej smernice záznam je písomná, obrazová, zvuková a iným spôsobom zaznamenaná informácia, ktorá pochádza z činnosti organizácie alebo bola organizácii doručená. Bod 4, ods. 4.6 definuje registratúru ako súbor všetkých registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti organizácie a všetkých záznamov organizácii doručených. Súčasťou registratúry je aj registratúrny denník. Následne  bod 4, ods. 4.7 uvádza, že registratúrny denník vedie asistentka riaditeľa.

V zmysle predloženého registratúrneho plánu, platného v SMP, p. o. v kontrolovanom období roka 2016 a roka 2017, na stredisku „Parkoviská a trhoviská“ majú byť žiadosti o vydanie parkovacej karty archivované ako korešpondencia 5 rokov (po skončení ich platnosti).

Povinná osoba nedodržiavala internú smernicu Registratúrny poriadok pre správu registratúry a registratúrny plán, žiadosti o vydanie parkovacej karty neboli evidované v registratúrnom denníku SMP, p. o. a archivované minimálne 5 rokov. Za rok 2016 neboli predložené žiadne žiadosti o vydanie parkovacej karty, za rok 2017 bola predložená iba časť žiadostí o vydanie parkovacej karty, z uvedeného dôvodu nebolo možné nebolo overiť správnosť a oprávnenosť vydávania parkovacích kariet väčšine jednotlivých držiteľov kariet.

Navrhované odporúčanie

Dodržiavanie internej smernice Registratúrny poriadok pre správu registratúry a registratúrny plán. Evidovanie žiadostí o vydanie parkovacej karty v registratúrnom denníku. Archivovanie žiadostí o vydanie parkovacej karty min. 3 roky.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

V zmysle § 3, ods. 3 VZN na vydanie neprenosnej parkovacej karty uvedenej v sadzobníku v bode 2 pod písm. a), t. j. neprenosnej parkovacej karty ročnej v sume 35,- € má nárok každý obyvateľ, fyzická alebo právnická osoba s pracovným pomerom alebo prevádzkarňou, expozitúrou, pobočkou na území mesta. K žiadosti o vydanie tejto parkovacej karty je potrebné doložiť doklad o pracovnom pomere alebo doklad o sídle prevádzkarne, expozitúry, pobočky na území mesta (potvrdenie od zamestnávateľa, nájomná zmluva a pod.) a technický preukaz od motorového vozidla.

Podľa § 3, ods. 4 VZN na vydanie neprenosnej parkovacej karty pre obyvateľa mesta Piešťany  uvedenej v sadzobníku v bode 2 pod písm. b), t. j. neprenosnej parkovacej karty ročnej pre obyvateľa v sume 25,- € má nárok každý obyvateľ s trvalým, resp. prechodným bydliskom na území mesta Piešťany. Toto neplatí pre vozidlá, ktoré používajú obyvatelia na podnikanie. K žiadosti o vydanie karty je potrebné doložiť doklad o trvalom, resp. prechodnom pobyte a technický preukaz od motorového vozidla.

VZN nestanovuje formu a prílohy žiadosti pre vydanie neprenosnej parkovacej karty týždennej  v sume 6,- €, na vydanie ktorej majú nárok ostatní obyvatelia SR. Na tlačive žiadosť o vydanie parkovacej karty používanom v kontrolovanom období roka 2016 a roka 2017 je jedna z možností parkovacích kariet uvedená aj táto parkovacia karta.

Za rok 2016 neboli predložené ku kontrole žiadne žiadosti o vydanie parkovacej karty. Za rok 2017 bolo preložených spolu 498 žiadostí o vydanie parkovacej karty. Kontrolou predložených žiadostí o vydanie parkovacej karty bolo zistené, že:

 • 27 žiadostí má v prílohe doklad o pracovnom pomere alebo doklad o sídle prevádzkarne, expozitúry, pobočky na území mesta,
 • 1 žiadosť má v prílohe list vlastníctva, ktorý v zmysle VZN nie je postačujúcou prílohou pre vydanie parkovacej karty,
 • 5 žiadosti má v prílohe kópiu technického preukazu od motorového vozidla,
 • 1 žiadosť má v prílohe kópiu občianskeho preukazu, ktorý v zmysle VZN nie je postačujúcou prílohou pre vydanie parkovacej karty,
 • 1 žiadosť má v prílohe kópiu zmluvy o nájme, na základe ktorej bola chybne vydaná neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa v sume 25,- €, pričom mala byť vydaná neprenosná parkovacia karta ročná v sume 35,- €,
 • 1 žiadosť má v prílohe čestné prehlásenie o pobyte, ktoré v zmysle VZN nie je postačujúcou prílohou pre vydanie parkovacej karty,
 • 1 žiadosť má v prílohe doklad o pracovnom pomere na inú osobu ako bola uvedená na žiadosti o vydanie parkovacej karty, na základe ktorej bola chybne vydaná neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa v sume 25,- €, pričom mala byť vydaná neprenosná parkovacia karta ročná v sume 35,- €,
 • 22 žiadostí nebolo dohľadateľných v elektronickej evidencii parkovacích kariet.

 

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že iba 27 zo 498 parkovacích kariet bolo  preukazne vydaných v zmysle VZN a žiadosti o vydanie parkovacích kariet obsahovali prílohy v zmysle platného VZN.

Podľa vyjadrenia zodpovedných pracovníkov SMP, p. o. vydávajúcich parkovacie karty, karty vydávajú na základe nahliadnutia do originálov. Uvedený postup je v rozpore s platným VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany, ktoré jasne definuje, že doklady na vydanie parkovacej karty sú prílohou žiadosti.

Ku kontrole bolo vyžiadané aktuálne používané tlačivo žiadosti o vydanie parkovacej karty. Jeho kontrolou bolo zistené, že táto žiadosť je upravená v rozpore s platným VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany. Podľa predloženého tlačiva je možné vydanie nasledovných druhov kariet, cit“:

 1. Neprenosnej parkovacej karty ročnej pre obyvateľa                                                 25 €/kus

(občan s trvalým bydliskom/prechodným pobytom na území mesta Piešťany)

 1. Neprenosnej parkovacej karty ročnej pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikatel'a                                                                                                                                                               35 €/ks

(právnická osoba, fyzická osoba - podnikatel' so sídlom podnikania na území mesta Piešťany)

 1. Neprenosnej parkovacej karty týždennej (7 po sebe nasledujúcich dní)                   6 €/ks“.

Vydanie parkovacej karty pod písmenom b) je v rozpore s platným znením VZN, keďže na vydanie takejto karty v zmysle § 3, ods. 3 VZN (neprenosnej parkovacej karty uvedenej v sadzobníku v bode 2 pod písm. a), t. j. neprenosnej parkovacej karty ročnej v sume 35,- €) má nárok každý obyvateľ, fyzická alebo právnická osoba s pracovným pomerom alebo prevádzkarňou, expozitúrou, pobočkou na území mesta. 

Ďalej časť žiadosti prílohy k žiadosti bola v rozpore s VZN pracovníkmi SMP, p. o. upravená nasledovne, cit.: „Prílohy k žiadosti - len k nahliadnutiu“. VZN stanovuje prílohy žiadosti o vydanie parkovacej karty, prílohy v zmysle VZN sú súčasťou žiadosti a je potrebné ich z dôvodu prípadnej kontroly archivovať vrátane žiadostí v zmysle registratúrneho plánu.

Z dôvodu predchádzania rôznemu výkladu textu VZN je potrebné text VZN a následne aj samotné tlačivo žiadosti o vydanie parkovacej karty upraviť tak, aby bolo jasné, že prílohy sú súčasťou žiadosti o vydanie parkovacej karty: „originál k nahliadnutiu, kópia pre archiváciu“.

Z pohľadu kontroly je vhodné doplniť žiadosť o vydanie parkovacej karty čestným prehlásením žiadateľa, že všetky údaje v žiadosti o vydanie parkovacej karty sú pravdivé a žiadateľ si je vedomý prípadných následkov, ktoré by z uvedenia nepravdivých údajov vyplývali. Túto skutočnosť je potrebné zapracovať do textu príslušného VZN.

Nakoľko bolo ku kontrole predložené veľmi malé množstvo žiadostí o vydanie parkovacej karty a spárovanie jednotlivých žiadostí so skutočne vydanými parkovacími kartami je problematické, je potrebné po vydaní parkovacej karty na samotnú žiadosť o vydanie parkovacej karty doplniť zodpovednými zamestnancami SMP, p. o. číslo vydanej parkovacej karty a platnosť vydanej parkovacej karty od.... do....

Zodpovední zamestnanci povinnej osoby pri vydávaní parkovacích kariet nepostupovali v zmysle platného VZN, požadované prílohy neprikladali k jednotlivým žiadostiam. Z uvedeného dôvodu nebolo možné overiť správnosť a oprávnenosť vydávania parkovacích kariet väčšine jednotlivých držiteľov kariet.

 

Navrhované odporúčanie:

Pri vydávaní parkovacích kariet postupovať v zmysle platného VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany. Úprava VZN a doplnenie tlačiva žiadosti o vydanie parkovacích kariet o spôsob predkladania príloh žiadosti a o čestné prehlásenie. Oprava tlačiva žiadosti o vydanie parkovacích kariet v súlade s VZN. Doplnenie čísla a platnosti od.... do.... vydanej parkovacej karty na tlačivo žiadosti o vydanie parkovacej karty zamestnancami SMP, p. o.

 

Kontrolné zistenie č. 6:

Kontrola bola zameraná aj na samotný proces spracovania, evidencie a vydávania parkovacích kariet.

SMP, p. o. si výrobu tlačív parkovacích kariet objednávajú dodávateľsky v tlačiarňach. Po prijatí žiadosti o vydanie parkovacej karty je parkovacia karta zaevidovaná v systéme, na tlačivo sú doplnené údaje ako číslo karty, EČV vozidla a platnosť karty do.... Na parkovaciu kartu je následne z dôvodu obmedzenia zneužívania nalepený hologram s textom „Parkovacia služba SMP“. Parkovacia karta je následne zaliata do fólie.

Kontrolou predložených pokladov zo SMP, p. o. bolo zistené vydanie nasledovných druhov kariet v kontrolovanom období:

 

parkovacia karta

počet predaných ks

suma v €

rok 2016

rok 2017

rok 2016

rok 2017

neprenosná ročná karta pre obyvateľa á 25,- €

848

1092

21.200,-

27.300,-

neprenosná ročná karta á 35,- €

715

842

25.025,-

29.470,-

týždenná karta á 6,- €

327

215

1.962,-

1.290,-

duplikát

98

121

294,-

363,-

spolu

1988

2270

48.481,-

58.423,-

 

Z dôvodu, že ku kontrole neboli predložené mesačné uzávierky z registračnej pokladne v členení po jednotlivých druhoch kariet, pri kontrole boli použité mesačné prehľady tržieb na parkoviskách a parkovacie karty. Na žiadnom z 24 mesačných prehľadov nie je podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý daný prehľad zostavil, na 5tich mesačných prehľadoch je uvedené iba meno zodpovedného zamestnanca.

Kontrolou bolo zistené, že v SMP, p. o. nie je evidovaný zostatok tlačív parkovacích kariet a ani zostatok hologramov, takže nie je možné zistiť, koľko tlačív a hologramov bolo použitých a koľko parkovacích kariet bolo reálne vydaných. Z dôvodu predchádzania zneužívaniu je vhodné viesť evidenciu hologramov, aby bolo možné preukazne zistiť, koľko ich bolo použitých pri vydaní parkovacích kariet, v prípade poškodenia zodpovedný zamestnanec spíše záznam o poškodení hologramu a tento záznam potvrdí podpisom jeho priamy nadriadený zamestnanec. Rovnaký postup je potrebné zvoliť aj pri evidencii tlačív samotných parkovacích kariet.

Ďalej bolo kontrolou zistené, že v SMP, p. o. boli vydávané duplikáty parkovacích kariet v sume á 3,- €, pričom VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany vydávanie duplikátov nerieši. Rovnako v cenníku služieb SMP, p. o.  platného od dňa 27. 04. 2016 podľa poslednej aktualizácie údajov na webovom sídle ku dňu 06. 09. 2018 nie je medzi službami ponúkanými SMP, p. o. vydanie duplikátu parkovacej karty v uvedenej sume. Podľa vyjadrenia zodpovedných zamestnancov medzi duplikáty v sume á 3,- € sú zahrnuté aj výmeny kariet v prípade straty, resp. vydania kariet v prípade zmeny EČV vozidla. Uvedenú problematiku platné VZN tiež nerieši.

Kontrolou bolo tiež zistené, že VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany nerieši postup v prípade zmeny údajov týkajúcich sa žiadateľa o vydanie parkovacej karty – jednak údajov ktoré majú vplyv na druh a tým aj cenu parkovacej karty a jednak údajov, ktoré nemajú vplyv na druh a tým aj cenu parkovacej karty. VZN nestanovuje, či postupovať spôsobom zrušenia pôvodnej parkovacej karty, vrátenia alikvotnej časti už zaplatenej dane za dočasné parkovanie vozidla zníženej o prípadný manipulačný resp. storno poplatok a vydaním novej karty alebo spôsobom ako postupujú zodpovední zamestnanci SMP, p. o., teda zmenou údajov na už vydanej parkovacej karte.

Zodpovední zamestnanci vydávali duplikáty parkovacích kariet, pričom VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany vydávanie duplikátov parkovacích kariet neupravuje. Vydávanie duplikátov parkovacích kariet nie je uvedené ani v aktuálnom cenníku služieb poskytovaných SMP, p. o.   

 

Navrhované odporúčanie:

Evidovanie hologramov používaných pri vydávaní parkovacích kariet, v prípade poškodenia spísanie záznamu o poškodení hologramu a potvrdenie tohoto záznamu podpisom priameho  nadriadeného zamestnanca. Evidovanie tlačív parkovacích kariet, v prípade poškodenia spísanie záznamu o poškodení tlačiva parkovacej karty a potvrdenie tohoto záznamu podpisom priameho  nadriadeného zamestnanca. Skladovanie hologramov a tlačív parkovacích kariet  v uzamykateľnom priestore, ochrana pred zneužitím, pravidelné vykonávanie ich inventúry. Úprava VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany o postup v prípade zmeny údajov týkajúcich sa žiadateľa o vydanie parkovacej karty – údajov ktoré majú vplyv na druh a tým aj cenu parkovacej karty a údajov, ktoré nemajú vplyv na druh a tým aj cenu parkovacej karty. Vytlačenie zostavy vydaných parkovacích kariet s uvedením čísla parkovacej karty, držiteľa parkovacej karty a druhu parkovacej karty pri uzávierke každého mesiaca.

 

Kontrolné zistenie č. 7:

V priebehu kontroly predaja parkovacích kariet bola dňa 27. 08. 2018 vykonaná za účasti zodpovedných zamestnancov SMP, p. o. kontrola parkovacích automatov. Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:

 • parkovací automat nám. SNP, kontrola vykonaná 1352, bez závad;
 • parkovací automat Kukučínova ul. pri MsÚ, kontrola vykonaná 1353, parkovací automat udával čas 1336;
 • parkovací automat Bernolákova ul., kontrola vykonaná 1354, v parkovacom automate bola zaseknutá minca;
 • parkovací automat Kukučínova ul. pri pošte, kontrola vykonaná 1355, bez závad;
 • parkovací automat Winterova ul. pri Leieri, kontrola vykonaná 1357, parkovací automat mimo prevádzky (nutná výmena parkovacieho automatu);
 • parkovací automat Winterova ul. pod Kolonádou, kontrola vykonaná 1359, parkovací automat udával čas 1459;
 • parkovací automat Kalinčiakova ul., kontrola vykonaná 1402, parkovací automat udával čas 1352;
 • parkovací automat Royova ul., kontrola vykonaná 1405, parkovací automat udával čas 1354;
 • parkovací automat Poštová ul., kontrola vykonaná 1407, parkovací automat udával čas 1354;
 • parkovací automat Kollárova ul., kontrola vykonaná 1409, parkovací automat udával čas 1358;
 • parkovací automat Rázusova ul., kontrola vykonaná 1410, parkovací automat udával čas 1401;
 • parkovací automat Vajanského ul., kontrola vykonaná 1414, bez závad;
 • parkovací automat pred hotelom Eden, kontrola vykonaná 1419, parkovací automat udával čas 1406.

 

Dňa 12. 09. 2018 bola vykonaná za účasti zodpovedného zamestnanca SMP, p. o. opakovaná kontrola parkovacích automatov. Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:

 • parkovací automat nám. SNP, kontrola vykonaná 1414, bez závad;
 • parkovací automat Kukučínova ul. pri MsÚ, kontrola vykonaná 1414, parkovací automat udával čas 1416;
 • parkovací automat Bernolákova ul., kontrola vykonaná 1419, parkovací automat udával čas 1418;
 • parkovací automat Kukučínova ul. pri pošte, kontrola vykonaná 1421, parkovací automat udával čas 1419;
 • parkovací automat Winterova ul. pri Leieri, kontrola vykonaná 1424, parkovací automat udával čas 1412;
 • parkovací automat Winterova ul. pod Kolonádou, kontrola vykonaná 1424, parkovací automat udával čas 1428;
 • parkovací automat Kalinčiakova ul., kontrola vykonaná 1426, parkovací automat udával čas 1412;
 • parkovací automat Royova ul., kontrola vykonaná 1429, parkovací automat udával čas 1427;
 • parkovací automat Poštová ul., kontrola vykonaná 1431, parkovací automat udával čas 1429;
 • parkovací automat Kollárova ul., kontrola vykonaná 1434, parkovací automat udával čas 1432;
 • parkovací automat Rázusova ul., kontrola vykonaná 1435, parkovací automat udával čas 1434;
 • parkovací automat Vajanského ul., kontrola vykonaná 1440, parkovací automat udával čas 1437, bol zakúpený parkovací lístok á 0,50 € / hod., parkovací automat vydal parkovací lístok do 1549, čiže až na obdobie 1 hod, 12 minút, pričom bol požadovaný lístok na 1 hod;
 • parkovací automat pred hotelom Eden, kontrola vykonaná 1445, parkovací automat udával čas 1445.

 

Parkovací automat vydal parkovací lístok na dlhšie obdobie ako bola zrealizovaná úhrada. Čas udávaný na niektorých parkovacích automatoch nezodpovedal skutočnému času.

Navrhované odporúčanie:

Vykonávanie pravidelných obhliadok parkovacích automatov. Preverenie skutočnosti, že parkovací automat vydal parkovací lístok na dlhšie obdobie ako bola zrealizovaná úhrada. Úprava času na parkovacích automatoch tak, aby zodpovedali skutočnému času.

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4, písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča SMP, p. o. Piešťany:

 • Zabezpečiť súlad textu VZN č. 8/2008 v znení novely VZN č. 6/2011 a prílohy č. 2 uvedeného VZN.
 • Zabezpečiť opravu chybných údajov a doplniť chýbajúce údaje a informácie na webovom sídle SMP, p. o.
 • Viesť evidenciu vydaných parkovacích kariet spôsobom, aby bolo možné overiť správnosť vydávania parkovacích kariet.
 • Upraviť počítačový softvér na spracúvanie, evidovanie a vydávanie parkovacích kariet na menu euro a aktualizovať sadzby za parkovacie karty v zmysle platného VZN.
 • Dodržiavať internú smernicu Registratúrny poriadok pre správu registratúry a registratúrny plán.
 • Evidovať žiadosti o vydanie parkovacej karty v registratúrnom denníku.
 • Archivovať žiadosti o vydanie parkovacej karty min. 3 roky.
 • Pri vydávaní parkovacích kariet postupovať v zmysle platného VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany.
 • Upraviť VZN a doplniť tlačivo žiadosti o vydanie parkovacích kariet o spôsob predkladania príloh žiadosti a o čestné prehlásenie.
 • Opraviť tlačivo žiadosti o vydanie parkovacích kariet v súlade s VZN.
 • Doplniť číslo a platnosť od.... do.... vydanej parkovacej karty na tlačivo žiadosti o vydanie parkovacej karty zamestnancami SMP, p. o.
 • Evidovať hologramy používané pri vydávaní parkovacích kariet, v prípade poškodenia spísať záznam o poškodení hologramu a potvrdiť tento záznamu podpisom priameho  nadriadeného zamestnanca.
 • Evidovať tlačivá parkovacích kariet, v prípade poškodenia spísať záznam o poškodení tlačiva parkovacej karty a potvrdiť tento záznamu podpisom priameho nadriadeného zamestnanca.
 • Hologramy a tlačivá parkovacích kariet skladovať v uzamykateľnom priestore, chrániť pre zneužitím, pravidelne vykonávať ich inventúry.
 • Upraviť VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany o postup v prípade zmeny údajov týkajúcich sa žiadateľa o vydanie parkovacej karty – údajov ktoré majú vplyv na druh a tým aj cenu parkovacej karty a údajov, ktoré nemajú vplyv na druh a tým aj cenu parkovacej karty.
 • Vytlačiť zostavu vydaných parkovacích kariet s uvedením čísla parkovacej karty, držiteľa parkovacej karty a druhu parkovacej karty pri uzávierke každého mesiaca.
 • Vykonávať pravidelné obhliadky parkovacích automatov.
 • Preveriť skutočnosť, že parkovací automat vydal parkovací lístok na dlhšie obdobie ako bola zrealizovaná úhrada.
 • Upraviť čas na parkovacích automatoch tak, aby zodpovedal skutočnému času.

 

Hlavný kontrolór mesta žiada Služby mesta Piešťany, p. o. o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 31. 10. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 19. 09. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 20/2018

 

Kontrola vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou v Zbernom stredisku

 

Povinná osoba:                       Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                     Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta

Ing. Ondrej Horňák, referent útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie:          rok 2017 a 2018 do termínu ukončenia kontroly

Termín kontroly:                     04. 09. 2018 – 10. 09. 2018

Cieľ a predmet kontroly:      

kontrola  dodržiavania  a  uplatňovania  všeobecne   záväzných právnych   predpisov  a  interných  predpisov  mesta  pri  vedení pokladne a nakladaní s pokladničnou hotovosťou

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov
 • metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015    Z. z.
 • pokyn primátora č. 2/2016 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste, s účinnosťou od 15. 11. 2016
 • pokyn primátora č. 1/2017 pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste, s účinnosťou od 21. 09. 2017
 • interná norma č. 4/2016 „Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie“, s účinnosťou od 15. 11. 2016, vrátane Dodatkov č. 1 a č. 2
 • interná norma „Pracovný poriadok zamestnancov mesta Piešťany“ č. 3/2012, s účinnosťou od 01. 08. 2012, vrátane Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 
 • interná norma „Pracovný poriadok zamestnancov mesta Piešťany“, s účinnosťou od   01. 05. 2018
 • interná norma „Organizačný poriadok Mestského úradu Piešťany“ č. 3/2016, s účinnosťou od 09. 11. 2016, vrátane dodatku č. 1, dodatku č. 2, príloh č. 1 a č. 2 a rozhodnutí zamestnávateľa o organizačných zmenách č. 4/2016, č. 5/2017, č. 6/2017, č. 1/2018 a č. 2/2018
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady č. 11/2014, s účinnosťou od 01. 01. 2015
 • všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 9/2015, ktorým sa mení VZN č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, s účinnosťou od 01. 01. 2016
 • všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch, s účinnosťou od 01. 07. 2016

V zmysle § 21, ods. 1, písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite mala povinná osoba oprávnenie podať hlavnému kontrolórovi v lehote do 14. 09. 2018 písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Nakoľko k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba neuplatnila námietky v určenej lehote, zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčinich vzniku sa považujú za akceptované.

 

 1. Úvod

Kontrola vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou v Zbernom stredisku bola zahájená zaslaním oznámenia o začatí kontroly a vyžiadaní dokumentácie ku kontrole dňa  04. 09. 2018. Kontrola bola vykonaná preverením predložených dokladov za kontrolované obdobie roka 2017 a roka 2018 do termínu ukončenia kontroly.

Kontrolou bolo zisťované dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta pri vedení pokladne a nakladaní s pokladničnou hotovosťou.

 

2. Výkon kontroly

Kontrolou predložených dokladov za kontrolované obdobie boli identifikované nasledovné kontrolné zistenia:

 

Kontrolné zistenie č. 1:

Ku kontrole boli z oddelenia personálnych služieb vyžiadané pracovné zmluvy, dohody o zmene pracovných podmienok, pracovné náplne a dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnancov MsÚ, ktorí vykonávali prácu v Zbernom stredisku v priebehu kontrolovaného obdobia.

Pracovné zmluvy zamestnancov MsÚ vykonávajúcich prácu v Zbernom stredisku a dohody o zmene pracovných podmienok boli vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi mesta.

Kontrolou pracovných náplní bolo zistené, že pracovná náplň zamestnanca s os. č. 30430 nebola vypracovaná a podpísaná jeho priamym nadriadeným, čiže vedúcou oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta, ale prednostom MsÚ. Uvedený postup nie je v súlade s časťou II, § 2, ods. 10 Pracovného poriadku, podľa ktorého „na základe podpísanej pracovnej zmluvy a oznámenia o výške a zložení funkčného platu alebo osobného platu priamy nadriadený spracuje pracovnú náplň a odovzdá ju zamestnancovi v súlade s platným organizačným poriadkom najneskôr v deň nástupu do zamestnania“.

Kontrolou pracovných náplní zamestnancov MsÚ vykonávajúcich prácu v Zbernom stredisku bolo zistené, že v dvoch prípadoch na pracovnej náplni bol uvedený deň jej účinnosti, ale absentoval dátum spracovania pracovnej náplne, príp. dátum podpisu pracovnej náplne zamestnancom. Dátum spracovania pracovnej náplne, príp. dátum podpisu pracovnej náplne zamestnancom je rozhodujúci pre posúdenie dodržania časti II, § 2, ods. 10 Pracovného poriadku (spracovanie pracovnej náplne priamym nadriadeným a jej odovzdanie zamestnancovi najneskôr v deň nástupu do zamestnania). Uvedené nedostatky boli zistené v týchto prípadoch:

 • pracovná náplň zamestnanca s os. č. 30416, účinnosť odo dňa 12. 01. 2016, chýba dátum     spracovania pracovnej náplne,
 • pracovná náplň zamestnanca s os. č. 30430, účinnosť odo dňa 01. 03. 2018, chýba dátum  spracovania pracovnej náplne.

Kontrolou dohôd o hmotnej zodpovednosti bolo zistené, že pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca s os. č. 30430 nebola vykonaná inventarizácia v zmysle § 184 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.

Zodpovední zamestnanci povinnej osoby nepostupovali pri vzniku pracovného pomeru zamestnanca MsÚ vykonávajúceho prácu v Zbernom stredisku v súlade s príslušnými ustanoveniami Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany. Niektoré nedostatky súvisiace s kompletnosťou pracovných náplní boli odstránené v priebehu výkonu kontroly. Zodpovední zamestnanci povinnej osoby pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca MsÚ vykonávajúceho prácu v Zbernom stredisku nezabezpečili vykonanie inventarizácie v zmysle § 184 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Navrhované odporúčanie:

Preukazné poučenie vedúcich zamestnancov MsÚ Piešťany o dodržiavaní Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany pri spracúvaní pracovných náplní zamestnancov. Riešenie prípadných opakovaných porušení všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov tými istými zamestnancami. Dodržiavanie Zákonníka práce pri uzatváraní dohôd o hmotnej zodpovednosti so zamestnancami.

 

Kontrolné zistenie č. 2:

Ku kontrole boli vyžiadané inventarizácie pokladne v Zbernom stredisku za kontrolované obdobie roka 2017 a roka 2018. Hlavnému kontrolórovi neboli predložené za kontrolované obdobie žiadne inventarizačné zápisy pokladne v Zbernom stredisku.

Uvedený postup je v rozpore s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.4. internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „príslušný vedúci (vedúci oddelení, náčelník MsP, vedúci ZSS) zabezpečí 4x do roka inventúru príručnej pokladne za prítomnosti ďalších dvoch zamestnancov mesta a spíše o tom záznam“.

Povinná osoba nepostupovala v súlade s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.4 internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, zodpovední vedúci zamestnanci nezabezpečili 4x do roka inventúru príručnej pokladne za prítomnosti ďalších dvoch zamestnancov mesta a nebol spísaný o tom záznam.

Navrhované odporúčanie:

Dôraznejšie zabezpečenie dodržiavania internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie pri inventúrach príručných pokladní.

 

Kontrolné zistenie č. 3:

Vykonaním inventúry pokladne počas výkony kontroly dňa 04. 09. 2018 o 930 hod. za účasti hlavného kontrolóra, referenta útvaru hlavného kontrolóra a zamestnanca MsÚ s os. č. 302313  vykonávajúceho prácu v Zbernom stredisku bol zistený účtovný stav z evidencie príručnej pokladne v Zbernom stredisku vo výške 634,53 € a skutočný stav vo výške 638,75 €, t. j. prebytok pokladne vo výške + 4,22 €. Podľa vyjadrenia zamestnanca uvedený prebytok v pokladni vznikol z dôvodu, že niektorí ľudia pri vydávaní drobných mincí si tieto nezobrali, ale ponechali ich zamestnancom v pokladni v Zbernom stredisku.

Zodpovední zamestnanci povinnej osoby mali v príručnej pokladni v Zbernom stredisku prebytok vo výške + 4,22 €.

Navrhované odporúčanie:

Zabezpečenie skutočného zostatku peňažných prostriedkov v príručnej pokladni v Zbernom stredisku vo výške zodpovedajúcej účtovnému stavu  z evidencie príručnej pokladne.

 

Kontrolné zistenie č. 4:

Kontrolou evidencie potvrdeniek bolo zistené, že v evidencii nie je zachovaná nadväznosť číselného radu potvrdeniek:

 • potvrdenka č. 3192559 zo dňa 28. 08. 2018 na sumu 1,31 €;
 • potvrdenka č. 3192560 chýba;
 • potvrdenka č. 3192561 zo dňa 30. 08. 2018 na sumu 6,33 €;
 • potvrdenka č. 3192562 zo dňa 30. 08. 2018 na sumu 4,62 €;
 • potvrdenka č. 3192563 zo dňa 30. 08. 2018 na sumu 4,08 €.

Potvrdenka č. 3192560 bola vystavená dňa 30. 08. 2018 na sumu 6,33 €. Potvrdenka č. 3192563 zo dňa 30. 08. 2018 na sumu 6,33 € bola vystornovaná (podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka Zberného strediska z dôvodu duplicity), pričom táto skutočnosť nebola uvedená v evidencii potvrdeniek. Dôvod storna nebol na potvrdenke uvedený, priamy nadriadený oprávnenosť storna nepotvrdil svojím podpisom. Uvedený postup je v rozpore s čl. 4, bod 6, ods. 6.1.4. internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, podľa ktorého „v prípade stornovania dokladu zodpovedný zamestnanec uvedený doklad prečiarkne, nad čiaru napíše „STORNO“, uvedie dôvod storna na zadnej strane juxty, podpíše ju a predloží priamemu nadriadenému, ktorý potvrdí opodstatnenosť storna svojím podpisom. Storno ako aj dôvod storna je zodpovedný zamestnanec povinný zaznačiť v evidencii vydaných potvrdeniek.“

Zodpovední pracovníci povinnej osoby nevykonali storno potvrdenky v zmysle internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie, na potvrdenke nebol uvedený dôvod storna, podpis nadriadeného, ktorý by potvrdil opodstatnenosť storna a storno vrátane dôvodu storna nebolo zaznačené v evidencii vydaných potvrdeniek.

Navrhované odporúčanie:

Dôraznejšie zabezpečenie dodržiavania internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie pri vedení evidencie potvrdeniek a pri prípadnom stornovaní potvrdeniek.

 

Kontrolné zistenie č. 5:

V zmysle § 12, ods. 5, písm. a) všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch, s účinnosťou od 01. 07. 2016 odovzdať drobný stavebný odpad v priestoroch Zberného strediska môžu:

 • fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Piešťany po preukázaní sa platným občianskym preukazom,
 • fyzické osoby, ktoré sú oprávnené užívať nehnuteľnosť – vlastníci nehnuteľností s trvalým pobytom mimo mesta Piešťany, po predložení dokladu o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (treba predložiť doklad o zaplatení).

Počas výkonu kontroly a počas samotnej kontroly v priestoroch Zberného strediska nebolo preukázané dodržiavanie uvedených ustanovení všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch. Osoby, ktoré priviezli drobný stavebný odpad do Zberného strediska, nahlásili svoje meno a adresu zodpovedným zamestnancom, ktorí tieto údaje uviedli na potvrdenke pri úhrade poplatku za drobný stavebný odpad. Preukázanie sa osôb, ktoré priviezli drobný stavebný odpad do Zberného strediska, platným občianskym preukazom alebo dokladom o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, nebolo preukázané.

Zamestnanci povinnej osoby nedodržiavali ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch pri preberaní drobného stavebného odpadu v priestoroch Zberného strediska; osoby, ktoré priviezli drobný stavebný odpad do Zberného strediska, sa nepreukázali  platným občianskym preukazom alebo dokladom o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

 

Navrhované odporúčanie:

Dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch pri preberaní drobného stavebného odpadu v priestoroch Zberného strediska.

 

 

 1. Návrh odporúčaní

Hlavný kontrolór v zmysle § 22, ods. 4, písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite odporúča MsÚ Piešťany:

 • Preukazne poučiť vedúcich zamestnancov MsÚ Piešťany o dodržiavaní Pracovného poriadku zamestnancov mesta Piešťany pri spracúvaní pracovných náplní zamestnancov.
 • Riešiť prípadné opakované porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov tými istými zamestnancami.
 • Dodržiavať Zákonník práce pri uzatváraní dohôd o hmotnej zodpovednosti so zamestnancami.
 • Dôraznejšie zabezpečiť dodržiavanie internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie pri inventúrach príručných pokladní.
 • Zabezpečiť skutočný zostatok peňažných prostriedkov v príručnej pokladni v Zbernom stredisku vo výške zodpovedajúcej účtovnému stavu  z evidencie príručnej pokladne.
 • Dôraznejšie zabezpečiť dodržiavanie internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie pri vedení evidencie potvrdeniek a pri prípadnom stornovaní potvrdeniek.
 • Dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch pri preberaní drobného stavebného odpadu v priestoroch Zberného strediska.
 • Zaviesť prostredníctvom internej normy Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie limit 20,- € v drobných minciach na vydávanie a ostatné peňažné prostriedky nariadiť odvádzať na bankový účet mesta.

Hlavný kontrolór mesta žiada MsÚ Piešťany o písomné predloženie zoznamu splnených opatrení do 15. 10. 2018.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 17. 09. 2018.

 

Správa o výsledku kontroly č. 23/2018

 

Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrolu dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 

Povinná osoba:                        Mesto Piešťany zastúpené primátorom mesta

Kontrolný orgán:                      Ing. Martin Svorad, hlavný kontrolór mesta                               

Kontrolované obdobie:           rok 2018, stav k 31. 07. 2018                                       

Termín kontroly:                      14. 09. 2018 – 19. 09. 2018    

Cieľ a predmet kontroly:       

posúdiť stav a vývoj dlhu mesta Piešťany, preveriť dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

 

Použité právne predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov
 • interná norma Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany, s účinnosťou od 17. 05. 2018
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. Úvod

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

 1. Výkon kontroly

V zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce. Ku kontrole stavu a vývoja dlhu mesta Piešťany boli použité účtovné doklady mesta Piešťany, hlavná kniha, finančný výkaz FIN 5-04 o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch a finančný výkaz FIN 6-04 o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií.

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.

Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Prehľad návratných zdrojov financovania mesta Piešťany (splátky istiny):

por. č.

úver

zostatok

 k 31. 12. 2017

úhrada splátky

do 31. 07. 2018

zostatok splátky

k 31. 12. 2018

zostatok

k 31. 12. 2018

1.

SLSP úver č. 281/AUOC/13

44.170,00 €

34.328,00 €

-

-*

2.

SLSP úver č. 282/AUOC/13

237.827,71 €

37.936,50 €

27.097,50 €

172.793,71 €

3.

PB úver č. 070103-260305

309.380,69 €

80.209,78 €

57.292,70 €

171.878,21 €

4.

PB úver č. 070114-260212

133.060,04 €

19.012,00 €

13.580,00 €

100.468,04 €

5.

PB úver č. 070104-260108

99.581,73 €

58.089,36 €

-

-**

6.

PB úver č. 070110-262201

482.311,00 €

36.302,00 €

25.930,00 €

420.079,00 €

7.

PB úver č. 070111-262301

338.154,65 €

24.657.15 €

17.612,25 €

295.885,25 €

8.

ŠFRB úver č. 204/3488/2001

330.014,90 €

8.908,86 €

6.434,27 €

314.671,77 €

9.

ŠFRB úver č. 204/1188/2002

227.098,77 €

6.795,75 €

4.906,88 €

215.396,14 €

10.

VÚB úver č. 76647011

776.636,81 €

121.170,00 €

86.550,00 €

568.916,81 €

11.

SLSP úver č. 321/CC/17

1.171.163,92 €

95.375,00 €

68.125,00 €

1.007.663,92 €

12.

VÚB úver č. 557/2018/UZ

-

-

-

28.343,02 €***

 

spolu

4.149.400,22 €

522.784,40 €

307.528,60 €

3.296.095,87 €

-údaje z hlavnej knihy ku dňu vykonania kontroly – uzatvorené účtovné obdobie 07/2018

*     úver SLSP č. 281/AUOC/13 bude splatený v mesiaci 09/2018

**    úver PB č. 070104-260108 bol splatený v mesiaci 08/2018

***  úver VÚB č. 557/2018/UZ bol schválený MsZ a zmluva o poskytnutí úveru bola podpísaná v roku 2018; na základe údajov za uzatvorené účtovné obdobie 07/2018 bolo zo schválenej výšky úveru v sume 2.285.050,- € čerpaných 28.343,02 €

 

Prehľad návratných zdrojov financovania mesta Piešťany (úroky):

por. č.

úver

Zaplatené úroky

 k 31. 07. 2018

1.

SLSP úver č. 281/AUOC/13

201,48 €

2.

SLSP úver č. 282/AUOC/13

1.558,40 €

3.

PB úver č. 070103-260305

2.017,47 €

4.

PB úver č. 070114-260212

902,24 €

5.

PB úver č. 070104-260108

563,19 €

6.

PB úver č. 070110-262201

3.343,33 €

7.

PB úver č. 070111-262301

2.345,82 €

8.

ŠFRB úver č. 204/3488/2001

8.492,16 €

9.

ŠFRB úver č. 204/1188/2002

5.173,20 €

10.

VÚB úver č. 76647011

6.653,87 €

11.

SLSP úver č. 321/CC/17

2.217,12 €

12.

VÚB úver č. 557/2018/UZ

5,01 €

 

spolu

33.473,29 €

-údaje z hlavnej knihy ku dňu vykonania kontroly – uzatvorené účtovné obdobie 07/2018

 

V roku 2018 bol na základe schváleného uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 77/2018 prijatý návratný zdroj financovania – úver vo výške 2.285.050,- € na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2018. Úverová zmluva bola podpísaná 20. 06. 2018. Úver je čerpaný postupne a začne sa splácať v roku 2019. Splnenie podmienok pre prijatie návratného zdroja financovania bolo preverené hlavným kontrolórom mesta Piešťany. Hlavný kontrolór preveril zákonné podmienky prijatia návratného zdroja financovania v zmysle  § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorých môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

 1. celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
 2. suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Podľa § 17, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. sa celkovou sumou dlhu obce na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Výpočet ukazovateľa dlhu a splátkovej rezervy v prípade prijatia úveru vo výške 2.285.050,- €, posudzovanie prebehlo k termínu od 01. 01. 2018:

 

 • celková predpokladaná suma dlhu po započítaní úveru 2.285.050,- € k 01. 01. 2018:

(5.877.336,55 / 19.773.998,14) * 100                                                      29,72 % < 60 %

 • predpokladané splátky za rok 2018 za predpokladu splácania úveru od 01. 01. 2018:

(1.178.896,47 / 16.061.317,43) * 1007,34 % < 25 %

 •  
 • skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2017:                                 19.773.998,14 €
 • skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2017 znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu:                                                                                                                                     16.061.317,43 €
 • záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 31. 12. 2017 vrátane nového úveru (úvery zo ŠFRB nezapočítané):                                                                     5.877.336,55 €
 • suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov vrátane nového úveru (predpoklad na rok 2018):                                                                  1.178.896,47 €

 

Podľa § 17, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Zároveň sa do sumy splátok podľa § 17, ods. 6, písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Na základe vyššie uvedených skutočností môžem konštatovať, že v prípade úveru vo výške 2.285.050,- € na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2018 boli splnené podmienky uvedené v § 17, ods. 6, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

 

 1. Posúdenie stavu a vývoja dlhu mesta

Vývoj podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za posledné roky:

rok

celková suma dlhu

suma ročných splátok vrátane výnosov

skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok

§ 17

ods. 6

písm. a)

 

§ 17

ods. 6

písm. b)

 

2013

3.424.963 €

753.928 €

15.108.381 €

22,67 %

4,99 %

2014

4.288.439 €

848.836 €

16.097.971 €

26,64 %

5,27 %

2015

3.887.922 €

1.105.882 €

16.314.965 €

23,83 %

6,78 %

2016

3.137.982 €

1.045.107 €

17.332.937 €

18,10 %

6,03 %

2017

3.592.287 €

972.878 €

19.007.303 €

18,90 %

6,51 %

2018*

5.370.257 €

860.650 €

19.773.998 €

27,16 %

5,36 %

Pozn. * rok 2018 stav k 31. 07. 2018, započítaný úver VÚB č. 557/2018/UZ

 

Na základe vyššie uvedených zistení možno konštatovať, že ku dňu vykonania kontroly dlh mesta predstavuje 27,16 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Ročné splátky istín a výnosov ku dňu vykonania kontroly predstavujú 5,36 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Mesto Piešťany v roku 2018 je pri zadlženosti 27,16 % mestom s primeraným zadlžením v porovnaní so zákonnou hranicou 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Rovnako ročné splátky istín a výnosov ku dňu vykonania kontroly vo výške  5,36 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu v porovnaní so zákonnou hranicou 25 % sú v primeranej výške.

Zároveň je potrebné konštatovať, že pri dosiahnutí celkovej sumy dlhu 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka musí obec prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie dlhu. Podľa § 17, ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ak celková suma dlhu dosiahne 50% - 58%, starosta obce je povinný do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce s návrhom opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo musí túto informáciu prerokovať do 15 dní od jej predloženia. V lehote do 7 dní od predloženia informácie zastupiteľstvu je povinný starosta túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií. Dosiahnutie hranice dlhu podľa § 17, ods. 10  je hlavný kontrolór povinný v zmysle § 17, ods. 15 uvedeného zákona bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 19. 09. 2018. 

Vyvesené: 2. 10. 2018

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť