Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PNKY: Bratislavská cesta - rozkopávka

Typ: Press
Žiadame Vás týmto o poskytnutie ďalších informácií (požiadavky sa nachádzajú pod vloženým textom) k dokončeniu Bratislavskej cesty a vyjadreniu Mesta Piešťany formou Odkazu pre starostu na podnet obyvateľa.
 1. Prosíme o kópiu rozhodnutia, ktoré v 13. týždni 2015 vydalo Mesto Piešťany rozhodnutie na obnovu NTL plynovodov Piešťany

  Kópiu rozhodnutia zasielame v prílohe.

 2. Ďalej by nás zaujímalo vyjadrenie, ako a kedy sa riešili požiadavky občanov: "A čo sa týka rozkopávky, požiadavky občanov boli kladené na vyspádovanie asfaltu, dažďového rigolu a vjazdov do domov, tieto riešili pracovníci MsÚ a Termomontu." pretože ide o riešenie, ktoré nie súvislé po celej ploche úseku.

  Počas prác sa priebežne riešili požiadavky občanov -  ako spomínate vyspádovanie asfaltov / napr. opravoval sa asfalt vedľa obchodnej prevádzky šijacie stroje - byt. textil alebo sa vyštrkovali vjazdy do domov,  prípadne na požiadanie obyvateľov sa zabetónovali prístupové cesty, ktoré nemali upravené vjazdy. Ešte raz opakujeme, že sa nejednalo o rekonštrukciu chodníka, ale o rozkopávku a tá sa podľa rozhodnutia mala dať do pôvodného stavu. Tu sa urobilo ďaleko viac ako danie rozkopávky do pôvodného stavu.

 3. Ďalej sa spomínajú závady z protokolu - čo to znamená? Konalo sa nejaké stretnutie zúčastnených strán? Kedy a kto je konkrétne za odstránenie akých závad zodpovedný?

  Dňa 6.10.2015 bolo zahájené preberacie konanie za účasti investora SPP, dodávateľskej firmy Termomont a pracovníkov MsÚ. Pri preberacom konaní sa vypísal preberací protokol v ktorom sú napísané závady. Za odstránenie závad je zodpovedný dodávateľ /p. Krištof - Termomont/ za preberanie spevnených plôch p. Urbánek - MsÚ, za prebratie zelene - oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta / chodila p. Škodná - Ondrišík / Za zeleň tam zatiaľ nikto nebol, lebo termín odstránenia závad je až 15.4.2016.

 4. Ako a kto bude riešiť náhradnú výsadbu stromov, ktorá je stanovená zákonom 543/2002 v znení nesk. predpisov a bol podľa tohto zákona uložený správny poplatok za výrub? Ak áno o akú sumu ide a za koľko stromov?

  Investor SPP -  distribúcia ,a.s. ktorý rekonštruoval plynovod na Bratislavskej ceste podľa §47 ods. 4 písm. d) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nemusel požiadať o výrub drevín, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov. Takýmto predpisom je aj zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike. Nakoľko nemusí byť vydané rozhodnutie - súhlas na výrub drevín, nie je ani povinnosť vykonania náhradnej výsadby.

 5. "Hlina a tráva sa bude vysievať v jarnom období / do 15.4.2016 / nakoľko teraz by už nevzišla. Záručná doba na rozkopávku je 36 mesiacov" Kto je zodpovedný za vysiatie trávy a kto za správu zelene na tomto úseku?

  Úprava zelene by sa mala podľa rozhodnutia realizovať do termínu 15.4.2016. Za výsev trávy je zodpovedný dodávateľ stavby Termomont Dolná Krupá, s.r.o. a správu zelene bude vykonávať vlastník - Trnavský samosprávny kraj.


Príloha

Vytvorené: 18. 11. 2015
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová