Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZELENÉ KONTAJNERY V NAŠOM MESTE

Typ: ostatné | Mesto
Slúžia na triedený zber odpadu zo skla. V uliciach nášho mesta na verejných priestranstvách alebo na stojiskách na sídliskách je zelených kontajnerov na sklo s objemom 1 100 litrov umiestnených 179.

V Piešťanoch sme v roku 2020 vytriedili 425,53 ton skla. Podobné hodnoty vyseparovaného skla v našom meste boli aj po minulé roky.

V roku 2016 sme do zelených kontajnerov uložili 452,16 ton odpadu zo skla. V  roku 2017 obyvatelia vyseparovali 461,29 ton, v roku 2018 sme vytriedili 449,66 ton skla a v roku 2019 431,70 ton.

Do zelených kontajnerov na sklo, ktorých je v uliciach našeho mesta umiestnených veľké množstvo, ukladáme čisté biele a farebné fľaše od nápojov, kompótov, tabuľové sklo z okien, ale len do veľkosti vhadzovacích otvorov.

Do nádob na sklo sa nesmie vhadzovať drôtené sklo, olovené sklo, porcelán, keramika, žiarivky, automobilové sklo, zrkadlá, TV obrazovky, osvetľovacie neónové trubice.

Separácia komunálneho odpadu je zadarmo

Občanov nestojí triedenie nič. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

Takže zber vyseparovaného odpadu, jeho prepravu, prípravou na opätovné využitie, recykláciu, nákup a umiestnenie farebných kontajnerov, ale aj mzdy, energie, či náklady na triediacu linku hradia výrobcovia.

„Za obalové a neobalové výrobky, ktoré po ich spotrebe majú potenciál skončiť ako komunálny odpad, nesie zodpovednosť ten, kto ich uviedol na slovenský trh. Tento princíp sa nazýva rozšírená zodpovednosť výrobcov. Týchto výrobcov združuje organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly,“ vysvetľuje spoločnosť NATUR-PACK, a.s., ktorá systém triedeného zberu v Piešťanoch financuje.

„Občanom nášho mesta je potrebné pripomenúť, že zabezpečenie zberu triedených odpadov nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zber do určených zberných nádob a kontajnerov, ako aj na zbernom dvore, je pre fyzické osoby bezplatný. Dôsledným triedením týchto odpadov sa znižujú náklady za zber zmesového komunálneho odpadu,“ vysvetluje Lucia Schultzová z Odboru životného prostredia Mesta Piešťany.

„Zelené kontajnery na sklo o objeme 1 100 litrov umiestnené v uliciach mesta na verejných priestranstvách alebo na stojiskách na sídliskách slúžia pre všetkých občanov mesta, t.j. pre fyzické osoby žijúce v rodinných a bytových domoch. Kontajnery sú pravidelne vyvážané zberovou spoločnosťou Marius Pedersen v zmysle Harmonogramu vývozu triedeného odpadu a v zmysle dohodnutej frekvencie vývozu skla na rok 2021 a to 17 krát za rok,“ dopĺňa Lucia Schultzová.

Vyseparované sklo je odvážané konečnému spracovateľovi do Poľska alebo na Slovensku výrobcovy obalového skla, spoločnosti VETROPACK Nemšová, s.r.o.


Vytvorené: 16. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2021 07:50