Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE + tlačivá

Typ: Primátor | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto | Komisie MsZ
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE 1Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 4/2020 oznamuje, že je možné predkladať žiadosti o dotácie.
 1. Dotácie môžu byť poskytnuté na aktivity vo vymedzenom rozsahu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov najmä v nasledovných oblastiach: 

 

 • služby na podporu zamestnanosti (Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie)

Pre oblasť služby na podporu zamestnanosti je v rozpočte na rok 2020 schválená suma: 50 000 EUR.

Informácie: Zuzana Tomešková – tel.:033/77 65 481; zuzana.tomeskova@piestany.sk

 

 • ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt (Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie)

Pre oblasť ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt je v rozpočte na rok 2020 schválená suma: 2 000EUR.

Informácie: Ing.Marián Ondrišík – tel.: 033/77 65 421; marian.ondrisik@piestany.sk

 

 • služby na podporu regionálneho rozvoja (Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie)

Pre oblasť služby na podporu regionálneho rozvojaje v rozpočte na rok 2020 schválená suma: 3 000 EUR

Informácie: Mgr. Marta Ladická, tel.: 033/77 65 474, marta.ladicka@piestany.sk  

 

 • vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy (Komisia pre školstvo, mládež a kultúru)

Pre oblasť vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy je v rozpočte na rok 2020 schválená suma: 6 640 EUR.

Informácie: Mgr. Tatiana Zámečníková, tel.: 033/77 65 499, tatiana.zamecnikova@piestany.sk

 

 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt  (Komisia pre školstvo, mládež a kultúru)

Pre oblasť tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt je v rozpočte na rok 2020 schválená suma: 6 500 EUR.

Informácie: Mgr. Beata Hudcovičová, tel.: 033/77 65 430 beata.hudcovicova@piestany.sk

 

 • rozvoj telesnej kultúry a telovýchovy  (Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch)

Pre oblasť rozvoj telesnej kultúry a telovýchovy je v rozpočte na rok 2020 schválená suma: 100 000 EUR.

Informácie: Mgr. Zuzana Mĺkva, 033 77 65 430, zuzana.mlkva@piestany.sk

 

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ochrana zdravia (Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie)

Pre oblasť poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v rozpočte na rok 2020 schválená suma: 6 640 EUR.

Informácie: PhDr. Martina Briganová, tel.: 033/77 65 413; martina.briganova@piestany.sk

 

 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť (Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie)

Pre oblasťposkytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosťje v rozpočte na rok 2020 schválená suma: 30 000 EUR.

Informácie: PhDr. Martina Briganová, tel.: 033/77 65 413; martina.briganova@piestany.sk

 

 

 1. Formulár žiadostí o dotáciu je prílohou VZN č. 4/2020 a  nachádza sa na: www.piestany.sk – samospráva - mestská legislatíva – VZN – financovanie - VZN č. 4/2020. Vyplnený formulár spolu s požadovanými náležitosťami možno doručiť na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 31. marca 2020. 

 

 1. Žiadosti, v prípade ktorých je rozhodovanie o poskytnutí dotácie v kompetencii primátora je možné podať kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka.  Tieto žiadosti podané jedným žiadateľom nesmú v úhrnnej sume  prekročiť sumu 100 eur za jeden kalendárny rok.

 

 1. Nekompletné a načas nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.

 

PRÍLOHY: 

VZN o dotáciách 4/2020

METODIKA NA PREROZDEĽOVANIE DOTÁCIÍ PRE ŠPORT

Tlačivá

 

 


Prílohy

Vytvorené: 28. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2020 13:32
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová