Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Na sadové úpravy v lokalite Prednádražie mesto získalo takmer 80 tisíc eur

Typ: ostatné | Mestský úrad | Mesto
Na sadové úpravy v lokalite Prednádražie mesto získalo takmer 80 tisíc eur 1V druhom kole výzvy v rámci Integrovaného operačného programu za účelom realizácie projektu s názvom Sadové úpravy Prednádražie v meste Piešťany sa mestu podarilo získať 75 002,97 eura. Celkovo ministerstvo hospodárstva rozdelilo na 20 projektov 6,5 milióna eur.

Výzva bola zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania ovzdušia a hluku.

Projektová dokumentácia projektu sadových úprav na Prednádraží rieši časť sídliska na jestvujúcich zelených plochách okolo bytových domov 61, 62, 63, 64m, 65, 66, 67, 69 a 59. Územie tvoria dva samostatné celky, ktoré pretína Žilinská ulica. Východne od tejto ulice tvorí celok ohraničený potokom Dubová, ulicou A. Hlinku, Žilinskou ulicou a na severnej strane chodníkom smerujúcim k obchodu Billa.

Západne od Žilinskej ulice je riešené územie ohraničené Lipovou ulicou, južne ulicou A. Hlinku a plochami zelene prislúchajúcimi k bytovému domu č. 69. Bytové domy boli vybudované v šesťdesiatych rokoch minulého storočia podľa projektu Stavoprojektu Bratislava. Zelené plochy s výsadbami drevín okolo domov boli súčasťou kompletnej bytovej výsadby, t.j. v súčasnosti majú okolo 50 rokov a tejto skutočnosti odpovedá aj celkovo nevyhovujúci stav stromov a kríkov.

Súčasťou projektu je vypracovaná inventarizácia drevín, v ktorej bolo vyhodnotených 379 stromov a 419 kríkov. Na výrub je navrhnutých 57 ks drevín a 214,3 m2 kríkových porastov. Ide o dreviny v zlom zdravotnom stave, dreviny nevhodne zasadené, zdeformované, preschnuté, rastúce v prehustených výsadbách bez perspektívy ďalšieho rastu. Zostávajúce dreviny budú v rámci projektu odborne arboristicky ošetrené špecializovanou firmou.

Na výsadbu v rámci projektu je navrhnutých spolu 183 stromov a 75 kríkov. Cieľom umiestnenia novej výsadby je vytvoriť zaujímavé, ucelené skupiny stromov doplnené kríkmi, ktoré vytvoria zaujímavé zákutia medzi bytovými domami a podporia hygienickú funkciu zelene.

V rámci projektu je navrhnutých na výmenu všetkých 12 jestvujúcich lavičiek, ktoré budú doplnené o 31 nových atypických lavičiek na zlepšenie obytnosti exteriéru v uvedenej lokalite.

Celkové náklady projektu sú 88 238,79 eura, mesto sa bude spolupodieľať sumou 13 235,82 eura.


Vytvorené: 5. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 4. 2018 08:52
Autor: Eva Bereczová