Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

www.zpiestan.sk: Čerpacia stanica

Typ: Press
Prosím o odpovede na nasledujúce otázky:
1.) Posudzovalo Mesto Piešťany projekt čerpacej stanici pri obchodnom dome Kaufland? Ak áno, ovplyvní nejako táto čerpacia stanica životné prostredie alebo dopravnú situáciu na sídlisku a v jeho okolí?
2.) Mala radnica zákonné možnosti ako výstavbe čerpacej stanice zabrániť?
3.) Evidujete ďalšie podobné projektové zámery na území mesta?

Čerpacia stanica pohonných látok „OLIVA“ je realizovaná  na časti parkoviska, ktoré funkčne prislúcha k OC Kaufland, na základe vydaných a právoplatných rozhodnutí stavebného úradu (Mesta Piešťany). Podľa Územného plánu mesta Piešťany je parcela č. 10118/18,  na ktorej bude ČSPL umiestnená,   funkčne určená ako plochy občianskej vybavenosti so zameraním na obchod. Medzi vhodnú funkčnú náplň v území patria aj odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia, nevyhnutné plochy technického vybavenia, príslušné komunikácie a líniová i plošná zeleň; prípustnou funkčnou náplňou v území sú sprievodné funkcie k dominantnému funkčnému využitiu, ktoré svojím rozsahom, množstvom a prevádzkou nenarúšajú charakter územia.  

Čerpacia stanica je určená výhradne pre osobné a malé úžitkové vozidlá a bude  plniť doplnkovú službu pre návštevníkov OC Kaufland. Jedná sa o typovú stavbu samoobslužnej ČSPL s jedným obojstranným výdajným pokladničným boxom; bude obsluhovaná jedným pracovníkom (na 4-hodinové zmeny), ktorý bude mať k dispozícii sociálne a hygienické zariadenia v rámci OC Kaufland, pričom otváracia doba ČSPL bude totožná s otváracími hodinami obchodného centra. S prihliadnutím na skutočnosť, že navrhovaná prevádzka čerpacej stanice bude tvoriť doplnkovú funkciu k obchodnému centru, je z územnoplánovacieho hľadiska umiestnenie ČSPL akceptovateľné a prípustné ako sprievodná funkcia k dominantnému  funkčnému využitiu.      

Nakoľko stavba ČSPL zasahuje  čiastočne na plochu parkoviska, kde dochádza k úbytku 12 parkovacích miest, bolo v  tejto súvislosti z pozície úseku dopravy MsÚ v rámci povoľovacích konaní posúdené splnenie nárokov statickej dopravy pre OC Kaufland i pre obyvateľov sídliska A.Trajan. V súčasnosti je na jestvujúcej ploche parkoviska zriadených 254 parkovacích a odstavných stojísk. V zmysle posúdenia statickej dopravy podľa v súčasnosti platných noriem je pre potreby OC Kaufland a novobudovanej stanice čerpacích látok potrebných 176 stojísk a pre potreby obyvateľov priľahlého sídliska
A. Trajan musí byť v rámci jestvujúcich parkovacích plôch naďalej zabezpečených 60 stojísk. Kapacita parkoviska aj po realizácii ČSPL (teda po úbytku 12-ich parkovacích miest) bude vyhovovať nárokom v zmysle príslušných STN.

Záver:  Zámer výstavby čerpacej stanice pohonných látok bol z územnoplánovacieho hľadiska akceptovateľný – z hľadiska funkčných regulatívov, stanovených v ÚPN mesta Piešťany, bol prípustný. V rámci povoľovacích konaní stavebný úrad obdržal súhlasné stanoviská dotknutých  orgánov a organizácií a návrh ČSPL zároveň spĺňal všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ustanovené stavebným zákonom a osobitnými predpismi (Vyhláška  Ministerstva ŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na  výstavbu) a príslušné STN. 

Z uvedených skutočností vyplýva, že Mesto Piešťany (MsÚ Piešťany) nemalo zákonné možnosti, ako výstavbe ČSPL zabrániť.  Opätovne uvádzame, že sa jedná o malú čerpaciu stanicu, ktorá bude súčasťou OC Kaufland a ktorú vlastník obchodného centra realizuje na svojom pozemku.    

Ešte v roku 2015 zaevidoval Mestský úrad Piešťany zámer realizácie ČSPL na parkovisku OD PRIOR. Pre dané územie má Mesto Piešťany spracovaný Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešťany, ktorý výstavbu čerpacej stanice v danej lokalite nedovoľuje.  Na základe negatívneho stanoviska MsÚ požiadal záujemca o výstavbu tejto ČSPH o zmenu ÚPN CMZ  - jeho žiadosť bola zatiaľ zaradená medzi evidované  podnety na zmenu ÚPN CMZ a bude riešená pri najbližšie obstarávaných Zmenách a doplnkoch ÚPN CMZ Piešťany (s predpokladom začatia obstarávania  ešte v tomto roku).         


Vytvorené: 11. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová