Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 24
DNES: 618
TÝŽDEŇ: 6853
CELKOM: 4556184

Obsah

ZVÝŠENIE POPLATKU A ZNÍŽENIE FREKVENCIE VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU Z RODINNÝCH DOMOV MÁ SVOJE OPODSTATNENIE

Typ: ostatné | Mesto
Radnica reaguje na komentáre časti verejnosti k frekvencii vývozu zmesového odpadu z rodinných domov. Radi by sme vysvetlili, prečo to tak je.

Prečo sa znížila frekvencia vývozu komunálneho odpadu v rodinných domoch?

Znížili sme síce vývoz komunálneho odpadu v rodinných domoch zo zberných nádob o objeme 120  a 240 litrov v intervale 1 x za 14 dní, ale navýšili sme počet vývozov biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene v rodinných domoch z pôvodných 18 na 40 vývozov v roku 2021. Pritom sú dodržané všetky hygienické podmienky ukladania odpadu.

Jednou z príčin bola aj skutočnosť, že v rodinných domoch je počas roka vyprodukované väčšie množstvo biologického odpadu ako zmesového komunálneho odpadu. Odpad zo záhrad tak častokrát skončil v čiernych nádobách určených pre zmesový odpad, ktorý následne putoval na skládku odpadu. Pri správnom separovaní odpadov je pritom malá pravdepodobnosť, že čierny kôš na zmesový odpad v rodinných domoch sa zaplní skôr ako za dva týždne. Sú dokonca občania, ktorí ho po dvoch týždňoch majú pri separovaní odpadu, zaplnený do polovice.

Ušetrenie finančných prostriedkov mesta pri zachovaní vývozu komunálneho odpadu v intervale raz za 14 dní, je vo výške 35 346 eur.

Nesmieme zabúdať hlavne na to, že na skládkach platíme za uloženie zmesového komunálneho odpadu, nie separovaného. Separácia triedeného odpadu nás nič nestojí, je zadarmo.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

Takže zber vyseparovaného odpadu, jeho prepravu, prípravou na opätovné využitie, recykláciu, nákup a umiestnenie farebných kontajnerov, ale aj mzdy, energie, či náklady na triediacu linku hradia výrobcovia.

Avizované každoročné zvyšovanie poplatkov za uloženie zmesového odpadu na skládkach nás musí prinútiť viac separovať, rozmýšľať pri každom vyprodukovanom odpade kam patrí a nehádzať všetok odpad do čierneho kontajnera. A to nepatrí len pre rodinné domy, kde je podiel separácie odpadu dosť vysoký.

„Nezabúdajme na to, že všetko čo skončí v čiernej nádobe, putuje na skládku odpadu. Za zber a uloženie takéhoto druhu odpadu musíme platiť nemalé finančné prostriedky. Bioodpad vieme spracovať na našej vlastnej kompostárni. Pokiaľ sa však nachádza bioodpad v čiernej nádobe, zvyšuje sa nám skládkovanie zmesového odpadu, zaťažujeme životné prostredie a o to viac nás to stojí finančných prostriedkov. Zvýšiť zber biologického odpadu je riešenie ekologické a aj ekonomické,“ dodal primátor Peter Jančovič.

 

 

Prečo sa zvýšil poplatok za odvoz komunálneho odpadu?

Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu v roku 2021 nastal z viacerých príčin a do konečnej ceny, ktorú musí občan zaplatiť, sa započítava viacero faktorov.

Ceny za skládkovanie odpadu ako aj poplatky za uloženie komunálnych odpadov na skládkach sa každoročne zvyšujú. Kým v roku 2019 bol poplatok za zneškodnenie komunálneho odpadu na skládke odpadov 28,7180 eur za tonu odpadu, v roku 2020 29,4934 eur, v tomto roku je cena za zneškodnenie komunálneho odpadu na skládke odpadov vo výške až 39 eur za tonu.

Ďalšou zložkou je poplatok za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. Kým v roku 2019 bol zákonný poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov vo výške 8 eur za tonu, v roku 2020 13 eur, v tomto roku je to 22 eur za tonu uloženého zmesového odpadu. Cena sa určuje podľa úrovne vytriedenia odpadov pre jednotlivé mestá.

Do výpočtu poplatku za komunálne odpady na občana vstupovalo tiež zvýšenie celkových nákladov mesta na odpadové hospodárstvo za rok 2020, vrátane zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadov, prevádzkovania zariadení – Kompostáreň mesta Piešťany a Zberný dvor mesta Piešťany a to vo výške 2 514 968 eur.

Väčšie výdavky pre radnicu sú spôsobené aj zákonnou povinnosťou zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na celom území mesta Piešťany pre pôvodcov bytových a rodinných domov. Zaobstaranie špeciálnych zberných nádob o objeme 660 litrov, perforovaných košíkov, biodegradovateľných vriec, samotný vývoz nádob v intervale 2 krát za týždeň a zhodnotenie odpadu v zariadení na zhodnotenie odpadov je v odhadovaných nákladoch vo výške 380 432 eur.

Ďalším faktorom, ktorý sa započítal do poplatku pre občana, je zavedenie systému zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v prevádzke Zberný dvor mesta Piešťany, kde náklady na zabezpečenie vývozu a zhodnotenia v zariadení na zhodnotenie odpadov predstavujú 18 720 eur za rok.

V neposlednom rade je to aj uzatvorenie novej zmluvy so zberovou spoločnosťou, kde sa jednotlivé služby v oblasti nakladania s odpadmi rozšírili. Zavedený bol  transparentný  proces evidencie jednotlivých  zberov zberných nádob online prepojením  evidencie medzi zberovou spoločnosťou a mestom Piešťany. Zber odpadu sa uskutočňuje špeciálnymi zberovými vozidlami s certifikovanou váhou. Týmto vieme dosledovať skutočné vyprodukované množstvo odpadu od obyvateľov, čím sa zároveň pripravujeme na zavedenie množstevného zberu komunálneho odpadu, ktorý je spravodlivejší aj voči poplatku občanov.

Treba tiež pripomenúť skutočnosť,  že všetky vyzbierané poplatky od občanov za odvoz komunálneho odpadu by podľa zákona mali pokrývať celkové náklady. Podľa nového zákona samospráva nesmie doplácať na odpadové hospodárstvo a musí ho hradiť len z poplatku, ktorý vyzbiera od obyvateľov.

„Skládkovanie odpadov je pre životné prostredie a zdravie človeka najhorší spôsob nakladania s odpadmi. Ak je najhorší, tak nemôže byť najlacnejší,“ povedal Branislav Moňok z organizácie Priatelia zeme.


Vytvorené: 17. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2021 13:54