Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

JASLIČKY BUDÚ OD 1. JÚNA 2020 ZNOVU OTVORENÉ

Typ: ostatné | Mesto
V zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky SOPZŠČ/4317/94824/2020 zo dňa 22.5.2020 k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ mesto Piešťany obnovuje poskytovanie sociálnej služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len ZSoD), Javorová 27, Piešťany od 01.06.2020.

V ZSoD sa poskytuje služba  deťom  do troch rokov  veku v rámci podpory  rodín s deťmi ako prostriedok na podporu  zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v súlade s § 32b    zákona  448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (zákon o sociálnych službách).  Starostlivosť sa poskytuje  deťom do 31. augusta  bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení  troch rokov dieťaťa.

Viac informácií o poskytovaní sociálnej služby v ZSoD - § 32b zákona o sociálnych službách:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/

Ďalšie informácie k prevádzke ZSoD (v zmysle uvedeného usmernenia):

- minimalizovať čas sprevádzajúcej osoby dieťaťa (len jedna sprevádzajúca osoba dieťaťa) strávený pred zariadením len na nevyhnutné odovzdanie  dieťaťa zamestnancovi zariadenia/ vyzdvihnutie dieťaťa od zamestnanca zariadenia pred vstupom do/východom zo zariadenia,

 - zabezpečiť organizáciu pohybu osôb s dodržiavaním minimálnej vzájomnej vzdialenosti medzi osobami  2 metre,

 - pre všetky osoby (okrem detí) platí povinnosť zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka), 

- zabezpečiť pri vstupe do zariadenia voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú, dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice  pre zamestnancov zariadenia, prípadne pre osoby vstupujúce do zariadenia,

 - pri príchode do zariadenia je potrebné zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu každého dieťaťa aj zamestnanca zariadenia,  

- povinnosť pravidelne sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad 37,2 °C u detí a nad 37,5 °C u zamestnancov, kašeľ, sekrécia z nosa),

  - v prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, dieťaťu do zariadenia nebude umožnený vstup.  V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných detí, kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do zariadenia.  Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48h. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič  povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast,  ktorý rozhodne o ďalšom postupe,

 -  deti nemajú povolené nosiť si do zariadenia vlastné hračky  a iné materiály alebo pomôcky z domáceho prostredia,

- do zariadenia budú prednostne prijímané deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línií (najmä zdravotnícky personál, zamestnanci v sociálnych službách, vojaci, policajti, hasiči, predavači, vodiči),

povinnosť sprevádzajúcej osoby dieťaťa vyplniť (na účely poskytovania sociálnej služby v  ZSoD počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19) čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého vzor je uvedený v prílohe usmernenia.

Celé znenie usmernenia:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zar_pre_deti_do_3_rokov.pdf

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia:

obcan/tlaciva-na-stiahnutie-1/?page=2

 

Bližšie informácie poskytne vedúca ZSoD Mgr. Ľubomíra Hercegová

Tel.: 033/ 77 25 932,   e-mail: lubomira.hercegova@piestany.sk,


Vytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2020 08:19
Autor: