Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 15
DNES: 1507
TÝŽDEŇ: 5320
CELKOM: 4453206

Obsah

ČO SA NÁM PODARILO V MESTE ZREALIZOVAŤ V ROKU 2021

Typ: ostatné
Rok 2021 sa napriek problémom s epidémiou niesol v znamení množstva investičných akcií financovaných z mestského rozpočtu. Podarilo sa nám dokončiť dve veľké investičné akcie a jednu veľkú začať.

Najviac nás teší, že sme ukončili dva roky trvajúcu rekonštrukciu našej pýchy – Kolonádového mosta a lávku pre peších a cyklistov pri Krajinskom moste.

INVESTIČNÉ AKCIE

Kolonádový most – V roku 2021 sme dokončili rekonštrukčné práce na Kolonádovom moste, ktoré sa začali v roku 2019. Záverečná cena za rekonštrukciu tejto našej významnej kultúrnej pamiatky predstavuje sumu 1 563 156 eur. Z tejto čiastky sme zafinancovali 613 156 eur z vlastných, teda mestských zdrojov a na zvyšných 950 000 eur sme získali dotáciu.

1

Na moste je presídlené Piešťanské informačné centrum (PIC) a tiež galerijný priestor Mestského kultúrneho strediska. Súčasťou PIC je aj historický pitný pavilón, kde sú prezentované repliky vystavovaných historických plagátov kúpeľov Piešťany z konca 19. a prvej tretiny 20. storočia a exponáty zapožičané Balneologickým múzeom v Piešťanoch.

2

Na moste sa zároveň zrealizovali epochové merania, ktoré boli súčasťou diagnostiky nosnej konštrukcie mosta. Merania poslúžia k upresneniu stavu spodnej stavby a pilierov mosta. Cena  - 10 800 €.

Socha barlolámača - dominanta Piešťan sa počas jesenných mesiacov podrobila reštaurátorským prácam. Súčasťou obnovy národnej kultúrnej pamiatky, na ktorú dohliadal Krajský pamiatkový úrad v Trnave bol reštaurátorský výskum, reštaurovanie poškodených miest a následné konzervovanie celého povrchu sochy. Hodnota prác bola 6 360 €, ktorú sme čiastočne pokryli z úspešnej žiadosti o dotáciu Obnovme svoj dom Ministerstva Kultúry SR.

Lávka pri Krajinskom moste – lávka, ktorá bola pre verejnosť uzatvorená od 28. novembra 2019 spolu 484 dní a jej rekonštrukcia trvala 246 dní, bola verejnosti sprístupnená na konci marca. Jej rekonštrukcia trvala 8 mesiacov a stála 721-tisíc €. Na stavbe sa finančne podieľali TTSK, TAVOS, SPP -distribúcia a Slovak Telekom.

Lávka pred rekonštrukciouLávka po rekonštrukcii

Rekonštrukcia atletickej dráhy na futbalovom štadióne – 16. septembra 2021 sa prebratím staveniska zhotoviteľom začali stavebné práce. Súčasťou prác je rekonštrukcia atletického oválu (dĺžky 400 m so 6 dráhami, bežeckou rovinkou 135 m so 6 dráhami), vybudovanie športoviska s umelým polyuretánovým povrchom, výmena závlahového systému v areáli futbalového štadióna, vrátane stavebných úprav vjazdu na štadión a revitalizácie okolitého priestoru športoviska. Cena rekonštrukcie je 779 160 €. Projekt je spolufinancovaný sumou 250 000 € zo štátneho rozpočtu SR. Termín dokončenia realizácie diela je do 270 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Atletická dráha pred rekonštrukciouAtletická dráha počas rekonštrukcie

Detské ihrisko Inčučunav rámci obnovy detského ihriska na Potočnej ulici sa na ihrisku realizovala výmena starého dreveného oplotenie za nové kovové. Súčasťou prác bolo aj osadenie novej dvojkrídlovej a jednokrídlovej brány. Cena 33 275 €.

Detské ihriská - rekonštrukcie detských ihrísk na Javorovej a Čachtickej ulici vykonávali Služby mesta Piešťany spolu s dodávateľskou spoločnosťou.

V prírodnom kine sme realizovali práce na rozšírení, posilnení elektrickej kapacity. Práce na zosilnení elektro pripojenia, napr. pre koncerty v prírodnom kine boli v hodnote 19 584 €.

Cintorín na Žilinskej cesta - na zozname mestských investičných akcií v roku 2021 bola aj rekonštrukcia chodníka na cintoríne na Žilinskej ceste. V investícii za 41 601 € bola okrem prác na chodníku zahrnutá aj rekonštrukcia verejného osvetlenia a odstránenie 20 kusov pňov v minulosti zrezaných stromov. Výsadba novej zelene sa bude realizovať na jar 2022.

Cintorín na Žilinskej ceste po rekonštrukcii

Sídlisko Heinola - na uliciach Helsinská, Jazerná, Lužná a Sihotská prebehla rekonštrukcia verejného osvetlenia. Do štyroch ulíc pribudlo 30 nových stĺpov verejného osvetlenia. Cena realizácie – 78 800 €

Pamätník holokaustu – realizovala sa oprava trhlín na stenách, ktoré narušovali statiku objektu. Práce boli za 2 600 €.

Jozefská ulica - nový asfaltový povrch v dĺžke 130 metrov stál takmer 32 000 €.

Lipová ulica – výmena poškodeného povrchu cesty v dĺžke 170 metrov bol v sume 39 500 €. Obe opravy realizovali Služby mesta Piešťany dodávateľskou firmou.

Lipová ulica

Vstupná hala mestského úradu – vyhotovenie recepčného pultu a nábytku pre návštevy bolo v hodnote 6 692 €.

Plavecká hala – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia bude stáť 108 600 €. V súčasnosti je odovzdaná projektová dokumentácia pre ÚR a prebieha proces vydania rozhodnutia. o umiestnení stavby. Následne na základe požiadaviek dotknutých orgánov bude dopracovaná PD pre stavebné povolenie.

Nové priechody pre chodcov – v meste pribudlo päť nových priechodov pre chodcov. Štyri nové bezbariérové priechody sme vybudovali na ulici F. E. Scherera na sídlisku Adam Trajan. Dva priechody pri základne škole majú aj nové osvetlenie. Bezbariérovú úpravu chodníkov a nový priechod pre chodcov sme realizovali aj na Fándlyho ulici.

Oprava cestných spomaľovačov na Nitrianskej ulici - rekonštrukcia dvoch spaľovacích prahov na Nitrianskej ulici a jedného na Rázusovej ulici bola vo výške 33 574 €.

 

ŠKOLSTVO

ZŠ F. E. Scherera –  jednou z obnovy na škole bola aj výmena protipožiarnych dverí v priestoroch telocviční. Demontáž a montáž troch jednokrídlových dverí na chodbe, štyroch dvojkrídlových vo veľkej telocvični a 1 ks dvojkrídlových dverí v gymnastickej sále bola v celkovej výške 7 482 €.

ZŠ F. E. Scherera – na škole sa pokračovalo vo výmene okien a dverí v pavilóne C, v časti pavilónu B a C. Práce počas letných prázdnin boli realizovanévo výške 105 000 €.

ZŠ F.E. Scherera výmena dverí

ZŠ M. R. Štefánika - sa vykonávali stavebné práce na rekonštrukcii existujúcej výdajne jedál. Práce boli v hodnote 28 353 €.

Počas letných prázdnin sa na tejto škole rekonštruovali tiež sklobetónové výplne na budove školy. Rekonštrukcia sklobetónových výplní otvorov spočívala v demontáži pôvodných sklobetónových tvárnic. Pri demontáži bolo potrebné vybrať najzachovanejšie kusy pôvodných sklobetónových tvárnic, ktoré boli odovzdané na Krajský pamiatkový úrad v Trnave, kde budú archivované. Výsledkom je vyššia energetická efektivita budovy, lepší vzhľad a vyriešený viac rokov trvajúci problém. Stavebné práce boli v hodnote takmer 107 300 €.

ZŠ M.R. Štefánika

Základná škola Holubyho a M. R. Štefánika – kuchyňu a výdajňu týchto škôl sme zariadili novými kuchynskými strojmi a nábytkom v hodnote 9 300 €.

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa - mestské jasle – realizovala sa rekonštrukcia sociálneho zariadenia. Predmetom zmluvy boli demontážne práce sanitnej inštalácie, rozvodov vody a kanalizácie v stenách, obkladov, dlažieb, dodávka a montáž nových obkladov a dlažieb, rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalačné práce, maľby a nátery. Cena prác bola 6 420 €.

Do tried základných škôl, materských škôl a do Centra voľného času Ahoj sme dodali germicídne žiariče zakúpené z finančných prostriedkov, ktoré mesto Piešťany získalo za testovanie v mobilných odberových miestach počas pandémie na začiatku roka. 59 kusov germicídnych žiaričov bolo zakúpených v hodnote 14 496 €.

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zariadenie pre seniorov Vila Julianna – seniori v zariadení majú vymenené strešné okná (12 ks a 151 m2 strešnej krytiny). Investíciu vo výške 25 808 € bolo potrebné realizovať kvôli zatekaniu.

Dotácia na podporu opatrovateľskej služby vo výške 499 800 €. Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa nám podarilo získať, bude použitý na podporu opatrovateľskej služby v našom meste v rokoch 2021-23.

DOMUM - Zariadeniu sociálnych služieb Domum sa podarilo získať dotáciu z Úrady vlády SR z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia v celkovej výške 133 200 €.

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kompostáreň - pol roka od otvorenia prevádzky kompostárne bol pre občanov k dispozícii prvé organické hnojivo, výsledný produkt spracovania biologického odpadu. Kompost rozdávame občanom zdarma.

Zavedenie zberu kuchynského odpadu sa nám podarilo úspešne zaviesť do praxe. Do mesta nám tak pribudli kontajnery na zber kuchynského odpadu. Hnedé kontajnery sú určené na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, ktorý musia samosprávy po novom triediť. Na mestskom úrade je možné získať bezodplatne košík na separáciu a biodegradovateľné sáčky.

Jesenná výsadba - Suma za nákup drevín a kríkov bola viac ako 10 000 €. V jesennom období, ktoré je na výsadbu drevín najvhodnejšie, sme vysadili v rôznych častiach mesta 51 ks stromov a 50 ks kríkov. 

 

INÉ

Radnica spustila požičovňu bicyklov - Mesto Piešťany, v rámci projektu „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany“, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Mestskej knižnice a jej Piešťanského informačného centra, zriadila prevádzku bezodplatnej požičovne bicyklov.

Ocenili sme významné osobnosti mesta - na spoločenskej udalosti „Koncert vďaky“ primátor mesta Piešťany Peter Jančovič odovzdal ocenenia osobnostiam, ktoré sa pričinili o šírenie dobrého mena mesta nielen doma, ale aj v zahraničí, za vynikajúce tvorivé výsledky, ako aj za rozvoj a zveľadenie mesta. 

Ocenenie osobností

Na vstupoch do Lida pribudli dopravné zákazové značky - osadením troch značiek “Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ na vstupoch do územia Lida definitívne zabránime nechcenému vjazdu a parkovaniu vozidiel v obecnom chránenom území.

Lido informačná tabuľa

Participatívny rozpočet – podarilo sa nám opäť zaviesť do praxe participatívny rozpočet. Nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta alebo zrealizovať vlastný občiansky projekt.

Nočná cyklojazda – v roku 2021 sa nám podarilo zorganizovať tri úspešné cyklojazdy. Dve boli nočné, jedna pri príležitosti podujatia Victoria Regia.

Vytvorili sme orientačnú mapu cyklistických trás v meste Piešťany v rámci projektu Cyklotrasy financovaného z EÚ fondov. Mapa sa nachádza v aplikácii Gisplan.


Vytvorené: 20. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2021 09:15