Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

e Služby

eSlužby

systém varovanovia

Cestovné poriadky

Komunálne voľby

Voľby prezidenta 2019

Obsah

Informačná povinnosť
Mesto Piešťany, Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany
IČO:00612031  DIČ:2020537893  Kód obce:507440

 

Mesto Piešťany poskytuje  nasledovné  informácie  týkajúce  sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)  a  so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:

Mesto Piešťany, Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany
IČO:00612031  DIČ:2020537893  Kód obce:507440

Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov:

Kontaktovať zodpovednú osobu spracúvania osobných údajov je možné písomne na adrese: Mesto Piešťany, Nám SNP č.3, 921 45 Piešťany, osobne podaním písomnosti do podateľne prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese:  zodpovednaosoba@piestany.sk

Zásady ochrany osobných údajov
Mesto Piešťany spracúva osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané, vyhlasuje, že spracováva osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne  záväzným  právnym  predpisom,  po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.
Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca alebo jemu blízkou osobou.

Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach v spojení sRegistratúrnym plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Práva dotknutej osoby:
 • Odvolať súhlas
  V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup
  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše  osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu
  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie)
  Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať V aše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov
  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo    namietať
  Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
  Ak sa domnievate, že V aše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Právny základ - splnenie zákonnej povinnosti 

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti Mesta Piešťany vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi. Zákony, ktorými sa riadi Mesto Piešťany vo svojej činnosti a v zmysle ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb sú najmä:

 • zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • zákon č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • zákon č.137/2010 Z. z o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • zákon č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon NRSR č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 • zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 • zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • zákon č.600/2003 Z.zo prídavku na dieťa o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.372/1990 Z.zo priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • zákon č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
 • zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • zákon č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • zákon č.260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov k bytom
 • zákon č.261/2011 Z.z. – o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
 • zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov
 • zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
Právny základ - súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právny základ - zmluva

Spracúvanie osobných údajov dochádza ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a prevádzkovateľ, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov