Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ČO DNES DÝCHAME NA SLOVENSKU?

Typ: ostatné | Mesto
Kvalita ovzdušia na Slovensku je neuspokojivá, a to aj napriek jej výraznému zlepšeniu za posledné roky, ktoré nastalo vďaka prísnejším legislatívnym úpravám.

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) predstavilo novú webovú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorá poskytuje používateľom informácie o aktuálnom stave ovzdušia v jednotlivých regiónoch prostredníctvom interaktívnej mapy. Mapa obsahuje farebné body, ktoré predstavujú Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia, ktorej prevádzkovateľom je SHMÚ. Na území Trnavského kraja sa nachádzajú štyri automatické monitorovacie stanice. Dáta z monitorovacích staníc, ktoré nepretržite merajú množstvá vybraných znečisťujúcich látok v ovzduší sú prevádzané do indexu kvality ovzdušia. Účelom indexu kvality ovzdušia je súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o kvalite ovzdušia prostredníctvom farebnej a slovnej škály. Farba bodu indikuje úroveň kvality ovzdušia. Okrem informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia sa tu návštevník webovej aplikácie dozvie aj o odporúčaniach v rámci plánovania rôznych aktivít, o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí, o plánovaných a realizovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a o možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení.

Významným zdrojom znečisťovania ovzdušia v mestách je popri priemyselnej činnosti a energetike najmä vykurovanie domácností a doprava. Emisie z lokálnych kúrenísk sú spolu s emisiami z dopravy taktiež hlavnou príčinou vzniku smogových situácií. Rovnako ako v ostatných krajoch SR, je aj v Trnavskom kraji zhoršená kvalita ovzdušia predovšetkým v zimných mesiacoch. V našom kraji dochádza k zhoršeniu kvality ovzdušia najmä v mesiacoch október až marec a to v dôsledku prekračovania koncentrácií častíc PM2,5. K zvýšeným koncentráciám prispieva hlavne lokálne vykurovanie, vysoká intenzita automobilovej dopravy, studené štarty a s tým súvisiace splodiny, či zimný posyp. Zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší negatívne vplývajú na zdravie ľudí, vedú k ochoreniam obehovej a dýchacej sústavy, až po predčasnú smrť.

Webová aplikácia je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie, predovšetkým z vykurovania domácností a z dopravy. V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia boli pre celé územie Slovenska zriadené pozície manažérov kvality ovzdušia. V Trnavskom kraji pôsobia ako manažérky kvality ovzdušia (MKO) Marta Bejdáková (TTSK) a Katarína Mičáková (MŽP SR), ktorým je možné adresovať podnety z Trnavského regiónu. Viac informácií o projekte ako aj kontakty na MKO nájdete na www.populair.sk

​Zdroj: tlačová správa Populair.sk


Vytvorené: 9. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 2. 2021 17:45