Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VOLEBNÉ MIESTNOSTI SA OTVÁRAJÚ O 7.00 H

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto
V SOBOTU 16. MARCA VOLÍME PREZIDENTA SR 1v sobotu 30. marca 2019 sa koná druhé kolo volieb prezidenta SR. Voliť môžete v čase od 70.00 do 22.00 h.
Základné informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky pre voliča

Volič, ktorý  v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Informácie na tel. č.: 033/77 65 440 (alebo osobne –Klientske centrum MsÚ Piešťany).

Spôsob hlasovania. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje obe poradové čísla kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Ak volič nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov hlasovať vo volebnej miestnosti, môže   požiadať okrskovú volebnú komisiu,  aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti  do prenosnej volebnej urny - avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Takúto žiadosť možno urobiť aj vopred telefonicky na č. 7765311, 7765440 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby, na informáciách MsÚ Piešťany (Klientske centrum).

V prípade, že volič bude v čase volieb hospitalizovaný v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, môže sám, resp. prostredníctvom inej osoby, či vedúceho príslušného zariadenia, požiadať o voľbu do prenosnej urny, za predpokladu, že má voliť vo volebnom okrsku, na území ktorého sídli toto zariadenie alebo si vyžiadal hlasovací preukaz.

Občania, ktorých trvalým pobytom je len mesto Piešťany – bez uvedenia ulice, sú v zozname voličov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky  zapísaní na adrese mesta Piešťany – Mestský úrad Piešťany. Príslušným volebným okrskom  pre týchto občanov je  volebný okrsok č. 8  so sídlom - Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP č. 1493/9 v Piešťanoch.

 

Podrobné informácie, ako aj  zoznam kandidátov na prezidenta SR,  zoznam volebných okrskov na území mesta Piešťany, nájdete na: mesto/volby-a-referendum/, prípadne na telefónnom čísle 033/77 65 440 – 77 65 311.

 


Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2019 15:45
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová