Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2022 – II. kolo

Typ: ostatné
VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2022 – II. kolo 1Mesto Piešťany vyhlasuje II. kolo na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2022.

Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom  č. 2/2022  a v súlade s Programovým rozpočtom mesta Piešťany na rok 2022 schváleným poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 9. 12. 2021 uznesením č. 139/2021 a 140/2021  písm.  A/ oznamuje, že:  

  1. Dotácie môžu byť v súlade s  čl. 3 príslušného VZN poskytnuté na aktivity vo vymedzenom rozsahu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov a to v oblastiach:

 

  • služby na podporu zamestnanosti

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie

Schválená suma v rozpočte na rok 2022: 50 000 EUR.

Informácie: Zuzana Tomešková – tel.:033/77 65 481; zuzana.tomeskova@piestany.sk

 

  • služby na podporu regionálneho rozvoja

Prerokuje Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Schválená suma v rozpočte na rok 2022: 3 000 EUR

Informácie: Mgr. Marta Ladická, tel.: 033/77 65 474, marta.ladicka@piestany.sk

 

  1. Formulár žiadostí o dotáciu je prílohou VZN č. 2/2022 a  nachádza sa na: www.piestany.sk – samospráva - mestská legislatíva – VZN – financovanie - VZN č. 2/2022. Vyplnený formulár spolu s požadovanými prílohami treba doručiť na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo zaslať elektronicky cez elektronickú schránku prostredníctvom www.slovensko.sk v termíne do 9.6.2022.  Na obálku uveďte „Žiadosť o dotáciu – oblasť podpory“.

 

  1. Žiadateľ môže v rámci jedného vyhláseného kola podať iba jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii MsZ.

 

  1. Neúplné alebo v stanovenom termíne nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.

 

Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta Piešťany


Vytvorené: 11. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 5. 2022 13:12
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová