Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Koncepcia statickej dopravy v meste Piešťany - 05/2022

Mesto Piešťany v snahe zlepšiť súčasný systém organizácie parkovania v centre nášho mesta rozhodlo o potrebe spracovania strategického dokumentu: „Koncepcia statickej dopravy v meste Piešťany“. Po spracovaní súťažných podkladov a zabezpečení procesu verejného obstarávania, bola na základe výsledkov uzatvorená zmluva o dielo s víťazným uchádzačom - spoločnosťou ARGUS-DS s.r.o.. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s plánovaním a projektovaním dopravných stavieb, pričom ako výrazne pozitívnu referenciu hodnotíme skúsenosti so spustením regulácie statickej dopravy v meste Trenčín. Vo svojom tíme sa im podarilo zoskupiť osobnosti, ktoré majú skúsenosti nielen z projekčnej praxe, ale aj systémovej praxe potrebnej pre zavádzanie a riadenie regulácie statickej dopravy. Pre spracovanie takto podrobného a rozsiahleho dokumentu bolo potrebné analyzovať a vyhodnotiť súčasné strategické dokumenty a projekty mesta, súčasnú platnú legislatívu v oblasti regulácie statickej dopravy, rozsiahle databázy dát (sčítanie obyvateľov domov a bytov, evidenciu obyvateľstva, evidenciu vozidiel), mapové podklady (ortofotomapy, katastrálnu mapu, mapy inžinierskych sietí), vykonať množstvo detailných prieskumov v teréne, obhliadok na mieste, domeraní súčasného stavu, absolvovať desiatky rokovaní a konzultácií so zainteresovanými inštitúciami, úradmi, okresným dopravným inšpektorátom atď.

Touto cestou ďakujeme tímu spracovateľa, všetkým spolupracovníkom, kolegom z mestského úradu, vedeniu mesta ako aj poslancom a aktívnym zástupcom verejnosti za odbornú prácu pri tvorbe tejto koncepcie, za návrhy na zlepšenie, za trpezlivosť pri diskusiách a za ochotu a snahu hľadať riešenia a prieniky, i keď to nie vždy bolo jednoduché.

Pripomienky k predloženému návrhu Koncepcie statickej dopravy v meste Piešťany, je potrebné zaslať na emailovú adresu beata.palkechova@piestany.sk, miroslav.kadlicek@piestany.sk, resp. predložiť najneskôr na jeho verejnom prerokovaní v Mestskej knižnici (Školská 19, Piešťany) dňa 26. mája 2022 o 15:00.

Prezentácia - Koncepcia statickej dopravy v meste Piešťany

Textová časť - Koncepcia statickej dopravy v meste Piešťany

01 Celková situácia

02 Situácia časť 01

02 Situácia časť 02

02 Situácia časť 03

02 Situácia časť 04

02 Situácia časť 05

02 Situácia časť 06

02 Situácia časť 07

02 Situácia časť 08

02 Situácia časť 09

02 Situácia časť 10