Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

e Služby

eSlužby

systém varovanovia

Cestovné poriadky

Komunálne voľby

Voľby prezidenta 2019

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 1121
TÝŽDEŇ: 1121
CELKOM: 1592315

Obsah

Dôležité termíny pre daňovníkov

Typ: Mestský úrad | Mesto
Dôležité termíny pre daňovníkov 1Viete dokedy treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, zaplatiť poplatok za komunálny odpad alebo daň za psa? Máte nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku za odpad?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti – termín podania do 31.1.2016

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podajú tí daňovníci (fyzické a právnické osoby), ktorí v priebehu roka 2015 nadobudli nehnuteľnosť /kúpou, darovaním.../ alebo im zaniklo vlastníctvo a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2015.

Daňové priznanie podávajú aj tí daňovníci, ktorým sa v priebehu roka 2015 zmenil účel využitia stavby, pozemku, bytového alebo nebytového priestoru.

Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2016 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2016 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad zaplatí fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, ktorá je na území mesta Piešťany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.

Poplatková povinnosť vzniká dňom zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta /vznik vlastníctva/ alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Poplatková povinnosť zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Platca dane je povinný každú zmenu oznámiť do 30 dní.

Odpustenie alebo zníženie poplatku

Odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku ( ak sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať viac ako 90 dní mimo mesta) na rok 2016 si môže poplatník uplatniť na základe žiadosti a predložených podkladov, ktoré sú nasledovné:

 • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,

 • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne službypobytovou formou,

 • potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní alebo originál nájomnej zmluvy(k nahliadnutiu),

 • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,

 • potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnostizdržiava alebo originál nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľností v Piešťanoch,

 • potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľaak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí

 • v prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom domepodmienené vrátením zbernej nádoby a v byte potvrdením správcu bytov

  Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doložiť preklad (nemusí byť  úradný). Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

  Daň za psa

  Čiastkové daňové priznanie na psa, musí daňovník podať pri každej zmene /napr. úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa..../ najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.


Vytvorené: 7. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 26. 11. 2017 23:11
Autor: