Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

e Služby

eSlužby

Cestovné poriadky

Parlamentné voľby

Voľby prezidenta 2019

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 997
TÝŽDEŇ: 10788
CELKOM: 1979741

Obsah

"Čierne" reklamné stavby už nebude možné dodatočne zlegalizovať

Typ: Mesto
cierne stavbyČierne stavby

Týmto chceme upriamiť pozornosť na novelu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej iba stavebný zákon) zákonom č. 293/2014 Z.z., účinným od 2.1.2015, ktorá sprísňuje zákonnú reguláciu povoľovania reklamnej stavby /nová definícia pôvodne reklamného, informačného alebo propagačného zariadenia/ a zrušuje možnosť jej dodatočného povolenia.

V zmysle novely stavebného zákona je definícia reklamnej stavby/§ 43 ods.2 stavebného zákona/ nasledovná:

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) § 43 stavebného zákona alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Podľa odseku 1 písm. a) až d) § 43 stavebného zákona sa pevným spojením so zemou rozumie:

a) spojenie pevným základom

b) ukotvenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia.

To znamená, že sa nejedná iba o reklamné stavby osadené výlučne v zemi, ale i o reklamné stavby ukotvené na inú stavbu (napr. na fasádu objektu, na strechu objektu a pod.).

Reklamné stavby sa na účely stavebného zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na

a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a

c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ,

pričom najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie, ktorú stavebník predkladá stavebnému úradu.

Pre úplnosť treba poznamenať, že z hľadiska všeobecného členenia stavieb v rámci stavebného zákona zaradila novela reklamné stavby medzi tzv. inžinierske stavby stavebného zákona /§ 43a ods. 3 písm. r)/.

Podľa novely stavebného zákona sa reklamné stavby povoľujú v troch úrovniach, a to v závislosti na ich členení podľa ich najväčšej informačnej plochy, to znamená, že na:

1) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 , je potrebné ohlásenie stavebnému úradu /§ 55 ods. 2 písm.h) stavebného zákona/, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak,

2) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 , je potrebné stavebné povolenie, ale tieto sa nekolaudujú /§ 76 ods. 4stavebného zákona/,

3) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 , je potrebné stavebné povolenie a následne aj kolaudačné rozhodnutie /§ 76 ods. 1 stavebného zákona/.

Formuláre žiadostí je možno vyzdvihnúť v budove Mestského úradu Piešťany v klientskom centre alebo je ich možno získať prostredníctvom internetu na stránke www.piestany.sk OBČAN – Tlačivá – Stavebný poriadok.

Správne poplatky /Položka 60 a 60a Zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien/ :

▪ 30 eur ....... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

▪ 60 eur ....... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

▪ 150 eur ......ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti v pokladni MsÚ Piešťany alebo poštovou poukážkou, prípadne prevodom na účet 34028-212/0200 VÚB Piešťany, variabilný symbol: 2210041.

Od poplatku je oslobodené iba označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní pri reklamných stavbách, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2.

Pozornosť je potrebné zamerať i na prechodné ustanovenia stavebného zákona, a to najmä na:

- ods. 2) § 142d stavebného zákona, cit.: Informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa predpisov do 1.januára 2015 sa považujú za reklamné stavby podľa tohto zákona v znení účinnom od 2.januára 2015. Vlastník takéhoto zariadenia je povinný ho označiť ako reklamnú stavbu podľa § 86 ods. 4 do 31.júla 2015. /Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby./

- ods. 3) § 142d stavebného zákona, cit.:Vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa predpisov platných do 1.januára 2015, postaveného bez povolenia alebo v rozpore s ním do 1. januára 2015, je povinný do 31.júla 2015 požiadať o dodatočné povolenie stavbypríslušný stavebný úrad. Stavebný úrad rozhodne o dodatočnom povolení reklamnej stavby, ak vlastník reklamnej stavby preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo že je vlastníkom stavby spojenej s nepovolenou stavbou, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm.a) až c)] a vlastník zastavaného pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm.a) až c)], s dodatočným povolením súhlasí. Na konanie o dodatočnom povolení reklamnej stavby sa použije § 88a ods. 1,2 a 4 až 7. Ak stavebný úrad dodatočne nepovolí reklamnú stavbu alebo vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia nepožiada o dodatočné povolenie stavby podľa prvej vety, takúto reklamnú stavbu možno odstrániť podľa ustanovení o odstránení reklamnej stavby podľa tohto zákona v znení účinnom od 2.januára 2015.

- ods. 4) § 142d stavebného zákona, cit.: Vlastník hnuteľnej veci, ktorá od 2. januára 2015 spĺňa podmienky reklamnej stavby /napr. reklama na betónovej platni alebo položená na terén a zaťažená betónovými kvádrami a pod./ podľa § 43 ods. 2 /stavebného zákona/, je povinný do 31.júla 2015 ohlásiť umiestnenie takejto reklamnej stavby stavebnému úradu v mieste umiestnenia hnuteľnej veci a k ohláseniu priložiť podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Ak vlastník hnuteľnej veci ohlásením preukáže, že umiestnenie hnuteľnej veci nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorom je umiestnená hnuteľná vec, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm.a) až c)] a vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm.a) až c)], s umiestnením hnuteľnej veci súhlasí, stavebný úrad oznámi vlastníkovi hnuteľnej veci, že k umiestneniu hnuteľnej veci ako reklamnej stavby nemá námietky a táto hnuteľná vec sa považuje za povolenú reklamnú stavbu podľa tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015. Ak vlastník hnuteľnej veci neohlási umiestnenie hnuteľnej veci v lehote podľa prvej vety alebo nepreukáže, že umiestnenie hnuteľnej veci nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorom je umiestnená hnuteľná vec, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm.a) až c)] a vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm.a) až c)], s umiestnením hnuteľnej veci súhlasí, takúto reklamnú stavbu možno odstrániť podľa ustanovení o odstránení reklamnej stavby podľa tohto zákona /stavebného zákona/ v znení účinnom od 2.januára 2015.

Sankcie za nelegálne reklamné stavby

Priestupku sa podľa ods. 5 § 105 /pri fyzickej osobe – občanovi/ alebo správneho deliktu podľa ods. 4 § 106 /pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie/ novely stavebného zákona dopustí a potresce ten, kto uskutočňuje alebo užíva:

a) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním, pokutou vo výške 150 EUR,

b) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, pokutou vo výške 250 EUR,

c) reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez kolaudačného rozhodnutia, alebo v rozpore s ním, pokutou vo výške 450 EUR,

d) reklamnú stavbu bez označenia (§ 86 ods. 4, § 142d ods. stav. zákona) a v lehote určenej stavebným úradom alebo inšpekciou nezabezpečí označenie reklamnej stavby, pokutou vo výške 50 EUR.

Pokutu podľa vyššie uvedeného možno uložiť aj opakovane, a to do doby odstránenia nedostatkov. 


Vytvorené: 29. 5. 2015
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2017 23:10
Autor: Jarmila Ferancová