Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

DOPLNENÉ ROZHODNUTIE MESTA O OTVORENÍ MATERSKÝCH ŠKÔL

Typ: ostatné | Mesto
Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ materských škôl v súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID— 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12614:1 -A2110 zo dňa 9. júna 2020 podľa S 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2020/12033-A2110 z 28. mája 2020 v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 z 9. júna 2020 mení a dopĺňa Rozhodnutie zriaďovateľa — Mesta Piešťany, o otvorení materských škôl zo dňa 27. 05. 2020 takto:


                                                              s účinnosťou od 22.júna 2020

  1. v časti Podmienky a režim pre prevádzku materskej školy do konca školského roka 2019/2020 sa vypúšťa:

bod 2): „ Zákonní zástupcovia podali svoje rozhodnutie o umiestnenie dieťaťa MŠ do konca školského roka 2019/2020 v stanovenom termíne - do 22. mája (vrátane). Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované! "

  1. v časti Osobitné podmienky a režim pre materskú školu sa vypúšťa:

bod 2) „ Prednostne sa umiestnia deti v materskej škole podľa poradia týchto kritérií:

  1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
  2. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona

č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  1. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
  2. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
  3. ďalšie kritérium určené zriaďovateľom je: deti zamestnaných rodičov.”

bod 3) " Zákonní zástupcovia detí, ktoré nebudú môcť byť umiestnené do materskej školy budú o tejto skutočnosti upovedomení do 28. mája.” bod 5) „Deti budú rozdelené do skupín v počte najviac po 15 detí."

bod 6) „Zákonní zástupcovia zabezpečia, aby ich deti do materskej školy, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

bod 9) „Zákonný zástupca denne podpisuje „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.

3. v časti Osobitné podmienky a režim pre materskú školu sa bod 4 „Materská škola bude v prevádzke denne od 7,00 do 16,00 nahrádza textom: „Materská škola bude v prevádzke denne od 6,30 do 16,30.”

Riaditeľky materských škôl rozhodnú od 22. 06. 2020 0 prijatí ďalších detí do materskej školy na základe personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok materskej školy.


Vytvorené: 18. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2020 09:39