Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2019

Typ: Zastupiteľstvo | Primátor | Press | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto | Komisie MsZ
CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2019 3Primátor mesta Piešťany Mgr. Peter Jančovič, PhD. vyzýva verejnosť a inštitúcie na podávanie návrhov na Ceny primátora mesta Piešťany za rok 2019. Toto ocenenie je určené tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v jednej z troch oblastí v roku 2019: sociálnej, kultúrnej a environmentálnej.

V oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej sa udeľujú tieto ocenenia:

- Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej

- Filantrop roka.

Cieľom ceny je spoločensky, morálne i finančne oceniť významné počiny, aktivity, realizáciu podujatí, činnosť inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k rozvoju sociálnej, zdravotníckej a charitatívnej sféry, k šíreniu dobrého mena mesta, či jeho reprezentácií v zahraničí.

Návrhy na ocenenie v tejto oblasti môžu v súlade so Štatútom predkladať na Odbor sociálnych služieb občania s trvalým pobytom na území mesta a inštitúcie, ktoré majú sídlo na území mesta.

 

V oblasti kultúry sa udeľujú tieto ocenenia

- Kultúrny počin roka 2019

- Kultúrna osobnosť roka.

Udeľovanie ceny má za cieľ spoločensky oceniť významné počiny, kultúrnu aktivitu, realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k rozvoju mestskej kultúry, šíreniu dobrého mena mesta, či jeho reprezentácií v zahraničí.

Návrhy na tieto ocenenia môžu predkladať občania a inštitúcie na Odbor školstva, kultúry a športu.

 

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sa oceňujú významné počiny, aktivity a činnosť inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Piešťany. V prípade výnimočnej udalosti resp. činu v oblasti životného prostredia môže primátor mesta na návrh Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie udeliť aj cenu "Významný počin v oblasti životného prostredia".

Návrhy na toto ocenenie môžu predkladať občania a inštitúcie na Odbor životného prostredia. Táto cena sa udeľuje občanom s trvalým pobytom na území mesta Piešťany alebo inštitúciám so sídlom na území mesta Piešťany.


Návrhy na všetky ocenenia v uvedených oblastiach musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2019 zrealizoval.

Termín na predkladanie návrhov je najneskôr do 07. februára 2020 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov príslušného odboru (Odbor sociálnych služieb, Odbor školstva, kultúry a športu, Odbor životného prostredia - podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca). Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

Podrobnosti o udeľovaní jednotlivých ocenení sú uvedené v štatútoch www.piestany.sk/mesto/samosprava/mestska-legislativa/statuty/.


 


Vytvorené: 6. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2020 08:37
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová