Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV

Typ: Press | Podnikateľ | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV 2Mesto Piešťany oznamuje, že v súvislosti s novým kalendárnym rokom vznikajú pre daňovníkov povinnosti. Ide o tieto dane a poplatky: daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, daň za psa, daň za ubytovanie a poplatok za rozvoj. Podrobnosti nájdete v nasledujúcom texte.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti – termín podania do 31.1.2020

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podajú tí daňovníci (fyzické a právnické osoby), ktorí v priebehu roka 2019 nadobudli nehnuteľnosť (kúpou, darovaním...) alebo im zaniklo vlastníctvo a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2019.

Daňové priznanie podávajú aj tí daňovníci, ktorým sa v priebehu roka 2019 zmenil účel využitia stavby, pozemku, bytového alebo nebytového priestoru.

Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2020 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2020 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

 

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, ktorá je na území mesta Piešťany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.

Poplatková povinnosť vzniká dňom zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva) alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Poplatková povinnosť zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

 

Podmienky a podklady pre odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad:

 1. Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka v príslušnom zdaňovacom období zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Piešťany. Takýmito podkladmi pre odpustenie alebo zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Piešťany v danom zdaňovacom období a to:
 1. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 2. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
 3. potvrdenie resocializačného zariadenia, reedukačného centra, liečebno – výchovného sanatória, atď. pobytovou formou
 4. študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta spolu s dokladmi o ubytovaní (zmluva o ubytovaní, nájomná zmluva, ...)
 5. doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 6. potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná
 7. aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru v danom zdaňovacom období (nie pracovná zmluva)
 8. pracovná zmluva pri sezónnych prácach v zahraničí
 9. potvrdenie zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahraničí
 10. potvrdenie o  pobyte v zahraničí  a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad
 11. aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku vystavené v inej obci, resp. správcovskou spoločnosťou, kópia nájomnej zmluvy, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo potvrdenie o ubytovaní v služobných ubytovniach, pričom nie je vlastníkom nehnuteľnosti v meste Piešťany.
 1. V prípade, že podklad nie je vystavený v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník predloží aj voľný preklad príslušného podkladu (nemusí byť úradný).
 2. Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
 3. Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 Potvrdenia k úľave treba predložiť do 31.12.2020.

 

Daň za psa

Čiastkové priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať pri každej zmene (napr. úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa....) najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

O tom, či je váš psík zaevidovaný, sa dozviete na: mesto/zoznam-evidovanych-psov/

 

Daň za ubytovanie

Oznamovacia povinnosť:

 • platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania,
 • ak daňová povinnosť zanikne,  je platiteľ dane povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Sadzba dane od 1.1.2019 je 1,50 €  na osobu a prenocovanie.

Mesačné     hlásenie     je potrebné doručiť     najneskôr    do    10.   dňa    nasledujúceho   mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac správcovi dane. Platiteľ dane je povinný odviesť vybratú daň za ubytovanie na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac.

 

Poplatok za rozvoj

Od 1.1.2020 nadobudlo účinnosť VZN mesta Piešťany č. 13/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Obec môže po vzniku poplatkovej povinnosti vyzvať poplatníka na podanie oznámenia o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy zákona, pričom výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby potvrdí aj projektant stavby.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať. Ak poplatník neoznámi zánik poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 2 obci do 60 dní odo dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku za rozvoj zaniká.

 

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 13. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2020 15:39