Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva na úhradu nedoplatkov voči Mestu Piešťany

Typ: ostatné | Mestský úrad
Výzva na úhradu nedoplatkov voči Mestu Piešťany 3Mesto Piešťany týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov Mesta Piešťany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky vyrubené do 31.12.2018 v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad), pokuty uložené Rozhodnutiami Mesta Piešťany, pokuty uložené Mestskou políciou Mesta Piešťany v blokovom konaní v termíne do 31.10.2019.


V prípade, že nedoplatky  nebudú uhradené v uvedenom termíne upozorňujeme, že Mesto Piešťany pristúpi k ich vymáhaniu v exekučnom konaní, čo pre dlžníka bude predstavovať ďalšie náklady spojené s trovami exekúcie a súdnym poplatkom. 

Mesto Piešťany súčasne zasiela daňovým dlžníkom aj výzvy na zaplatenie nedoplatkov za rok 2019.

O výške svojho dlhu sa môžete informovať na týchto telefónnych číslach:

  • daň z nehnuteľností, daň za psa:  033/7765485, 7765486, 7765488
  • miestny poplatok za komunálne odpady a DSO: 033/7765487
  • daň za užívanie verejného priestranstva : 033/7765486.

 

 

 


Vytvorené: 3. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2019 15:39
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová