Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2021

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto
VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2021 1Mesto Piešťany vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2021.

Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom  č. 4/2020, č. 8/2020 a v súlade s Programovým rozpočtom mesta Piešťany na rok 2021 schváleným Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 10.12.2020 uznesením č. 153/2020 oznamuje, že:

 1. Dotácie môžu byť poskytnuté na aktivity vo vymedzenom rozsahu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov najmä v nasledovných oblastiach: 

 

 • služby na podporu zamestnanosti (Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie)

Pre oblasť služby na podporu zamestnanosti je v rozpočte na rok 2021 schválená suma: 50 000 EUR.

Informácie: Zuzana Tomešková – tel.:033/77 65 481; zuzana.tomeskova@piestany.sk

 

 • ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt (Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie)

Pre oblasť ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt je v rozpočte na rok 2021 schválená suma: 2 000EUR.

Informácie: Ing.Marián Ondrišík – tel.: 033/77 65 421; marian.ondrisik@piestany.sk

 

 • služby na podporu regionálneho rozvoja (Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie)

Pre oblasť služby na podporu regionálneho rozvojaje v rozpočte na rok 2021 schválená suma: 3 000 EUR

Informácie: Mgr. Marta Ladická, tel.: 033/77 65 474, marta.ladicka@piestany.sk  

 

 • vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy (Komisia pre školstvo, mládež a kultúru)

Pre oblasť vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy je v rozpočte na rok 2021 schválená suma: 6 640 EUR.

Informácie: Mgr. Tatiana Zámečníková, tel.: 033/77 65 499, tatiana.zamecnikova@piestany.sk

 

 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt  (Komisia pre školstvo, mládež a kultúru)

Pre oblasť tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt  je v rozpočte na rok 2021 schválená suma: 11 500 EUR.

Informácie: Mgr. Art. Diana Kizek Kiššová, tel.: 033/77 65 476 diana.kizekkissova@piestany.sk

 

 • rozvoj telesnej kultúry a telovýchovy  (Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch)

Pre oblasť rozvoj telesnej kultúry a telovýchovy je v rozpočte na rok 2021 schválená suma: 100 000 EUR.

Informácie: Mgr. Zuzana Mĺkva, 033 77 65 430, zuzana.mlkva@piestany.sk

Formulár žiadosti: Formulár šport

 

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti (Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie)

Pre oblasť poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v rozpočte na rok 2021 schválená suma: 6 640 EUR.

Informácie: PhDr. Martina Briganová, tel.: 033/77 65 413; martina.briganova@piestany.sk

 

 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť  (Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie)

Pre oblasťposkytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosťje v rozpočte na rok 2021 schválená suma: 30 000 EUR.

Informácie: PhDr. Martina Briganová, tel.: 033/77 65 413; martina.briganova@piestany.sk

 

 1. Formulár žiadostí o dotáciu: Tlačivo žiadosť o dotáciu je prílohou VZN č. 4/2020 a  nachádza sa na: www.piestany.sk – samospráva - mestská legislatíva – VZN – financovanie - VZN č. 4/2020. Vyplnený formulár spolu s požadovanými prílohami treba doručiť na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany  alebo vložiť do schránky na budove MsÚ v termíne do 17. februára 2021.  Na obálku uveďte „Žiadosť o dotáciu – názov oblasti“. Pokiaľ žiadosť vložíte do schránky na budove MsÚ (najneskôr do 17. februára 2021 do 16.00 h), uveďte e-mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslané potvrdenie o zaevidovaní Vašej žiadosti. 

 

 1. Žiadateľ môže podať v jednom kalendárnom roku iba jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii  MsZ.

 

 1. Neúplné alebo v stanovenom termíne nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.

 

Prílohy:

 


Prílohy

Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2021 10:13
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová