Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

UPOZORNENIE PRE ORGANIZÁTOROV VEREJNÝCH PODUJATÍ

Typ: Press | ostatné | Mesto
INFORMÁCIE PRE ORGANIZÁTOROV VEREJNÝCH  PODUJATÍ 1V súvislosti s uvoľnením opatrení zavádzaných proti šíreniu koronavírusu v našom meste pribúda množstvo verejných kultúrnych a športových aktivít. Mnohé z nich sa konajú bez povinného oznámenia vyplývajúceho z platnej legislatívy.

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia (ďalej len VKP) v zmysle zákona č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie VKP   na Mestskom úrade v Piešťanoch – Kancelária vedenia mesta, referent pre kultúru,  Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, a to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.

Tlačivo - Oznámenie verejného kultúrneho podujatia: Oznámenie kultúrneho podujatia

Tlačivo - Oznámenie verejného zhromaždenia: Oznámenie verejného zhromaždenia

Oznámenie o VKP  je treba podať najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Elektronické oznámenie o usporiadaní KVP  treba zaslať na emailovú adresu: Diana.KizekKissova@piestany.sk; alebo kultura@piestany.sk.

Usporiadateľovi môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona 96/1991 Zb.  uložiť pokutu do 332 EUR.

 

Usporiadateľ verejného športového podujatia (VŠP)  v súlade so zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4) je povinný oznámiť konanie VŠP   na Mestskom úrade v Piešťanoch – Odbor školstva a športu, referent pre šport,  Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, a to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.
Oznámenie podáva organizátor podujatia najneskôr 10 dní pred konaním VŠP, resp. 15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo najneskôr 30 dní pred konaním VŠP, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Elektronické oznámenie o usporiadaní KŠP  treba zaslať na emailovú adresu: zuzana.mlkva@piestany.sk.

Nesplnenie oznamovacej povinnosti je podľa zákona 1/2014 Z.z. považované za správny delikt, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 2000 EUR.

3. Tlačivá pre písomné oznámenie VKP a VŠP sú k dispozícii na MsÚ aj na webovej stránke Mesta Piešťany: obcan/tlaciva-na-stiahnutie-1/

Dodržiavanie povinností by malo byť v záujme každého organizátora VKP a VŠP, aby predišiel zbytočným nedorozumeniam, ale aj v záujme priestorového a organizačného zabezpečenia (aby sa viaceré podujatia neorganizovali na jednom mieste v rovnakom čase a navzájom sa nerušili, aby mohli byť koordinované odbornými pracovníkmi MsÚ či mestskou políciou a pod.). Okrem toho Mesto Piešťany propaguje oznámené podujatia na svojej web stránke.

Pokiaľ sa  podujatie koná na miestnej komunikácii alebo verejnom priestranstve, je potrebné doložiť aj žiadosť o užívanie tohto priestoru min. 30 dní pred konaním akcie  – www.piestany.sk/obcan/tlaciva resp. informovať sa na MsÚ – ref. dopravy, tel. 033/77 65 472, či je potrebné takéto povolenie.

V prípade ambulantného predaja počas podujatia  je potrebné podať žiadosť o povolenie min. 30 dní pred konaním akcie  – www.piestany.sk/obcan/tlaciva, informácie: 033/77 65 490.

Pri nesplnení týchto povinností zbytočne vznikajú problémy samotným organizátorom, takže v prvom rade by malo byť v ich záujme rešpektovať zákony a predpisy, včas si vybaviť všetkyu povolenia a n ie riešiť ich v deň konania akcie.

Upozorňujeme aj na rešpektovanie pravidiel pri používaní erbu mesta Piešťany na plagátoch, ktoré je v súlade s VZN viazané na súhlas. Žiadosť o použitie erbu je: Žiadosť o používanie erbu

Informácie:

- kultúra: Mgr. art. Diana Kizek Kiššová – tel. 033/77 65 476

- šport: Mgr. Zuzana Mĺkva – tel.  033/77 65 430

Ilustračné foto: archív Mesta Piešťany


Prílohy

Vytvorené: 9. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2020 15:09