Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

www.pnky.sk: Čerpacia stanica Kaufland

Typ: Press
Žiadame týmto o informáciu, kedy a komu bolo vydané povolenie na výstavbu čerpacej stanice na sídlisku Adam Trajan, odkedy a dokedy bolo vyvesené na úradnej tabuli. Ďalej by nás zaujímalo, kto sa k povoleniu vyjadroval a ako a tiež, či je vydané povolenie v súlade s ÚP.

Takisto poprosíme o info, v akom stave je žiadosť spoločnosti, ktorá má záujem postaviť podobný typ čerpacej stanice na parkovisku OD Prior, či je navrhnutá zmena ÚP v tejto lokalite. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Čerpacia stanica pohonných látok OLIVA“ bolo tunajším stavebným úradom vydané 14.5.2015; nadobudlo právoplatnosť dňa 28.9.2015; stavebné povolenie bolo vydané dňa 8.12.2015 a nadobudlo právoplatnosť  4.1.2016.

Nakoľko stavebnému úradu bol známy okruh účastníkov územného a stavebného konania, oznámenia o ich začatí a vydané rozhodnutia neboli vyvesované  v úradných tabuliach (v tabuliach sa vyvesujú oznámenia a rozhodnutia v prípade, že účastníci konania – napr. vlastníci susediacich parciel nie sú známi, na susedné parcely nie je založený list vlastníctva, pri zvlášť rozsiahlych stavbách, pri veľkom počte účastníkov konania, v prípade líniovej stavby ....).

K vydaniu vyššie uvedených rozhodnutí sa vyjadrovali dotknuté orgány a organizácie (Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o ŽP – 4 oddelenia:  odd. ochrany prírody a krajiny, odd. odpadového hospodárstva, odd. ochrany ovzdušia, odd. štátnej vodnej správy,  Okresný úrad Piešťany – odbor krízového riadenia, Slovenská správa ciest, Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trnava – Okresný dopravný inšpektorát Trnava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch,  SPP- distribúcia, a.s., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., Telefónica Slovakia s.r.o., Technický skúšobný ústav, š.p., Krajský pamiatkový úrad Trnava).

Podľa Územného plánu mesta Piešťany je parcela č. 10118/18,  na ktorej bude ČSPL umiestnená, funkčne určená ako plochy občianskej vybavenosti so zameraním na obchod. Medzi vhodnú funkčnú náplň v území patria aj odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia, nevyhnutné plochy technického vybavenia, príslušné komunikácie a líniová i plošná zeleň; prípustnou funkčnou náplňou v území sú sprievodné funkcie k dominantnému funkčnému využitiu, ktoré svojím rozsahom, množstvom a prevádzkou nenarúšajú charakter územia.  

Čerpacia stanica je určená výhradne pre osobné a malé úžitkové vozidlá a  bude  plniť doplnkovú službu pre návštevníkov OC Kaufland. Jedná sa o typovú stavbu samoobslužnej ČSPL s jedným obojstranným výdajným pokladničným boxom; bude obsluhovaná jedným pracovníkom (na 4-hodinové zmeny), ktorý bude mať k dispozícii sociálne a hygienické zariadenia v rámci OC Kaufland, pričom otváracia doba ČSPL bude totožná s otváracími hodinami obchodného centra. S prihliadnutím na skutočnosť, že navrhovaná prevádzka čerpacej stanice bude tvoriť doplnkovú funkciu k obchodnému centru, je z územnoplánovacieho hľadiska umiestnenie ČSPL akceptovateľné a  prípustné ako sprievodná funkcia k dominantnému  funkčnému využitiu.   

Žiadosť o stanovisko k zámeru realizácie ČSPL na parkovisku OD PRIOR bola doručená MsÚ Piešťany v máji 2015. Pre dané územie má Mesto Piešťany spracovaný Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešťany, ktorý výstavbu čerpacej stanice v danej lokalite  - v  rámci bloku zástavby B 30 - nedovoľuje (stavby ČSPL sú zaradené  medzi neprípustnú funkčnú náplň).  Na základe negatívneho stanoviska MsÚ požiadal záujemca o výstavbu tejto ČSPH o zmenu ÚPN CMZ  - jeho žiadosť bola zatiaľ zaradená medzi evidované  podnety na zmenu ÚPN CMZ a bude riešená pri najbližšie obstarávaných Zmenách a doplnkoch ÚPN CMZ Piešťany (s predpokladom začatia obstarávania  ešte v tomto roku


Vytvorené: 11. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová